3

1Xa‑u cov tuabneeg hab Tavi cov tuabneeg kuj ua rog ntev loo. Tavi kuj kov yeej zuj quas zug, Xa‑u cov kuj ntaug zug zuj quas zug.

Tavi cov tub kws yug huv Heploo

2Tavi cov tub kws yug huv Heploo yog le nuav, tug tub hlub yog Aanoo, yog Ahinau‑aa kws yog tuabneeg Yile‑ee yug. 3Tug ob yog Khile‑a, yog Anpikayi kws yog Nanpaa huv Khamee tug quaspuj kws ua puj ntsuag yug. Tug peb yog Axaloo, yog Ma‑akha kws yog cov Kesu tug vaajntxwv Thaamai tug ntxhais yug. 4Tug plaub yog Antauniya, yog Hakis yug. Tug tswb yog Sefathiya, yog Anpithaa yug. 5Tug rau yog Ile‑aa, yog Elag kws yog Tavi tug quaspuj yug. Cov tub nuav Tavi yug huv lub moos Heploo.

Anaw lug nrug Tavi sws raug zoo

6Lub swjhawm kws Xa‑u cov tuabneeg hab Tavi cov tuabneeg saamswm ua rog, Anaw kuj tsaab ua luj quas zug rua huv Xa‑u cov tuabneeg. 7Xa‑u muaj ib tug hluas nkauj hu ua Lixapa, yog Aiyag tug ntxhais. Inpause txawm has rua Anaw tas, “Ua caag koj moog nrug kuv txwv le hluas nkauj pw?” 8Mas Anaw chim heev rua Inpause lu lug hov, nwg txawm has tas, “Kuv yog Yuta le ib lub taubhau dev lov? Naj nub nwgnuav kuv lub sab npuab koj txwv Xa‑u cov tuabneeg hab koj txwv kwvtij kwvluag, kuv tsw tau muab koj rua huv Tavi txhais teg. Tassws nub nua koj tseed yuav xeeb plaub ntawm tug quaspuj nuav rua kuv. 9Yog kuv tseed tsw paab Tavi kuas tav lawv le Yawmsaub cog lug rua nwg lawd, kuv thov Vaajtswv rau txem rua kuv kuas nyaav kawg. 10Kuv yuav muab lub tebchaws rhu huv Xa‑u cov tuabneeg hab kuv yuav tsaa Tavi lub zwm txwv rua sau cov Yixayee hab cov Yuta txwj nrho Ntaaj moog txug ncua Npe‑awsenpa.” 11Mas Inpause teb tsw taug Anaw ib lus le tsua qhov nwg ntshai Anaw.
12Anaw tso tuabneeg xaa xuv moog has rua Tavi ntawm Heploo tas, “Lub tebchaws nuav yog leejtwg le? Koj nrug kuv cog lug sws raug zoo, mas kuv yuav tuaj koj tog, kuv yuav coj cov Yixayee huvsw lug cob rua koj.” 13Tavi has tas, “Zoo kawg. Kuv yuav nrug koj cog lug. Kuv xaav kuas koj ua ib yaam tsaiv. Thaus koj yuav tuaj ntswb kuv tim ntsej tim muag, yog koj tsw coj Xa‑u tug ntxhais Mikhaa tuaj rua kuv tsaiv, mas koj yeej yuav tsw pum kuv.” 14Hab Tavi tso xuv rua Xa‑u tug tub Inpause has tas, “Muab kuv tug quaspuj Mikhaa rua kuv, nwg yog tug kws kuv muab cov Filixatee ib puas daim tawv chaw xws qhab lawm.” 15Inpause txawm kuas tuabneeg moog coj Mikhaa ntawm nwg tug quasyawg kws yog La‑i tug tub Pati‑ee lug. 16Nwg tug quasyawg kuj quaj lawv quaj lawv nwg moog txug ntawm Npahuli. Mas Anaw has rua nwg tas, “Ca le rov qaab moog.” Nwg txhad rov qaab moog lawm.
17Anaw txawm nrug Yixayee cov kev txwj quas laug sablaaj has tas, “Ntev lug lawm mej yeej xaav kuas Tavi ua vaajntxwv kaav mej. 18Mas nwgnuav ca le ua kuas tav, tsua qhov Yawmsaub tub cog lug ca rua Tavi lawm tas, ‘Kuv yuav swv kuv tug qhev Tavi txhais teg cawm kuv haiv tuabneeg Yixayee dim huv cov Filixatee txhais teg hab dim huv puab cov yeeb ncuab suavdawg txhais teg huvsw.’ ” 19Anaw kuj has rua cov Npeeyamee hab. Anaw txawm moog cuag Tavi huv lub moos Heploo qha txhua yaam kws cov Yixayee hab xeem Npeeyamee suavdawg pum zoo ua.
20Thaus Anaw nrug neeg nkaum leej tuaj cuag Tavi huv lub moos Heploo, mas Tavi paam noj haus rua Anaw hab cov tuabneeg kws nrug nwg tuaj. 21Anaw has rua Tavi tas, “Kuv yuav sawv kev rov moog hab kuv yuav sau zog cov Yixayee suavdawg tuaj cuag vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, sub puab txhad tau nrug koj cog lug sws raug zoo hab koj txhad yuav kaav tau txhua yaam kws koj sab nyam.” Tavi txhad tso Anaw rov qaab. Anaw rov qaab moog ua tso sab plhuav.

