46

1Brah Bel păn, brah Nêbô prah; rup brah khân păng gŭ ta kalơ ndŭr kơi mpô mpa jêh ri ndrôk. Mpa nây khân may rdeng jêng du ndơ jâk, ƀư rgănh mpô mpa. 2Phung brah nây păn jêh ri prah ndrel n'grŭp; khân păng mâu dơi tâm rklaih ndơ jâk ôh, ƀiă lah khân păng nơm hăn du jêng bu nă.
3Gŭ iăt hom gâp, Ơ ngih Yakôb lĕ rngôch phung hôm bơh ngih Isarael, phung gâp mât mray jêh bơh nar bu deh ma khân may, phung gâp sŏk chông bơh ndŭl me khân may. 4Kŏ khân may jêng ranh gâp ăt jêng tâm ban, kŏ khân may hon chhŏk (sŏk) nglang gâp mra chông khân may. Gâp njêng jêh, jêh ri gâp mra mât mray; gâp mra chông jêh ri rklaih khân may.
5"Ma mbu đah khân may tâm ban jêh ri tâm ban ma gâp? 6Phung dâk âk mah bơh dŭng jêh ri veh prăk ma njing, nkhôm du huê bunuyh chiăr mah, ăn păng ƀư rup brah. Jêh ri khân păng păn jêh ri mbah yơk! 7Khân păng chông tuy păng ta săng nglik, khân păng rdâk ta ntŭk păng jêh ri păng gŭ dâk ta nây; păng mâu mpât du bơh ntŭk păng ôh. Nđâp tơ lah bu nter ma păng, păng mâu dơi plơ̆ lah ôh, mâu lĕ tâm rklaih păng bơh nau uh ah.
8Ăn khân may kah gĭt nau aơ jêh ri sek mĭn. Ơ phung rlau nau vay, ăn khân may lŏ kah gĭt ma nau nây. 9Ăn khân may kah gĭt ma nau rnôk kăl e, yor lah gâp jêng Brah Ndu, mâu geh nơm êng ôh. Gâp jêng Brah Ndu jêh ri mâu geh nơm tâm ban ma gâp ôh. 10Gâp mbơh nau mra tât bơh kăl e tât kêng dŭt, jêh ri mbơh bơh rnôk kăl e nau ê tât ôh lah, 'Nau gâp nchră mra ăt hôm jêh ri gâp mra ƀư lĕ nau gâp ŭch jêng ueh'. 11Gâp mra kuăl tă pa lơ du mlâm sĭm klang, du huê bunuyh bơh bri ngai ƀư tât nau gâp ŭch. Nau gâp ngơi jêh gâp mra ƀư tât nau nây. 12Gŭ iăt hom gâp, ơ phung geh nuih n'hâm dăng, phung gŭ ngai bơh nau sŏng srăng. 13Gâp njŭn nau sŏng srăng gâp văch dăch, păng mâu gŭ ngai ôh, jêh ri nau gâp tâm rklaih mâu mra gŭ kâp jŏ ôh. Gâp mra ăn nau tâm rklaih tâm ƀon Siôn, prăp nau chrêk rmah gâp ma phung Isarael."