14

Yau‑a npaaj kev rua Axaloo rov lug

1Xeluya tug tub Yau‑a pum tas vaajntxwv ncu Axaloo heev ua dai sab quas dhuas. 2Yau‑a txawm tso tuabneeg moog rua lub moos Thekhau‑a es coj ib tug quaspuj ntse ntsuav lug mas has rua nwg tas, “Koj ua txuj le tug kws quaj tej tuag hab naav lub tsho kws ncu tuag. Tsw xob pleev roj tsw qaab, ua txuj yaam le tug puj kws tub quaj tej tuag tau ntau nub lawd, 3mas moog cuag vaajntxwv, moog has le nuav rua nwg.” Mas Yau‑a qha lug rua tug puj hov.
4Thaus tug quaspuj huv Thekhau‑a tuaj cuag vaajntxwv nwg txawm khwb ti nkaus aav pe vaajntxwv mas has tas, “Au vaajntxwv, thov paab kuv.” 5Vaajntxwv has rua nwg tas, “Koj muaj teeb meem daabtsw?” Nwg teb tas, “Kuv yog ib tug nam puj ntsuag, kuv tug quasyawg tuag lawm. 6Kuv kws yog koj tug nkauj qhev muaj ob tug tub sws tshe tom teb. Tsw muaj leejtwg paab cheem ob tug mas ib tug txhad muab ib tug ntaus tuag lawm. 7Mas cov kwvtij suavdawg tuaj nrhav cai rua kuv kws yog koj tug nkauj qhev has tas, ‘Muab tug kws tua nwg tug tijlaug rua peb, sub peb txhad muab nwg tua tau pov tseg pauj taub qhov kws nwg tua nwg tijlaug hov. Mas puab yuav muab tug kws yuav saws qub txeeg qub teg tua hab.’ Txawm yaam nkaus le yuav tua kuv lub ncaig tawg kws tseed tshuav tsw pub kuv quasyawg muaj npe muaj keeb nyob nplajteb nuav le lawm.”
8Vaajntxwv txhad has rua tug puj hov tas, “Ca le rov moog tsev, kuv yeej yuav has kuas luas tu koj tshaaj plaub.” 9Mas tug puj Thekhau‑a has rua vaajntxwv tas, “Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, ca lub txem poob rua sau kuv hab kuv txwv caaj ceg. Tassws vaajntxwv hab vaajntxwv lub zwm txwv tsw xob raug txem.” 10Vaajntxwv has tas, “Yog muaj leejtwg has le caag rua koj, ca le coj tug hov tuaj cuag kuv, mas tug hov yuav tsw kov koj dua le lawm.” 11Tug puj hov txawm has tas, “Thov vaajntxwv tuav Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv lub npe cog lug twv, sub tug tsob caub txhad tsw tua dua le lawm, kuv tug tub txhad tsw raug puam tsuaj.” Vaajntxwv has tas, “Yawmsaub muaj txujsa nyob pum, koj tug tub yuav tsw poob ib txuj plaubhau rua huv aav.”
12Mas tug puj hov has tas, “Vaajntxwv, thov ca kuv kws yog koj tug nkauj qhev has ib lu lug rua vaajntxwv kws yog kuv tug tswv.” Vaajntxwv has tas, “Has maj.” 13Tug puj txhad has tas, “Ua le caag koj npaaj ua le nuav rua Vaajtswv haiv tuabneeg? Qhov kws has le nuav mas kuj yog koj has koj qhov txhum, tsua qhov koj tsw coj tug kws koj muab lawv tswv rov lug rua huv koj tsev. 14Mas peb suavdawg yuav tuag taag yaam nkaus le cov dej kws nchuav rua huv peg teb yawm tsw tau rov lug. Vaajtswv tsw txuv txujsa, tassws Vaajtswv nrhav kev rua tug kws raug muab lawv tswv lawd tsw xob raug muab pov tseg. 15Qhov kws kuv tuaj has zaaj nuav rua vaajntxwv kws yog kuv tug tswv vem yog cov pejxeem hem kuv ntshai. Mas kuv kws yog koj tug nkauj qhev xaav tas, ‘Kuv yuav moog has vaajntxwv, tej zag vaajntxwv yuav ua lawv le vaajntxwv tug qhev lu lug thov. 16Nyab vaajntxwv yuav noog hab cawm kuv kws yog vaajntxwv tug qhev dim ntawm tug kws npaaj sab muab kuv hab kuv tug tub rhuav tshem kuas tsw tau tej qub txeeg qub teg kws Vaajtswv pub.’ 17Mas koj tug nkauj qhev xaav tas, ‘Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv tej lug yuav ua rua kuv lub sab tug, tsua qhov vaajntxwv kws yog kuv tug tswv mas zoo yaam nkaus le Vaajtswv tug tubkhai ntuj, kws paub qhov phem qhov zoo. Thov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv nrug koj nyob.’ ”
18Tes vaajntxwv txawm teb tug quaspuj hov tas, “Tej kws kuv yuav nug koj nuav koj tsw xob zais nav.” Tug puj hov has tas, “Thov vaajntxwv kws yog kuv tug tswv has maj.”
