25

Yixayee pe daab Npa‑aa ntawm Pe‑au

1Thaus cov Yixayee nyob ntawm Sithi, cov pejxeem txawm chiv deev Mau‑a tej ntxhais. 2Cov ntxhais hov txawm yum cov Yixayee moog nrug puab xyeem hov txhua chaw rua puab tej daab, mas cov Yixayee txhad nrug puab noj haus hab pe puab tej daab. 3Ua le ntawd cov Yixayee txhad ua koom rua daab Npa‑aa ntawm Pe‑au. Yawmsaub txujkev npau tawg txhad tshwm plawg rua cov Yixayee. 4Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le muab Yixayee cov thawj coj moog tua zab tshaav ntuj rua ntawm Yawmsaub xubndag, sub Yawmsaub txujkev chim npau tawg heev txhad le thim ntawm cov Yixayee moog.” 5Mauxe txhad has rua cov Yixayee kws tu plaub tas, “Mej txhua tug ca le muab mej cov tuabneeg kws ua koom rua daab Npa‑aa ntawm Pe‑au tua pov tseg.”
6Ua cav txawm muaj ib yawm Yixayee coj ib tug quaspuj kws yog tuabneeg Mintee lug rua huv nwg lub tsev taab meeg Mauxe hab taab meeg ib tsoom Yixayee suavdawg rua thaus puab saamswm quaj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb. 7Thaus Fineha kws yog Ele‑axa tug tub hab yog tug pov thawj Aloo tug xeeb ntxwv pum le hov, nwg txawm sawv tseeg huv cov pejxeem moog. Nwg tuav rawv ib raab muv 8lawv yawm Yixayee hov qaab moog rua huv lub tsev hab tuab nkaug muv tshaab plhawv tug yawm Yixayee hab tug puj hov. Mas tej vej sub vej sw huv cov Yixayee txhad tu lawm. 9Txawm le caag kuj xwj cov kws raug vej sub vej sw tuag muaj ob vaam plaub txheeb leej.
10Yawmsaub has rua Mauxe tas, 11“Fineha kws yog Ele‑axa tug tub hab yog tug pov thawj Aloo tug xeeb ntxwv tau tswj kuv txujkev npau tawg rua cov Yixayee, tsua qhov nwg khib xeeb ib yaam le kuv khib xeeb cov pejxeem, kuv txhad tsw muab puab ua kuas puam tsuaj rua thaus kws kuv khib xeeb. 12Yog le nuav ca le has rua Fineha tas, ‘Kuv cog lug sws raug zoo rua nwg. 13yog tej lug cog rua nwg hab nwg caaj ceg kws yuav ua pov thawj moog ib txhws le, tsua qhov nwg khib xeeb rua nwg tug Vaajtswv hab tau ntxuav tej kev txhum huv cov Yixayee.’ ”
14Tug yawm Yixayee kws raug tua ua ke nrug tug puj Mintee hov npe hu ua Xili. Nwg yog Xalu kws ua xeem Xime‑oo ib cum le thawj tug tub. 15Tug puj Mintee kws raug tua hov npe hu ua Khoxapi. Nwg yog Xuv kws ua cov Mintee ib cum le thawj tug ntxhais.
16Yawmsaub has rua Mauxe tas, 17“Ca le ua rua cov Mintee raug txom nyem hab ua kuas puab puam tsuaj. 18Tsua qhov puab tej tswvyim phem ua rua mej raug txom nyem rua thaus puab ntxag mej ntawm Pe‑au kws yog tim tug muam Khoxapi kws yog cov Mintee tug thawj le ntxhais kws raug tua rua nub kws raug vej sub vej sw ntawm Pe‑au.”