46

Tơlơi Pơhơmu Khul Yang Rơba̱ng Ƀing Dêh Čar Babilon Hăng Yahweh

  1Bêl bon kơkuh laih anŭn Nebô tơkui trŭn yuakơ so phŏ,
   anŭn jing yang rơba̱ng yom prŏng hloh ƀing Babilon,
   jing khul rup trah khul aseh hăng khul rơmô pơdiăng đuaĭ hĭ.
  Khul rup anŭn jing kơtraŏ biă mă,
   tơl khul hlô anŭn gleh rơmơ̆n yơh.
  2Khul rup hăng khul hlô anŭn tơkui trŭn laih anŭn bon kơkuh hrŏm hơbĭt.
   Khul rup anŭn ƀu dưi pơklaih hĭ ôh khul hlô anŭn mơ̆ng tơlơi kơtraŏ anŭn,
   laih anŭn khul yang rơba̱ng anŭn ƀing rŏh ayăt ba pơđuaĭ hĭ pơ lŏn čar tuai.
3Yahweh pơhiăp hăng ƀing Israel tui anai,
  “Ơ ƀing ană tơčô Yakôb hơi,
   jing ƀing dŏ glaĭ amăng ană tơčô Israel, hơmư̆ Kâo bĕ.
  Kâo pô pŭ̱ pi ƀing gih čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi tơkeng rai kơ ƀing gih,
   sĭt Kâo răk rong ƀing gih čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn kar hăng amĭ răk rong ană nge ñu yơh.
  4Wơ̆t tơdah truh kơ ƀing gih tha rơma laih anŭn hơmâo ƀŭk kô̱̆
   Kâo yơh jing Pô či dui ba kơ ƀing gih.
  Kâo hơmâo pơjing rai laih ƀing gih laih anŭn Kâo či tŏ tui pŭ̱ pi ƀing gih yơh.
   Kâo či dui ba ƀing gih laih anŭn či pơklaih hĭ ƀing gih truh pơ hơnăl tuč.

  5“Hơmâo mơ̆ hlơi ƀing gih či pơhơmu Kâo ƀôdah yap Kâo pơdơ̆ pơđơ̱r?
   Hơmâo mơ̆ hlơi ƀing gih či yap Kâo hrup kiăng kơ ƀing gih dưi pơhơmu Kâo hăng pô anŭn?
   Sĭt ƀu hơmâo ôh.
  6Hơmâo đơđa mơnuih tuh tơbiă mah mơ̆ng kơdŭng gơñu
   laih anŭn pơkơtraŏ khul amrăk ƀơi gai kơnăng.
  Ƀing gơñu apăh pô pơkra gơnam pơsơi kiăng pơkra rai sa boh rup trah.
   Giŏng anŭn, ƀing gơñu bon hăng kơkuh pơpŭ kơ rup anŭn yơh.
  7Ƀing gơñu yŏng đĭ rup anŭn ƀơi bra gơñu laih anŭn čơkŭng.
   Ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ rup anŭn amăng anih ƀing gơñu ruah laih anŭn rup anŭn dŏ dơ̆ng pơ anŭn,
   ƀu dưi đuaĭ nao pơ anih pơkŏn ôh.
  Tơdang hơmâo mơnuih iâu kraih kơ rup anŭn, rup anŭn ƀu dưi laĭ glaĭ ôh,
   laih anŭn kŏn dưi pơklaih hĭ ñu mơ̆ng tơlơi gleh tơnap ñu pô lơi.

  8“Ơ ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng hăng Kâo ăh, hơdơr bĕ tơlơi anai,
   kơđŏm bĕ amăng tơlơi pơmĭn gih,
   laih anŭn djă̱ pioh bĕ tơlơi anai amăng pran jua.
  9Hơdơr bĕ khul tơlơi hlâo adih, jing khul tơlơi mơ̆ng đưm hlâo adih.
   Kâo yơh jing Ơi Adai, laih anŭn ƀu hơmâo Khua Yang pơkŏn sĭt ôh.
   Kâo yơh jing Ơi Adai, laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô hrup hăng Kâo ôh.
  10Kâo pơrơđah tơlơi hơnăl tuč čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn laih,
   jing pơhaih čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk đưm đă laih, hơdôm tơlơi či truh.
  Kâo laĭ kơ tơlơi hơdră jơlan Kâo či dŏ kơjăp,
   laih anŭn Kâo či ngă abih bang tơlơi Kâo kiăng kơ ngă yơh.
  11Mơ̆ng anih lŏn ataih biă mă yơh, Kâo iâu rai mơnuih kiăng kơ pơgiŏng hĭ hơdră jơlan Kâo.
   Mơ̆ng anih gah ngŏ̱, Kâo iâu pơƀut glaĭ ñu rai kar hăng čim ƀơ̆ng añăm pŏr hŭp rai.
  Hơget tơlơi Kâo hơmâo pơhaih laih, Kâo ăt či pơkrĕp truh hĭ mơ̆n.
   Hơget bruă Kâo hơmâo pơmĭn pơphŭn laih, Kâo ăt či ngă hĭ yơh.
  12Hơmư̆ Kâo bĕ, Ơ ƀing khăng pran jua hơi,
   jing ƀing dŏ ataih biă mă mơ̆ng tơlơi pơklaih Kâo.
  13Kâo hlak ba rai tơlơi pơklaih Kâo jĕ,
   jing ƀu ataih dơ̆ng tah.
  Tơlơi pơklaih Kâo ƀu či dŏ akaih hĭ ôh.
   Kâo či pha brơi tơlơi pơklaih kơ plei Ziôn,
   laih anŭn tơlơi guh kơang Kâo kơ ƀing Israel yơh.