20

Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Tơlơi Ƀu Tui Gưt

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 2“Laĭ bĕ kơ ƀing Israel, ‘Hlơi pô amăng ƀing Israel ƀôdah tuai hơdip amăng Israel jing pô brơi ană bă ñu kơ yang Môlek, ñu anŭn ƀing gih khŏm pơdjai hĭ yơh. Ƀing ană plei či glŏm boh pơtâo ƀơi ñu. 3Kâo či wir ƀô̆ mơta Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô anŭn laih anŭn Kâo či pơrai hĭ ñu mơ̆ng kơnung djuai ñu yơh; yuakơ tơlơi ñu brơi ană bă ñu kơ yang Môlek, anŭn jing ñu hơmâo pơgrĭ hĭ laih sang yang Kâo laih anŭn anăn rơgoh hiam Kâo. 4Tơdah ƀing mơnuih amăng plei pĭt hĭ khul mơta gơñu tơdang pô anŭn brơi sa čô amăng ană bă ñu kơ Môlek laih anŭn ƀing gơñu ƀu pơdjai hĭ pô anŭn ôh, 5Kâo či wir hĭ ƀô̆ mơta Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô anŭn wơ̆t hăng sang anŏ ñu laih anŭn pơrai hĭ ñu mơ̆ng kơnung djuai gơñu wơ̆t hăng abih bang hlơi pô đuaĭ tui ñu hăng tơlơi pơrĭh răm gơñu pô amăng tơlơi kơkuh pơpŭ kơ Môlek mơ̆n.
6“ ‘Kâo či wir hĭ ƀô̆ mơta Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hlơi pô kơnang nao kơ ƀing tơña atâo laih anŭn ƀing pơjâo kiăng kơ pơrĭh răm ñu pô hăng tơlơi kiaŏ tui ƀing anŭn, laih anŭn Kâo či puh pơđuaĭ hĭ ñu mơ̆ng kơnung djuai ñu yơh.
7“ ‘Pơrơgoh hĭ bĕ gih pô hăng jing hĭ rơgoh hiam, yuakơ Kâo jing Yahweh Ơi Adai gih. 8Djă̱ pioh bĕ tơlơi phiăn Kâo laih anŭn tui hluai gơñu bĕ. Kâo yơh jing Yahweh, jing Pô pơjing ƀing gih jing hĭ rơgoh hiam.
9“ ‘Tơdah hlơi pô hơtŏm păh ama ñu ƀôdah amĭ ñu, ñu anŭn ƀing gih khŏm pơdjai hĭ yơh. Ñu hơmâo hơtŏm păh laih ama ñu ƀôdah amĭ ñu, laih anŭn drah ñu či dŏ ƀơi akŏ ñu pô yơh.
10“ ‘Tơdah sa čô đah rơkơi klĕ pyu hăng bơnai pô pơkŏn jing bơnai pô re̱ng gah ñu, abih dua gơñu arăng khŏm pioh amăng tơlơi djai yơh.
11“ ‘Tơdah sa čô đah rơkơi đih hrŏm hăng bơnai ama ñu, ñu anŭn hơmâo ƀrưh mơhiăh laih kơ ama ñu. Abih dua gơñu, pô đah rơkơi laih anŭn đah kơmơi anŭn ƀing gih khŏm pioh amăng tơlơi djai yơh; drah gơñu či dŏ ƀơi akŏ gơñu pô yơh.
12“ ‘Tơdah sa čô đah rơkơi đih hrŏm hăng hơđŭ ñu, ƀing gih či pioh abih dua gơñu amăng tơlơi djai yơh. Tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă anŭn jing tơlơi ƀu djơ̆ lăp ôh; drah gơñu či dŏ ƀơi akŏ gơñu pô yơh.
13“ ‘Tơdah sa čô đah rơkơi đih hrŏm hăng sa čô đah rơkơi pơkŏn hrup hăng ñu đih hrŏm hăng sa čô đah kơmơi, abih dua ƀing gơñu hơmâo ngă laih tơlơi hơƀak drak biă mă. Ƀing gơñu khŏm tŭ mă tơlơi djai; drah gơñu či dŏ ƀơi akŏ gơñu pô yơh.
14“ ‘Tơdah sa čô đah rơkơi dŏ kơ abih dua đah kơmơi laih anŭn amĭ gơ̆, anŭn jing tơlơi rơgao tơlơi phiăn yơh. Abih klâo gơñu ƀing gih khŏm čuh hĭ amăng apui, tui anŭn ƀu či hơmâo ôh tơlơi rơgao tơlơi phiăn amăng ƀing gih.
15“ ‘Tơdah sa čô đah rơkơi đih hrŏm hăng sa drơi hlô mơnơ̆ng, ñu anŭn khŏm tŭ tơlơi djai yơh, laih anŭn hlô mơnơ̆ng anŭn ƀing gih ăt pơdjai hĭ mơ̆n.
