46

So sánh Chúa với các thần tượng Ba-by-luân

1Bên và Nê-bô, các thần tượng Ba-by-luân, bị quân thù bỏ lên xe bò chở đi. Kìa, bò vấp chân, xe đổ nhào, 2các thần tượng ngã lăn xuống đất! Đã không thể giữ mình cho khỏi té, các thần tượng ấy làm sao cứu giúp các thiện nam tín nữ?
3Này, dân Y-sơ-ra-ên còn sống sót, hãy nghe Ta! Ta đã sinh thành và nuôi dưỡng các ngươi từ ngày các ngươi mới lọt lòng mẹ. 4Ta sẽ làm Chân Thần của các ngươi suốt đời, cả đến khi các ngươi tóc bạc răng long. Ta đã sinh thành các ngươi, Ta sẽ săn sóc, bồng ẵm và giải cứu các ngươi.
5Các ngươi so sánh Ta với ai? Các ngươi tìm thấy ai bằng Ta? Các ngươi đối chiếu ai với Ta và coi ai giống Ta? 6Này, có những kẻ đem vàng khối trong bao, cân bao nhiêu lạng bạc để thuê thợ kim hoàn đúc tượng làm thần, rồi quỳ mọp xuống thờ lạy. 7Họ rước thần đi kiệu, khiêng thần đi và đặt đâu thần ngồi đấy vì thần không thể nào cử động. Họ kêu cứu nhưng thần không trả lời, cũng không thể nào cứu giúp họ trong lúc gian nguy. 8,9Các kẻ phạm tội, hãy ghi nhớ và suy nghiệm! Đừng quên bao nhiêu lần Ta báo trước việc tương lai cho các ngươi biết! Vì Ta là Chân Thần duy nhất, không có Chân Thần nào khác ngoài Ta. 10Ai có thể báo trước việc tương lai như Ta? Tất cả các lời tiên tri của Ta đều ứng nghiệm một phần trăm vì Ta làm mọi điều Ta muốn. 11Ta sẽ gọi Si-ru, con diều hâu từ phương đông xa tít. Người sẽ đến và thực hin những điều Ta hoạch định. Ta đã báo trước, tất nhiên Ta sẽ hoàn thành. 12Bọn người gian ác ngoan cố kia, hãy lắng nghe! 13Ta sắp giải cứu các ngươi, không phải chờ đợi lâu năm, nhưng ngay lập tức. Ta sẵn sàng giải cứu các ngươi. Ta sẽ giải phóng Giê-ru-sa-lem và phục hưng Y-sơ-ra-ên, vinh quang Ta.