11

Tavi hab Npasenpa

1Thaus txug lub caij ntuj qhua yog lub caij kws tej vaajntxwv pheej tawm moog ua rog, Tavi khaiv Yau‑a hab cov tub teg tub taw hab Yixayee cov tub rog huvsw moog ntaus yeej cov Aamoo hab vej lub nroog Lanpa ca. Tassws Tavi nyob huv lub nroog Yeluxalee xwb.
2Muaj ib nub thaus yuav tsaus ntuj Tavi sawv ntawm nwg lub chaw pw nce moog rua sau vaajntxwv lub tsev txheej tsev laag tshaav ncig ua sw. Nwg tsaa muag saib pum ib tug quaspuj daa dej, tug quaspuj hov zoo nkauj heev. 3Tavi khaiv tuabneeg moog nug txug tug quaspuj hov. Muaj ib tug lug has tas, “Tug quaspuj hov sub tsw yog Npasenpa kws yog Eli‑aa tug ntxhais kws yog Uliya kws yog tuabneeg Hithai tug quaspuj lov?” 4Tes Tavi txawm khaiv tub xaa xuv moog coj tug quaspuj hov tuaj. Tug quaspuj txawm tuaj cuag Tavi, Tavi txawm nrug nwg pw. Tug quaspuj hov nyav ua kevcai ntxuav nwg lub cev kws ua quaspuj taag. Tes tug quaspuj hov txawm rov qaab moog tsev. 5Tug quaspuj hov txawm xeeb mivnyuas, nwg txhad khaiv tuabneeg moog has rua Tavi paub has tas, “Kuv xeeb mivnyuas lawm.”
6Tavi txhad xaa xuv moog has rua Yau‑a tas, “Ca le tso Uliya kws yog tuabneeg Hithai lug cuag kuv.” Yau‑a txhad tso Uliya lug cuag Tavi. 7Thaus Uliya lug txug Tavi nug tas Yau‑a nyob le caag, cov tub rog nyob le caag hab kev ua rog kov yeej moog le caag lawm. 8Tavi txawm has rua Uliya tas, “Ca le moog rua huv koj lub tsev hab ntxuav koj kwtaw.” Uliya txawm tawm huv vaajntxwv tsev moog hab muaj tuabneeg coj tej hov txhua chaw kws vaajntxwv pub lawv qaab moog rua nwg. 9Tassws Uliya ca le nrug vaajntxwv cov tub teg tub taw pw ntawm vaajntxwv tsev lub rooj vaag, tub tsw moog rua huv nwg lub tsev le.
10Muaj tuabneeg has rua Tavi tas, “Uliya tsw moog rua huv nwg tsev le.” Tavi txawm has rua Uliya tas, “Koj tub moog kev deb deb lug es ua caag koj tsw moog rua huv koj tsev?” 11Uliya has rua Tavi tas, “Lub swb xaab hab cov Yixayee hab cov Yuta nyob huv lub tsev ntaub ua rog. Kuv tug tswv Yau‑a hab koj cov tub teg tub taw kuj ua yeej nyob tom tshaav rog es kuv yuav ca le moog tsev moog noj haus hab nrug kuv tug quaspuj pw tau lov? Koj muaj txujsa nyob hab koj lub sab tseed caj sa pum, kuv yuav tsw ua le ntawd hlo le.” 12Tavi txawm has rua Uliya tas, “Nub nua ca le su ntawm nuav pigkig kuv le kheev koj moog.” Uliya txhad nyob huv Yeluxalee nub hov hab nub tom qaab. 13Tavi hu nwg lug nwg txhad lug noj lug haus ntawm vaajntxwv xubndag, hab vaajntxwv muab nwg txhaus kuas qaug cawv. Nub ntawd tsaus ntuj nwg kuj moog nrug vaajntxwv cov tub teg tub taw pw ntawm daim lev tsw moog rua huv nwg tsev le.
14Taagkig tom qaab Tavi txhad sau ib tsaab ntawv muab rua Uliya coj moog rua Yau‑a. 15Tsaab ntawv hov has tas, “Ca le tu kuas Uliya ua paab kws ntaus ua ntej rua ntawm lub chaw kws puab sws tua heev, hab thim tub rog ca nwg raug tua tuag.” 16Thaus Yau‑a tseed vej lub nroog nwg tu kuas Uliya moog ntaus ncaaj qhov chaw kws nwg paub tas muaj cov tub rog sab luj sab tuab. 17Tes cov tuabneeg huv lub nroog txawm tawm tuaj tiv Yau‑a, mas Tavi cov tub teg tub taw muaj qee leej raug tua tuag. Uliya kws yog tuabneeg Hithai kuj tuag hab. 18Yau‑a txawm tso ib tug moog has rua Tavi paub txug kev sws tua zag hov. 19Nwg qha tug xaa xuv tas, “Thaus koj pav qhov kws sws tua rua vaajntxwv noog taag lawm, 20yog vaajntxwv npau tawg hab nwg has rua koj tas, ‘Ua caag mej yuav moog ntaus ze lub nroog hov ua luaj? Mej tsw paub tas luas yuav tua ntawm ntsaa loog tuaj nua lov? 21Leejtwg tua Anpimelej kws yog Yelunpese tug tub? Tsw yog ib tug quaspuj muab txhwb txwv zeb nrum sau ntsaa loog lug raug nwg tuag ntawm lub moos Thenpes lov? Ua caag mej yuav moog ze lub ntsaa loog?’ tes koj ca le has tas, ‘Vaajntxwv tug tub qhe Uliya kws yog tuabneeg Hithai kuj tuag lawm hab.’ ”
22Tug kws xaa xuv txawm moog, nwg has rua Tavi paub txug txhua yaam kws Yau‑a khaiv nwg lug has. 23Tug kws xaa xuv hov has rua Tavi tas, “Yeeb ncuab ua tau dua peb, puab tawm tuaj tua peb saab nrau. Tes peb lawv puab moog txug ncua ntawm rooj loog. 24Tes cov tub rog kuj tua neev sau ntsaa loog tuaj rua koj cov tub rog. Mas koj cov tub teg tub taw qee leej tuag hab koj tug qhev Uliya kws yog tuabneeg Hithai kuj tuag hab.” 25Tavi txawm has rua tug xaa xuv hov tas, “Koj ca le has rua Yau‑a le nuav tas, ‘Tsw xob nyuaj sab rua zaaj nuav, tsua qhov nav ntaaj yeej tua ib zag tug u ib zag tug nuav. Ca le ua rog heev dua qub ntaus kuas tau lub nroog hov.’ Koj txhawb nwg tug zug hab.”
26Thaus Uliya tug quaspuj nov tas nwg tug quasyawg Uliya tuag lawm nwg kuj quaj ntsuag nwg tug quasyawg. 27Thaus dhau lub swjhawm quaj ntsuag lawm, Tavi txawm khaiv tuabneeg moog coj nwg lug rua huv Tavi lub tsev hab ua Tavi quaspuj hab yug ib tug tub rua Tavi. Tassws Yawmsaub tsw txaus sab rua tej kws Tavi ua ntawd.