16“ ‘Tơdah sa čô đah kơmơi rai jĕ sa drơi hlô mơnơ̆ng laih anŭn đih hrŏm hăng hlô anŭn, pơdjai hĭ bĕ abih dua đah kơmơi laih anŭn hlô mơnơ̆ng anŭn. Ƀing gơñu khŏm tŭ mă tơlơi djai yơh; drah gơñu či dŏ ƀơi akŏ gơñu pô yơh.
17“ ‘Tơdah sa čô đah rơkơi dŏ kơ amai ƀôdah adơi ñu, jing ană đah kơmơi mơ̆ng ama ñu ƀôdah mơ̆ng amĭ ñu, hăng đih hrŏm hăng gơ̆, anŭn jing sa tơlơi pơmlâo yơh. Ƀing gih či puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu ƀơi anăp kơnung djuai gơñu. Pô đah rơkơi anŭn hơmâo ƀrưh mơhiăh laih kơ amai ƀôdah adơi ñu anŭn laih anŭn ñu khŏm grơ̆ng glăm kơ bruă anŭn yơh.
18“ ‘Tơdah sa čô đah rơkơi đih hrŏm hăng sa čô đah kơmơi tơdang gơ̆ ƀuh eng, pô đah rơkơi anŭn hơmâo pơmlâo hĭ laih gơ̆ amăng tơlơi gơ̆ ƀlĕ drah, laih anŭn gơ̆ ăt pơgrĭ hĭ kơ tơlơi anŭn mơ̆n. Abih dua gơñu ƀing gih či puh pơđuaĭ hĭ mơ̆ng kơnung djuai gơñu yơh.
19“ ‘Anăm đih hrŏm hăng amai ƀôdah adơi amĭ ih ƀôdah amai ƀôdah adơi ama ih ôh, yuakơ anŭn či jing tơlơi ƀrưh mơhiăh yơh kơ kơnung djuai; abih dua gih či grơ̆ng glăm mă tơlơi anai yơh.
20“ ‘Tơdah sa čô đah rơkơi đih hrŏm hăng neh ñu ƀôdah wa đah kơmơi ñu, ñu anŭn hơmâo ƀrưh mơhiăh kơ met ƀôdah kơ wa đah rơkơi ñu laih. Ƀing gơñu či grơ̆ng glăm kơ bruă anai yơh; ƀing gơñu či djai laih anŭn ƀu hơmâo ană ôh.
21“ ‘Tơdah sa čô đah rơkơi dŏ hĭ kơ bơnai ayŏng ƀôdah adơi ñu, anŭn jing sa bruă ngă ƀu rơgoh ôh; ñu hơmâo ƀrưh mơhiăh laih kơ ayŏng ƀôdah adơi ñu anŭn. Ƀing gơñu ƀu či hơmâo ană ôh.
22“ ‘Djă̱ pioh bĕ abih bang tơlơi phiăn Kâo laih anŭn tơlơi juăt Kâo hăng đuaĭ tui gơñu bĕ, tui anŭn anih lŏn Kâo hlak ba ƀing gih mŭt nao hoaĭ ô̱̆ pơtah tơbiă hĭ ƀing gih ôh. 23Ƀing gih anăm hơdip tui hăng khul tơlơi phiăn ƀing lŏn čar Kâo či puh pơđuaĭ mơ̆ng anăp gih ôh. Yuakơ ƀing gơñu ngă laih abih bang khul tơlơi anai, Kâo hơƀak drak ƀing gơñu laih. 24Samơ̆ Kâo laĭ laih kơ ƀing gih, “Ƀing gih či mă tŭ anih lŏn gơñu; Kâo či brơi anih lŏn anai kơ ƀing gih jing sa muk dram, jing anih lŏn bă blai hăng ia tơsâo laih anŭn ia hơni.” Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih, jing Pô hơmâo ruah pioh hơjăn ƀing gih mơ̆ng lu kơnung djuai.
25“ ‘Tui anŭn, ƀing gih pơkơnăl bĕ tŏng krah khul hlô mơnơ̆ng rơgoh ƀôdah ƀu rơgoh, laih anŭn tŏng krah khul čim rơgoh ƀôdah ƀu rơgoh ôh. Anăm pơgrĭ hĭ gih pô ôh mơ̆ng khul hlô mơnơ̆ng, čim ƀôdah djuai mơnơ̆ng rui ƀơi lŏn tơnah anai ôh, jing khul djuai mơnơ̆ng Kâo hơmâo pơkăh pơpha laih jing ƀu rơgoh ôh kơ ƀing gih. 26Ƀing gih či jing rơgoh hiam kơ Kâo, yuakơ Kâo jing Yahweh, Pô rơgoh hiam, laih anŭn Kâo hơmâo ruah pioh hơjăn ƀing gih laih mơ̆ng lu kơnung djuai mơnuih kiăng kơ jing hĭ ană plei Kâo.
27“ ‘Đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi jing pô pơhiăp hăng atâo ƀôdah ngă pơjâo amăng ƀing gih, ñu khŏm tŭ mă tơlơi djai yơh. Ƀing gih khŏm glŏm boh pơtâo ƀơi ƀing gơñu; drah gơñu či dŏ ƀơi akŏ gơñu pô yơh.’ ”