17

1Êwa kâo tuč leh, hruê kâo jih leh,
   msat kâo arăng mkra leh.
  2Sĭt nik mâo phung mưč jŭm dar kâo,
   leh anăn ală kâo dôk dlăng kơ klei diñu mčhur ai.
  3“Brei ih răng kơ klei hdĭp kâo;
   êngao kơ ih, hlei pô srăng mgang brei klei kâo?
  4Kyuadah ih brei klei mĭn diñu mmăt amâo thâo săng,
   kyua anăn ih amâo srăng brei diñu dưi ôh.
  5Hlei pô kčŭt kơ mah jiăng ñu čiăng plah mă đa kdrêč ngăn dŏ digơ̆,
   ală phung anak ñu srăng jing mmăt.

  6Ñu mjing kâo mnơ̆ng phung ƀuôn sang djă djik djak,
   leh anăn kâo jing sa čô mnuih arăng kčuh êa bah.
  7Ală kâo giăm jing mmăt hŏng klei ênguôt,
   leh anăn jih asei mlei kâo jing msĕ si êyui.
  8Phung mnuih kpă ênô bi kngăr kơ klei anăn,
   leh anăn phung ênuah ênô kgŭ ngă kơ pô amâo đăo.
  9Ƀiădah pô kpă ăt êbat tui si êlan ñu,
   leh anăn pô mâo kngan doh srăng jing ktang hĭn êjai.
  10Ƀiădah jih jang diih, lŏ blŭ bĕ,
   leh anăn kâo amâo srăng ƀuh ôh sa čô mnuih knhâo ti krah diih.
  11Hruê kâo dôk hdĭp êgao leh,
   hdră kâo luč čhuč čhuê leh,
   klei ai tiê kâo čiăng msĕ mơh.
  12Diñu mbliư̆ hruê jing mlam,
   diñu lač, ‘Klei mngač păt čiăng truh leh!’
  13Tơdah kâo duah Ƀuôn Phung Djiê jing sang kơ kâo,
   tơdah kâo mkra jhưng pĭt kâo hlăm klei mmăt,
  14tơdah kâo lač kơ ƀăng êlam, ‘Ih yơh jing ama kâo,’
   leh anăn lač kơ hluăt, ‘Amĭ kâo,’ amâodah ‘Amai kâo,’
  15snăn ti anôk kâo mâo klei čang hmăng?
   Hlei srăng ƀuh klei kâo čang hmăng?
  16Klei kâo čang hmăng srăng trŭn kơ ƀăng bhă Ƀuôn Phung Djiê mơ̆?
   Hmei srăng trŭn mđrăm mbĭt kơ bruih lăn mơ̆?”