46

Mbaa^mbi^lon Nyei Miuc-Fangx

  1Mben ndoqv njiec, Ne^mbo jaaiv jutv njiec.
   Mbaa^mbi^lon nyei miuc-fangx yiem saeng-kuv caux ngongh nyei diqc daanz tor.
  Meih mbuo gaeng nyei ga'naaiv,
   bun saeng-kuv tor hniev yaac kouv.
  2Ninh mbuo jaaiv jutv, lomh nzoih ndoqv njiec,
   maiv haih beu ganh tor nyei ga'naaiv.
   Ninh mbuo ganh zungv zuqc caangv mingh.
  3“O Yaakopv nyei zeiv-fun aac,
   se I^saa^laa^en nyei zeiv-fun zengc njiec nyei yietc zungv mienh,
  yiem meih mbuo cuotv seix daaih yie hlorpv jienv meih mbuo.
   Yiem maa nyei ga'sie wuov zanc yie zungv baav jienv meih mbuo.
  4Taux meih mbuo hnyangx-jeiv gox, mba'biei baeqc,
   yie, se yie Ziouv, oix baav jienv meih mbuo.
  Yie oix beu jienv yaac oix njoux meih mbuo.
  5“Meih mbuo oix zorqv yie beiv haaix dauh? Oix bun yie caux haaix dauh fih ndongc?
   Meih mbuo oix zorqv yie beiv yie caux haaix dauh fih hnangv?
  6Zorqv mbuoqc dox cuotv jiem,
   yaac longc tin-baengh dangv nziang nyaanh nyei mienh,
  cingv jiem-zaangc dox benx zienh nyei fangx,
   ninh mbuo ziouc gueic njiec baaix.
  7Ninh mbuo zorqv zienh nyei fangx an jienv mba'dauh gaeng mingh.
   Ninh mbuo orn jienv yietc norm dorngx, fangx ziouc yiem jienv wuov.
   Miuc-fangx maiv haih suiv mingh ganh norm dorngx.
  Maiv gunv maaih mienh daaih heuc jienv tov ninh,
   miuc-fangx maiv haih dau,
   yaac maiv haih njoux mienh biaux ndutv ninh nyei kouv naanc.
  8“Jangx jienv, longx-longx nyei hnamv.
   Meih mbuo zuiz-mienh oix zuqc yiem hnyouv hnamv longx.
  9Jangx jienv loz-hnoi cuotv daaih nyei sic,
   weic zuqc yie se Tin-Hungh yaac maiv maaih ganh dauh.
   Yie se Tin-Hungh. Maiv maaih ganh dauh hnangv yie.
  10Yiem dongh cor wuov yie gorngv setv mueiz oix cuotv daaih nyei sic,
   yaac yiem loz-hnoi gorngv maiv gaengh duqv zoux nyei sic.
  Yie nyei za'eix liepc dingc mi'aqv.
   Da'faanh yie a'hneiv zoux nyei yie zungv oix zoux ziangx.
  11Yie oix heuc domh jaangv yiem dong bung daaih,
   se heuc dauh mienh yiem go nyei deic-bung daaih
   ei yie nyei za'eix zoux ziangx.
  Yie gorngv liuz, yie za'gengh oix bun cuotv daaih,
   yie dingc liuz nyei, yie za'gengh zoux.
  12Meih mbuo hnyouv ngaengc,
   leih baengh fim jauv nyei mienh aah!
   Muangx yie maah!
  13Yie bun yie hingh jiex nyei hnoi daaih fatv,
   zungv leih maiv go aqv.
   Yie nyei njoux en yaac maiv ngaih.
  Yie oix bun ⟨Si^on⟩ duqv njoux en,
   bun I^saa^laa^en duqv yie nyei njang-laangc.