19Vaajntxwv txawm has tas, “Koj zaaj nuav huvsw Yau‑a txhais teg txuam huv los tsw txuam?” Tug puj teb tas, “Au vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, koj muaj txujsa nyob pum, tsw muaj leejtwg zos dhau vaajntxwv tej lug rua saab xws los saab phem hlo le. Tub yog koj tug qhev Yau‑a kuas kuv thov le nuav ntaag. Nwg yog tug kws qha kuv kws yog koj tug nkauj qhev has tej lug nuav. 20Yau‑a ua le nuav sub txhad le ntxeev tau tej xwm txheej nuav. Tassws kuv tug tswv muaj tswvyim cuag nkaus le Vaajtswv tug tubkhai ntuj le tswvyim kws paub txhua yaam huv nplajteb nuav.”
21Vaajntxwv has rua Yau‑a tas, “Kuv kheev ua lawv le nuav. Ca le moog coj tug tub hluas Axaloo rov lug.” 22Yau‑a kuj khoov ntshws rua huv peg teb pe hab foom koob moov rua vaajntxwv. Yau‑a has tas, “Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, nub nua kuv kws yog koj tug qhev paub tas koj txaus sab rua kuv tsua qhov kws koj pub lawv le koj tug qhev lu lug thov.” 23Yau‑a txhad sawv tseeg moog rua Kesu tebchaws moog coj Axaloo rov qaab lug rua huv Yeluxalee. 24Mas vaajntxwv has tas, “Kuas nwg nyob huv nwg lub tsev xwb, tsw xob kheev nwg lug cuag kuv.” Axaloo kuj moog nyob huv nwg lub tsev, tawm tsw tau moog cuag vaajntxwv le.
25Taag nrho huv cov Yixayee tsw muaj ib tug twg kws luas yuav qhuas tas zoo nraug le Axaloo. Txwj nrho ntawm xwb taw moog thoob plawg sau taj taubhau nwg tsw muaj ib qho phem le. 26Txhua xyoo thaus xyoo laug taag nwg txav ib zag plaubhau vem nwg cov plaubhau nyaav hwv lawm txhad muab txav. Thaus muab txav lawd nwg muab kiv mas nyaav ob puas sekhee lawv le tej vaajntxwv raab teev. 27Axaloo yug tau peb tug tub hab ib tug ntxhais hu ua Thama, yog ib tug ntxhais zoo zoo nkauj le.
28Axaloo nyob tau ob xyoos txwm nkaus huv lub nroog Yeluxalee tsw tau cuag vaajntxwv ib zag le. 29Tes Axaloo txawm tso tuabneeg moog hu Yau‑a tuaj xaav khaiv Yau‑a moog cuag vaajntxwv, kuas Yau‑a tsw kaam tuaj. Nwg rov tso dua tuabneeg moog hu zag ob los Yau‑a tsw kaam tuaj. 30Axaloo txawm has rua nwg cov tub teg tub taw tas, “Yau‑a daim teb nyob npuas kuv daim, nwg cov qeb tseed nyob huv teb. Mej ca le moog muab hlawv.” Axaloo cov tub teg tub taw txawm moog hlawv daim teb hov. 31Yau‑a txhad sawv tseeg tuaj cuag Axaloo huv nwg lub tsev mas has rua nwg tas, “Ua le caag koj cov tub teg tub taw muab kuv daim teb hlawv.” 32Axaloo teb Yau‑a tas, “Kuv tub ua xuv kuas koj tuaj ntawm nuav es kuv yuav khaiv koj moog cuag vaajntxwv moog nug has tas, ‘Kuas kuv lug ntawm Kesu lug ua daabtsw? Kuv nyob kuv tim Kesu kuj zoo dua.’ Thov ca kuv moog cuag vaajntxwv nwgnuav. Yog tas kuv muaj txem kuj ca nwg muab kuv tua pov tseg.” 33Yau‑a txhad moog cuag vaajntxwv hab has tej nuav rua nwg. Vaajntxwv txhad hu Axaloo tuaj. Axaloo txhad tuaj cuag vaajntxwv khoov ntshws ua lub plhu ti nkaus rua huv aav pe ntawm vaajntxwv xubndag, mas vaajntxwv txhad nwj Axaloo.