20

Senpa faav xeeb

1Txawm ca le muaj ib nam tuabneeg phem tsw zoo npe hu ua Senpa kws yog Npili kws yog xeem Npeeyamee tug tub. Nwg tshuab raaj kub yaaj hab has tas, “Peb tsw muaj feem huv Tavi. Peb tsw muaj qub txeeg qub teg huv Yexi tug tub. Cov Yixayee, suavdawg nyag rov qaab moog rua huv nyag tsev ntaub.” 2Ua le nuav mas cov tuabneeg Yixayee suavdawg tawm ntawm Tavi moog lawv Senpa kws yog Npili tug tub. Tassws cov Yuta lawv quas nraim puab tug vaajntxwv hov ntawm tug dej Yalatee moog txug lub nroog Yeluxalee.
3Tavi kuj lug txug nwg lub tsev huv Yeluxalee mas vaajntxwv coj kaum tug hluas nkauj kws nwg muab tseg ca zuv nwg lub tsev moog kaw ca rua huv ib lub tsev tso tub rog zuv huvsw. Nwg pub rua noj rua haus kuas nwg tsw moog nrug pw le. Cov quaspuj hov raug muab kaw nyob yaam nkaus le tej puj ntsuag moog txug nub tuag le.
4Vaajntxwv txawm has rua Amaxa tas, “Ca le hu cov tuabneeg Yuta kuas tuaj txhwj rua huv peb nub nua, hab koj los tuaj hab.” 5Mas Amaxa moog hu cov Yuta, tassws nwg ua qeeb qeeb tub dhau lub swjhawm kws teem ca lawm. 6Tavi txhad has rua Anpisai tas, “Nwgnuav Npili tug tub Senpa yuav ua phem rua peb heev dua le Axaloo ua. Ca le coj kuv cov tub teg tub taw moog lawv nwg tsaam tes nwg moog nyob rua huv tej moos kws muaj ntsaa loog lawm tes nwg yuav tswv dim peb moog.” 7Yau‑a cov tuabneeg hab cov Khelethi hab cov Pelethi hab cov tub rog kws muaj zug huvsw nrug Anpisai moog. Puab tawm huv Yeluxalee lawv Npili tug tub Senpa. 8Thaus puab nyob ntawm lub pob tsuas luj kws nyob ntawm Kinpe‑oo mas Amaxa tuaj ntswb puab. Yau‑a naav cev tsoog tub rog kws sa txuj hlaab tawv rws naab ntaaj hab raab ntaaj rua ntawm duav. Thaus Yau‑a tuaj ze zog nwg raab ntaaj txawm ca le hlauv hlo. 9Yau‑a txawm has rua Amaxa tas, “Tijlaug nyob zoo lov?” Yau‑a txawm xuas txhais teg xws ntsab nkaus Amaxa fwj txwv yuav nwj. 10Kuas Amaxa tsw ncu pum raab ntaaj huv Yau‑a txhais teg. Yau‑a txawm xuas ntaaj nkaug Amaxa plaab mas nyuv hlauv hlo rua huv aav. Tub tsw txug nkaug zag ob tes nwg tub tuag lawm.
 Yau‑a hab nwg tug kwv Anpisai txhad lawv Npili tug tub Senpa moog.
11Yau‑a ib tug tub rog lug sawv ze ntawm Amaxa mas has tas, “Leejtwg pum zoo rua Yau‑a, leejtwg tuaj Tavi tog, ca le nrug Yau‑a moog.” 12Amaxa lub cev tuag xyaab leeg tsau ntshaav tsawv huv txujkev. Tug tub rog hov pum tas cov tuabneeg suavdawg tuaj nreg rua hov ntawd. Nwg kuj coj Amaxa lub cev tuag ntawm txujkev moog pov tseg rua tom teb hab muab khaubduag lug npug rua. 13Thaus kws muab Amaxa lub cev tuag coj ntawm txujkev moog pov tseg lawm mas cov tuabneeg suavdawg kuj nrug Yau‑a moog lawv Npili tug tub Senpa.
14Senpa hlaa cov xeem Yixayee suavdawg moog txug lub moos Anpee huv Npe Ma‑akha, mas Npili cum kuj tuaj ua ke nrug nwg moog. 15Cov tuabneeg kws nrug Yau‑a kuj tuaj vej nwg huv lub moos Anpee huv Npe Ma‑akha. Puab tsub aav rua saab ntsaa loog nrau moog nto plawg sau ntsaa loog. Puab saamswm tsoo tej ntsaa loog kuas pob. 16Tes txawm muaj ib tug quaspuj ntse ntsuav qw huv moos tuaj has tas, “Thov noog, thov noog. Has kuas Yau‑a tuaj ntawm nuav, kuv yuav nrug nwg has lug.” 17Yau‑a txhad le txaav ze zog mas tug quaspuj hov has tas, “Koj yog Yau‑a lov?” Yau‑a teb tas, “Yog lauj.” Tug quaspuj hov txawm has tas, “Thov koj noog kuv kws yog koj tug nkauj qhev le lug.” Yau‑a teb tas, “Kuv saamswm noog los maj.” 18Tug quaspuj txhad has tas, “Yaav thau u puab txeev has tas, ‘Ca puab moog sablaaj rua ntawm Anpee,’ tes puab txhad has hum hov ntawd. 19Kuv yog ib tug kws nyam kev thaaj yeeb hab kev ncaaj nceeg rua huv cov Yixayee. Koj xaav ua rua ib lub moos kws zoo le leej nam huv cov Yixayee puam tsuaj. Ua le caag koj yuav muab Yawmsaub qub txeeg qub teg nqog taag huvsw?” 20Yau‑a teb tas, “Qhov kws kuv yuav nqog lossws ua rua puam tsuaj mas thov kuas nyob deb ntawm kuv, nyob deb kuv heev hwv lauj! 21Qhov nuav tsw muaj tseeb. Muaj ib tug yawm nyob peg toj sab Efa‑i tebchaws, yog Npili tug tub Senpa, nwg tau tsaa nwg txhais teg sawv twv rua vaajntxwv Tavi. Ca le muab hlo nwg tuab leeg rua kuv mas kuv yuav thim tub rog rov qaab ntawm lub moos nuav.” Tug quaspuj txawm has rua Yau‑a tas, “Kuv yuav muab tug yawm hov lub taubhau laim sau ntsaa loog tuaj rua koj.” 22Tug quaspuj hov moog has nwg tej tswvyim rua cov pejxeem suavdawg. Mas puab txawm txav Npili tug tub Senpa lub taubhau muab laim rua Yau‑a. Yau‑a txhad tshuab raaj kub yaaj tes puab txawm tawm ntawm lub moos hov nyag moog rua nyag vaaj nyag tsev. Yau‑a kuj rov qaab moog cuag vaajntxwv huv lub nroog Yeluxalee.

Tavi cov num tswv

23Yau‑a yog tug kws kaav taag nrho Yixayee cov tub rog suavdawg, hab Yehauyanta tug tub Npenaya yog tug kws kaav cov Khelethi hab cov Pelethi.w 24Antaulaa yog tug kws saib cov kws raug yuam ua num. Ahilu tug tub Yehausafa yog tug kws sau ntawv keeb kwm. 25Seva yog tug tub sau ntawv. Xantau hab Anpiyatha ua pov thawj. 26Ila kws yog Ya‑i cum kuj ua Tavi tug pov thawj.