3

  1“Yog tug txwvneej twg nrauj nwg tug quaspuj lawm
   es tug quaspuj tub tswv lawm
  hab moog yuav dua ib tug quasyawg lawm,
   tug quasyawg qub tseed rov moog yuav nwg hab lov?
  Lub tebchaws yuav tsw qas puag tsuas hab lov?
   Koj tub ua puj muag cev deev coob kawg le lawm,
  mas koj tseed yuav rov lug cuag kuv hab lov?”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  2“Ca le tsaa muag saib sau tej roob do hau hab swm saib maj.
   Tshuav qhov chaw twg kws koj tsw tau nrug luas sws deev?
  Koj nyob tsawg ntawm tej ntug kev tog tej kws koj deev,
   zoo yaam nkaus le cov tuabneeg Alam
   huv tebchaws moj saab qhua.
  Koj ua rua lub tebchaws qas puag tsuas
   tsua qhov kws koj muag cev phem kawg le.
  3Vem le hov txhad tsw tso naag lug
   hab cov naag hauv xyoo tu nrho tsw lug,
  los koj tseed muaj tug puj muag cev plhu tuab,
   tsw paub txaaj muag le.
  4Puam taab koj hu kuv has tas, ‘Kuv txwv,
   koj yog kuv tug phoojywg ib txwm thaus hluas nkauj lug.
  5Koj yuav chim moog ib txhws lov?
   Koj yuav npau tawg moog txug thaus kawg le lov?’
  Saib maj, koj tub has le ntawd lawm,
   tassws koj tseed ua txhua yaam kev phem
   npaum le kws koj ua tau.”

Has kuas Yixayee hab Yuta ntxeev dua sab

6Thaus Yauxiya ua vaajntxwv Yawmsaub has rua kuv tas, “Koj puas pum tej kws Yixayee tau ua, yog tug kws tso kuv tseg? Nwg nce moog muag cev rua sau txhua lub roob sab hab huv qaab txhua tsob ntoo ntsuab. 7Kuv xaav tas thaus nwg moog ua tej ntawd huvsw taag lawm nwg yuav tig rov lug cuag kuv. Tassws nwg kuj tsw tig rov lug, mas tug nam hluas Yuta kws faav xeeb kuj pum. 8Nwg pum tas tub yog vem Yixayee tso kuv tseg moog ua puj muag cev kuv txhad ua ntawv muab nwg nrauj hab muab lawv tswv moog, los nwg tug nam hluas Yuta kws faav xeeb tsw ntshai, nwg tseed moog ua puj muag cev hab. 9Vem nwg pum tas qhov kws muag cev yog ib qho miv miv xwb, nwg txhad ua qas puag tsuas lub tebchaws, es moog deev tej pob zeb hab tej ntoo. 10Txawm yog muaj le nuav los nwg tug nam hluas Yuta kws faav xeeb tseed tsw tig rov lug cuag kuv kawg sab kawg ntsws, nwg ua txuj tig rov lug xwb.” Yawmsaub has le nuav ntaag.
11Mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Yixayee kws tso kuv tseg tseed txhum miv dua le Yuta kws faav xeeb. 12Ca le moog tshaaj tawm cov lug nuav rua yaav tebchaws peg has tas,
  “Yawmsaub has tas,
   ‘Yixayee kws tso kuv tseg lawm 'e,
   koj ca le rov qaab lug.
  Kuv yuav tsw saib koj ua chim quas nyov,
   tsua qhov kuv yog tug kws khuvleej.’
  Yawmsaub has le nuav ntaag.
   ‘Kuv yuav tsw chim moog ib txhws.
  13Tsuav yog koj leeg koj tej kev txhum tas
   koj tau faav xeeb rua Yawmsaub
   kws yog koj tug Vaajtswv
  hab tau moog nrug lwm haiv tuabneeg tej daab
   ua pleeg ua yig rua huv qaab txhua tsob ntoo ntsuab,
  hab koj tsw tau noog kuv tej lug.’ ”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  14Yawmsaub has tas,
   “Cov mivnyuas kws tso kuv tseg 'e,
   ca le rov qaab lug, tsua qhov kuv yog mej tug tswv,
  kuv yuav txais mej ib lub moos ib leeg,
   ib lub xeem ob leeg,
   hab kuv yuav coj mej moog txug Xi‑oo.
15“Hab kuv yuav pub cov yug yaaj kws hum kuv lub sab rua mej, puab yuav muaj tswvyim muaj kev paub txawj yug mej.” 16Yawmsaub has tas, “Thaus mej fuam vaam coob coob rua huv lub tebchaws, lub swjhawm ntawd puab yuav tsw has dua tas, ‘Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug.’ Puab lub sab yuav tsw xaav txug hab puab yuav tsw has txug hab yuav tsw ncu txug, hab puab yuav tsw ua dua ib lub tshab lawm. 17Thaus ntawd yuav hu lub nroog Yeluxalee tas yog Yawmsaub lub zwm txwv, hab ib tsoom tebchaws suavdawg yuav sau tuaj cuag Yawmsaub lub xubndag rua huv Yeluxalee, hab puab yuav tsw tawv ncauj ua lawv le puab lub sab phem dua le lawm. 18Lub swjhawm ntawd Yuta caaj ceg yuav lug koom nrug Yixayee caaj ceg, hab puab yuav ua ke tawm lub tebchaws saab peg lug rua lub tebchaws kws kuv muab pub ua qub txeeg qub teg rua mej tej laug lawm.

  19“Kuv xaav txug qhov kws kuv yuav ua le caag
   tsaa tau mej rua huv kuv cov tub
   hab muab lub tebchaws kws zoo rua mej,
  yog lub tebchaws kws zoo nkauj
   tshaaj lwm lub tebchaws huvsw,
   ua qub txeeg qub teg rua mej.
  Hab kuv xaav tas mej yuav hu kuv tas,
   ‘Kuv leej txwv,’
   hab mej yuav tsw tig hlo tso kuv tseg.
  20Yixayee caaj ceg 'e, kuv has tseeb,
   tug quaspuj ua nkauj faa
   tso nwg tug quasyawg tseg le caag,
  mej tau faav xeeb rua kuv ib yaam le ntawd.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  21Muaj suab nrov sau tej roob do hau,
   tub yog Yixayee tej tub lub suab quaj qw thov,
  vem yog puab tau muab puab txuj kevcai ntxeev lawm,
   puab nov qaab Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv.
  22“Kuv cov tub kws tso kuv tseg 'e,
   ca le rov qaab lug lauj.
   Kuv yuav khu qhov kws mej tso kuv tseg kuas zoo.”

  “Saib maj, peb saamswm lug cuag koj,
   vem koj yog Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv.”
  23Muaj tseeb tag tej pov roob
   yeej yog kev daag ntxag
  hab qhov kws muaj kev qaug dej qaug cawv
   ua nqaaj ua nqug sau tej roob,
   kuj yog daag ntxag xwb.
  Qhov tseeb Yixayee txujkev cawm dim yeej
   yog nyob huv Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv.
24“Txwj thaus peb tseed yau lug, tej kws rhuav ntsej muag hov tau noj nqog txhua yaam kws peb tej laug tau nqeg daag nqeg zug ua ca lawm, yog puab tej paab yaaj tej paab nyuj, puab tej tub tej ntxhais huvsw. 25Ca peb pw tsau tsawv huv peb tej kev txaaj muag hab ca txujkev poob ntsej muag npug hlo peb, vem peb tau ua txhum muaj txem rua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv, tsw has peb hab peb tej laug, txwj thaus peb yau lug txug nub nua, hab peb tsw noog Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv lub suab.”