Yau‑a tua Anaw

22Lub swjhawm hov Yau‑a hab Tavi cov tub rog moog lws luas hab coj hov txhua chaw ntau kawg le lug. Tassws Anaw tub tsw nrug Tavi nyob ntawm Heploo lawm tsua qhov Tavi tub tso nwg moog hab nwg tub moog ua tso sab plhuav lawm. 23Thaus Yau‑a hab cov tub rog suavdawg kws nrug nwg lug txug, muaj tuabneeg has rua Yau‑a tas, “Naw tug tub Anaw tuaj cuag vaajntxwv mas vaajntxwv tub tso nwg rov qaab moog lawm, nwg moog ua tso sab plhuav.” 24Tes Yau‑a txawm moog has rua vaajntxwv tas, “Koj ua daabtsw le nuav? Koj swm saib, Anaw tub tuaj cuag koj. Ua caag koj ca le tso nwg moog, nwg txhad moog lawm? 25Koj yeej paub tas Naw tug tub Anaw tuaj daag koj sub txhad paub tas koj tawm moog hab nkaag lug le caag hab paub txhua yaam kws koj ua.”
26Thaus Yau‑a tawm ntawm Tavi lug nwg txawm tso tuabneeg xaa xuv moog caum Anaw. Puab coj Anaw ntawm lub paag dej Xilas rov lug. Tavi kuj tsw paub qhov nuav le. 27Thaus Anaw rov lug txug Heploo lawm Yau‑a txawm coj nwg tuab leeg nkaag moog rua huv plawv rooj loog sub txhad tau nrug nwg tuab leeg thaam xwb. Tes Yau‑a txawm nkaug Anaw plaab hov ntawd, Anaw txhad tuag lawm, tub yog Yau‑a pauj taub qhov kws nwg tug kwv Axahee tuag. 28Dhau hov thaus Tavi paub le hov nwg txhad has tas, “Kuv hab kuv lub tebchaws yuav tsw rws lub txem kws Naw tug tub Anaw cov ntshaav lug nuav ib txhws taab meeg Yawmsaub xubndag. 29Thov kuas lub txem poob rua sau Yau‑a taubhau hab poob rua sau nwg txwv caaj ceg. Ca Yau‑a caaj ceg pheej yuav muaj tug kws muaj kua ndwg lug lossws muaj tug kws mob lis mob ruas lossws muaj tug kws nreg paas lossws muaj tug kws raug nav ntaaj tua lossws muaj tug kws tsw muaj mov noj.” 30Yau‑a hab nwg tug kwv Anpisai tua Anaw vem Anaw tau tua ob tug tug kwv Axahee rua ntawm tshaav rog Kinpe‑oo lawm.
31Tavi kuj has rua Yau‑a hab cov tuabneeg suavdawg kws nrug nwg tas, “Ca le dua mej tej rwg tsho hab muab khaub seev tsaaj lug npua hab quaj ntsuag moog ua Anaw lub cev tuag ntej.” Hab vaajntxwv Tavi lawv qaab lub hleb. 32Puab muab Anaw log rua ntawm Heploo. Vaajntxwv kuj tsaa suab quaj ntawm Anaw lub ntxaa hab cov pejxeem suavdawg kuj quaj kawg le. 33Vaajntxwv quaj ntsuag txug Anaw tas,
  “Tswm nyog Anaw yuav tuag
   ib yaam nkaus le tug tuabneeg ruag lov?
  34Tub tsw muab koj txhais teg khi,
   tub tsw muab koj kwtaw ntsug phoo,
  koj ca le qaug tuag
   yaam nkaus le tuabneeg qaug
   rua ntawm tuabneeg limham xubndag.”
Mas cov pejxeem suavdawg kuj rov quaj Anaw dua ib zag.
35Cov pejxeem suavdawg tuaj cheem kuas Tavi noj mov rua thaus tseed nruab nub. Tassws Tavi twv has tas, “Yog kuv swm mivntswv ncuav lossws ib yaam daabtsw ua ntej kws nub poob qho, mas ca Vaajtswv rau txem rua kuv le ntawd nyaav dua hab.” 36Cov pejxeem suavdawg pum le hov mas kuj txaus sab. Txhua yaam kws vaajntxwv ua yeej los txaus cov pejxeem lub sab. 37Nub hov cov pejxeem suavdawg hab cov Yixayee suavdawg kuj nkaag sab tas tsw yog vaajntxwv muaj nplooj sab tua Naw tug tub Anaw. 38Vaajntxwv has rua nwg cov tub teg tub taw tas, “Mej tsw paub lov, nub nua cov Yixayee ib tug thawj tseem ceeb tau tuag lawm? 39Txawm yog kuv raug tsaa ua vaajntxwv los nub nua kuv kuj qaug zug. Xeluya cov tub nuav nyaav dhau rua kuv lawm. Thov Yawmsaub pauj taub rua tug kws ua txhum lawv le nwg kev txhum.”