4

Cuộc bao vây Giê-ru-sa-lem

1Con loài người! con lấy một miếng gạch lớn đặt trước mặt, và vẽ lên gạch bản đồ thành Giê-ru-sa-lem; 2Cũng vẽ hào lũy được dựng lên để công hãm thành, doanh trại địch quân vây bọc và máy phá thành đặt chung quanh. 3Con lấy tấm sắt đặt giữa con và thành, như bức tường sắt. Mặt con hướng về thành như con đang vây hãm thành. Đây là dấu hiệu cảnh cáo dân Y-sơ-ra-ên về những điêu Ta sẽ thực hiện.

4,5“Con nằm nghiêng bên trái 390 ngày, chỉ về dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị hình phạt 390 năm lưu đày, hủy phá. Mỗi ngày con nằm như thế là một năm dân Y-sơ-ra-ên bị hình phạt. 6Sau đó, con nằm nghiêng bên phải 40 ngày, là dấu hiệu dân Giu-đa bị hình phạt 40 năm. Mỗi ngày là một năm hình phạt. 7Con nằm quay mặt và đưa cánh tay trần về hướng Giê-ru-sa-lem để tiên tri về sự hủy hoại. 8Ta sẽ buộc chặt con lại, để con không xoay trở gì được cho đến khi mãn hạn vây thành.

9“Trong 390 ngày, con sẽ ăn bánh làm bằng lúa mì, lúa mạch, đậu, đậu lăng, kê và đại mạch. Con trộn chung các thứ bột ấy trong bình. 10Mỗi ngày con ăn 200 gam bột, theo giờ đã định, 11và uống 2 bát nước cũng theo giờ đã định. 12Con làm bánh ấy như bánh lúa mạch, và dùng phân người nướng bánh trước mặt mọi người." 13Chúa Hằng Hữu phán: "Dân Y-sơ-ra-ên sẽ ăn bánh dơ bẩn trong các nước mà Ta sẽ đưa chúng nó đến.”

14Tôi liền thưa: "Lạy Chúa, con chưa từng bị ô uế. Từ nhỏ đến nay, con chưa hề ăn súc vật tự nhiên mà chết, hoặc bị thú vật khác cắn chết; miệng con chẳng nếm thịt dơ dáy." 15Chúa đáp: "Được, Ta cho con dùng phân bò thay phân người."

16Chúa bảo tôi: "Con loài người, Ta sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem khan hiếm thực phẩm. Họ sẽ lo sợ khi cân bánh ăn, sửng sốt khi lường nước uống. 17Họ sẽ thiếu bánh và nước, sững sờ nhìn nhau, héo hắt vì bị hình phạt.