21

Y-Yôp Hưn Bi Sĭt Klei Phung Ƀai Čăt Đĭ

1Y-Yôp lŏ wĭt lač:
  2“Hmư̆ bi nik kơ klei kâo blŭ,
   leh anăn brei klei anăn jing klei diih bi juh kâo.
  3Gĭr hŏng kâo, leh anăn kâo srăng blŭ,
   leh kâo blŭ, lŏ mưč bĕ.
  4Bi kâo dê, klei kâo blŭ dŭñ dŭñ bi kdơ̆ng hŏng mnuih mơ̆?
   Ya ngă kâo amâo dưi gĭr lĕ?
  5Dlăng kơ kâo, leh anăn bi kngăr bĕ,
   leh anăn đăm lŏ blŭ ôh.
  6Tơdah kâo mĭn kơ klei anăn kâo huĭ êdi,
   leh anăn asei mlei kâo ktư̆ yơ̆ng.
  7Si ngă phung ƀai dôk hdĭp
   tơl truh kơ mduôn, leh anăn đĭ kyar?
  8Phung anak diñu jing kjăp ti anăp diñu,
   wăt phung anak čô čĕ diñu mơh.
  9Sang diñu dôk hơĭt amâo mâo klei bi huĭ ôh,
   giê hnuăt Aê Diê amâo tuôm čăm diñu ôh.
  10Êmô knô diñu bi drue amâo kƀah ôh;
   êmô ana diñu mđai, leh anăn amâo mplĕ ôh.
  11Diñu mâo phung hđeh êlăk êngŭm msĕ si êmô biăp,
   leh anăn phung anak diñu kdŏ mmuñ mơak mñai.
  12Diñu mmuñ hŏng asăp hgơr leh anăn brô̆,
   leh anăn hơ̆k mơak hŏng asăp đĭng kliă.
  13Diñu dôk hdĭp hlăm klei čăt đĭ,
   leh anăn truh nao kơ Ƀuôn Phung Djiê hŏng klei êđăp ênang.
  14Diñu lač kơ Aê Diê, ‘Đuĕ bĕ mơ̆ng hmei!
   Hmei amâo čiăng thâo kơ êlan ih ôh.
  15Ya Pô Mâo Jih Klei Myang jing tơl drei srăng mă bruă kơ ñu?
   leh anăn ya boh tŭ dưn drei mâo tơdah drei wah lač kơ ñu?’
  16Nĕ anei, amâo djŏ hĕ diñu čăt đĭ tui si kngan diñu pô?
   Ƀiădah kâo amâo tui hlue ôh klei phung ƀai kčĕ.

  17Djŏ mơ̆ jêñ jêñ arăng bi ram hĕ pui kđen diñu?
   Djŏ mơ̆ klei knap mñai truh kơ diñu?
   Djŏ mơ̆ klei Aê Diê bi truh klei ruă êjai ñu ngêñ?
  18Djŏ mơ̆ diñu jing msĕ si adrăng ti anăp angĭn,
   leh anăn msĕ si kam angĭn êbŭ kpuh mđuĕ?
  19Diih lač, ‘Aê Diê mkăm klei wê diñu bi lĕ kơ phung anak diñu.’
   Brei Aê Diê bi wĭt klei anăn kơ diñu pô,
   čiăng kơ diñu dưi thâo klei anăn.
  20Brei ală diñu pô ƀuh klei bi rai truh kơ diñu,
   leh anăn brei diñu mnăm klei Pô Mâo Jih Klei Myang ngêñ.
  21Kyuadah ya diñu uêñ kơ phung anak diñu êdei kơ diñu,
   tơdah mlan diñu dôk hdĭp ruê̆ leh?
  22Mâo mơ̆ pô mtô kơ Aê Diê klei thâo săng,
   kyuadah Aê Diê yơh phat kđi phung dôk ti dlông?
  23Sa čô djiê êjai ăt dôk ktang asei mlei,
   mâo klei êđăp ênang leh anăn hơĭt mđao,
  24asei mlei ñu bŏ êmŏng
   leh anăn klang ñu bŏ hŏng êa hdĭp.
  25Sa čô mkăn djiê hŏng ai tiê ênguôt ktrŏ,
   amâo tuôm djiêl klei jăk ôh.
  26Jih dua digơ̆ dôk hlăm msat sơăi,
   leh anăn hluăt ƀơ̆ng digơ̆.

  27Nĕ anei, kâo thâo klei diih mĭn,
   leh anăn klei diih čiăng ngă jhat kơ kâo.
  28Kyuadah diih lač, ‘Ti anôk sang anak mtao?
   Ti anôk sang čhiăm pô ƀai dôk leh?’
  29Diih amâo tuôm êmuh hĕ kơ phung hiu ti êlan,
   leh anăn diih amâo tŭ ôh klei digơ̆ hưn
  30kơ klei mnuih ƀai tlaih hlăm hruê mâo klei jŭ jhat,
   kơ klei gơ̆ mâo klei dŏng hlăm hruê mâo klei ngêñ?
  31Hlei pô srăng ƀuah klei soh gơ̆ ti anăp ƀô̆ mta gơ̆,
   leh anăn hlei pô srăng bi wĭt klei djŏ tui si gơ̆ ngă leh?
  32Arăng kkung ba gơ̆ kơ msat,
   arăng gak ti msat gơ̆.
  33Klŏ lăn hlăm tlung jing mmih kơ gơ̆;
   jih jang mnuih tui hlue gơ̆,
   leh anăn phung nao êlâo kơ gơ̆ arăng amâo dưi yap ôh.
  34Snăn si ngă diih dưi bi juh kâo hŏng klei hơăi mang?
   Klei diih lŏ wĭt lač knŏng jing klei luar.”