14

Khu tug kws xaab o o

1Muaj dua ib nub Xanpatau Yexu moog noj mov rua huv ib tug thawj Falixai tsev, mas puab saib ntsoov Yexu. 2Txawm muaj ib tug yawm teg taw xaab o o tuaj nyob ntawm Yexu xubndag. 3Yexu txawm nug cov xwbfwb kws paub kevcai hab cov Falixai tas, “Muaj cai khu mob rua nub Xanpatau los tsw muaj cai?” 4Puab nyob ntsag tu. Yexu txawm ntsab nkaus tug hov hab khu nwg zoo hlo le tso nwg moog. 5Yexu has rua puab tas, “Mej cov yog leejtwg muaj mivnyuas lossws nyuj kws poob rua huv qhov dej rua nub Xanpatau nwg yuav tsw muab rhu tawm lug taamswm ntawd lov?” 6Mas puab teb tsw tau le.

Tug kws moog ua qhua

7Thaus Yexu pum cov tuabneeg kws hu tuaj ntawd xaiv saam tsum nyob xwb, nwg txawm ua paaj lug has rua puab tas, 8“Thaus luas hu mej moog noj tshoob, mej tsw xob moog nyob saam tsum ntshai tsaam puab tub hu ib tug kws muaj meej dua koj tuaj, 9mas tug kws hu meb ob leeg tuaj yuav lug has rua koj tas, ‘Ca tug nuav nyob lub chaw kod,’ tes koj yuav poob ntsej muag nqeg moog nyob lub rooj kws qeg kawg. 10Thaus luas hu koj moog, ca le moog nyob lub rooj qeg ua ntej sub thaus tug kws hu koj lug has rua koj tas ‘Kwvluag, ca le moog nyob saam tsum,’ mas thaus hov koj txhad le tau koob meej taab meeg suavdawg kws tuaj koom noj mov ntawd. 11Txhua tug kws tsaab ua luj yuav raug muab txu kuas qeg, hab tug kws txu fwjchim yuav raug muab tsaa ua luj.”
12Mas Yexu txawm has rua tug kws hu Yexu moog noj mov hov tas, “Thaus koj muaj pluag noj tsw has pluag su pluag mo, tsw xob yog hu koj cov kwvluag lossws kwvtij lossws tej txheeb ze lossws tuabneeg zej zog kws nplua nuj xwb, tsaam tes puab rov hu koj txhad pauj tau koj. 13Thaus koj muaj pluag noj ca le hu cov pluag, cov qhuav teg qhuav taw, cov tuag taw hab cov dig muag, 14mas koj yuav tau moov zoo tsua qhov puab pauj tsw tau koj, mas yuav pauj rua koj thaus cov tuabneeg ncaaj nceeg caj sawv huv qhov tuag rov lug.”

Pev lug has txug rooj tshoob

(Mth. 22:1-10)

15Thaus ib tug kws nrug Yexu nyob ntawm rooj mov nov tej lug hov, nwg txawm has rua Yexu tas, “Tug kws yuav tau noj mov huv Vaajtswv lub tebchaws kuj nyob kaaj sab lug.” 16Yexu has rua nwg tas, “Muaj ib tug yawm npaaj ib pluag noj luj heev hab hu qhua coob. 17Thaus txug swjhawm noj nwg khaiv nwg tug tub qhe moog has rua cov kws tub hu lawd tas, ‘Ca le tuaj, tub npaaj txhua yaam txhwj lawm.’ 18Puab txhua tug nyag taug nyag yig. Ib tug has tas, ‘Kuv yuav teb lawm, kuv yuav tsum moog saib daim teb ntawd. Kuv tuaj tsw tau, xob tu sab.’ 19Muaj dua ib tug has tas, ‘Kuv yuav tau tswb nkawm nyuj ca, kuv yuav moog saib. Kuv tuaj tsw tau, xob tu sab.’ 20Muaj dua ib tug has tas, ‘Kuv nyav yuav quaspuj, vem le nuav kuv tuaj tsw tau.’ 21Tug tub qhe hov rov lug has tej nuav huvsw rua tug lospaav noog. Mas tug tswv tsev kuj chim txhad has rua tug tub qhe tas, ‘Ca le tawm moog sai sai tom tej kev luj hab tej kev miv huv lub moos coj cov pluag, cov qhuav teg qhuav taw, cov dig muag hab cov tuag taw tuaj noj.’ 22Tug tub qhe txawm lug has tas, ‘Yawm hlub, kuv tub ua txhua yaam lawv le koj has tseg lawm, tassws tseed tshuav chaw seem.’ 23Tug lospaav txawm has rua tug tub qhe tas, ‘Ca le tawm moog tom tej kev luj kev miv moog yuam cov tuabneeg ntawd kuas tuaj, txhad le muaj qhua puv kuv lub tsev. 24Kuv has rua mej tas cov tuabneeg kws tub hu lawd tsw muaj ib tug yuav tau swm kuv rooj mov le.’ ”

Tug kws xaav ua Yexu thwjtim

(Mth. 10:37-38)

25Muaj tuabneeg coob coob nrug Yexu moog, mas Yexu tig lug has rua puab tas, 26“Yog leejtwg lug cuag kuv es tsw ntxub nwg nam nwg txwv nwg quaspuj mivnyuas kwvtij nkauj muam hab nwg txujsa tug hov ua tsw tau kuv le thwjtim. 27Leejtwg tsw kwv nwg tug khaublig ntoo lawv kuv qaab moog, tug hov ua tsw tau kuv le thwjtim. 28Mej cov muaj leejtwg kws xaav ua lub chaw tsom faaj es yuav tsw xub nyob quas tsawg xaam txug tug nqe ua ntej tas muaj txaus ua kuas tav los tsw muaj? 29Yog tsw ua le ntawd, thaus tub tag tej taw lawm nwg ua tsw tau kuas tav, mas txhua tug kws pum yuav thuaj luag nwg, 30has tas, ‘Tug nuav chiv ua lawm, tassws nwg ua tsw tau kuas tav.’ 31Lossws muaj ib tug vaajntxwv twg kws yuav moog ua rog rua dua ib tug vaajntxwv, es tsw nyob tsawg ua tuab zoo xaav ua ntej saib muaj tub rog ib vaam leej yuav moog ua rog tau rua tug kws muaj ob vaam leej los tsw tau? 32Yog ua tsw tau, mas thaus tug vaajntxwv hov tseed nyob deb nwg ca le khaiv tuabneeg moog thov kuas nyob sws raug zoo. 33Ib yaam le ntawd, mej cov leejtwg tsw tso txhua yaam kws nwg muaj tseg mas ua tsw tau kuv le thwjtim.

Ntsev tsuag

(Mth. 5:13; Mk. 9:50)

34“Ntsev yog yaam kws zoo, tassws yog ntsev tsuag lawm, yuav ua kuas rov daw tau le caag? 35Swv ua chiv rau aav kuj tsw tau, muab tov xyaw quav tsaj kuj tsw tau, tsuas muaj kws muab laim pov tseg xwb. Leejtwg muaj qhov ntsej nov, ca le noog nawj!”