8

Yêsu Čem Rơbeh Kơ Pă̱-Rơbâo Čô Mơnuih

(Mathiơ 15:32-39)

1Amăng hơdôm hrơi anŭn, ăt hơmâo ƀing mơnuih lu pơƀut glaĭ. Yuakơ ƀing gơñu ƀu hơmâo gơnam ƀơ̆ng hơget kiăng kơ ƀơ̆ng ôh, Yêsu iâu rai ƀing ding kơna Ñu hăng laĭ tui anai, 2“Kâo glưh pran jua pap biă mă kơ ƀing mơnuih anai. Ƀing gơñu hơmâo dŏ hăng Kâo amăng klâo hrơi laih laih anŭn ƀu hơmâo gơnam ƀơ̆ng hơget ôh kiăng kơ ƀơ̆ng. 3Tơdah kâo brơi kơ ƀing gơñu glaĭ tơua, ƀing gơñu či rơmơ̆n rơbuh hĭ ƀơi jơlan yơh, yuakơ đơđa amăng ƀing gơñu hơmâo rai laih mơ̆ng anih ataih biă mă.”
4Ƀing ding kơna Ñu laĭ glaĭ tui anai, “Samơ̆ pơpă amăng tơdron tač anai ƀing ta dưi hơduah hơmâo djŏp gơnam ƀơ̆ng kiăng kơ čem ƀing gơñu lĕ?”
5Yêsu tơña glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Hơdôm klŏ ƀañ tơpŭng anet ƀing gih hơmâo lĕ?”
 Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Tơjuh klŏ.”
6Yêsu pơđar kơ ƀing mơnuih lu dŏ be̱r ƀơi lŏn. Tơdang Ñu hơmâo mă laih tơjuh klŏ ƀañ tơpŭng laih anŭn bơni hơơč, Ñu wŏk ƀañ tơpŭng pơpha brơi kơ ƀing ding kơna Ñu kiăng kơ pơpha brơi kơ ƀing mơnuih lu anŭn, laih anŭn ƀing gơñu ngă tui anŭn yơh. 7Ƀing gơñu ăt hơmâo ƀiă akan anet mơ̆n. Yêsu bơni hơơč kơ gơnam ƀơ̆ng anŭn laih anŭn pơđar kơ ƀing ding kơna pơpha brơi kơ ƀing mơnuih lu yơh. 8Ƀing mơnuih lu anŭn le̱ng kơ ƀơ̆ng trơi hrăp soh sel. Tơdơi kơ anŭn, ƀing ding kơna duñ mă hơdôm čơđeh rơmeh gơnam ƀơ̆ng rơbeh anŭn hơmâo truh kơ tơjuh bai mơtam. 9Pơ anŭn hơmâo kơplăh wăh pă̱-rơbâo čô đah rơkơi. Tơdơi kơ Ñu brơi kơ ƀing mơnuih anŭn glaĭ laih, 10Ñu đĭ amăng sŏng hrŏm ƀing ding kơna Ñu laih anŭn nao pơ tring Dalmanutha.

Ƀing Pharisai Rơkâo Kơ Tơlơi Mơsêh Mơyang

(Mathiơ 16:1-4)

11Hơmâo ƀing Pharisai rai čơdơ̆ng tơña kơ Yêsu. Kiăng kơ lông lăng Ñu, ƀing gơñu rơkâo kơ Yêsu ngă tơlơi mơsêh mơyang mơ̆ng adai adih. 12Yêsu kơhôih gleh amăng pran jua Ñu hăng laĭ tui anai, “Yua hơget ƀing mơnuih rơnŭk anai rơkâo kơ tơlơi mơsêh mơyang lĕ? Kâo laĭ tơpă kơ ƀing gih, Ơi Adai ƀu pha brơi kơ ƀing gih tơlơi mơsêh mơyang hơget ôh.” 13Giŏng anŭn, Yêsu đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing gơñu, đĭ glaĭ pơ sŏng hăng nao pơ ha̱ng gah adih yơh.

Tơpơi Ƀing Pharisai Hăng Ƀing Hêrôd

(Mathiơ 16:5-12)

14Hlak anŭn, ƀing ding kơna wơr bĭt djă̱ ba ƀañ tơpŭng. Ƀing gơñu kơnơ̆ng hơmâo sa klŏ đôč ƀing gơñu djă̱ hrŏm hăng ƀing gơñu amăng sŏng. 15Yêsu pơkơđiăng kơ ƀing gơñu tui anai, “Kơčăng bĕ! Răng pơñen bĕ gih pô mơ̆ng tơpơi ƀing Pharisai laih anŭn grup pơtao Hêrôd.”
16Ƀing gơñu pơrơklah hăng tơdruă gơñu laih anŭn laĭ tui anai, “Ñu laĭ tui anŭn yuakơ ƀing ta ƀu hơmâo djă̱ ba ƀañ tơpŭng yơh.”
17Tơdang thâo krăn kơ tơlơi ƀing gơñu pơrơklah, Yêsu tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Yua hơget ƀing gih pơrơklah kơ tơlơi ƀing gih ƀu hơmâo djă̱ ba ƀañ tơpŭng anŭn lĕ? Ƀing gih aka ƀu thâo hluh ôh hă? Hiư̆m ngă, pran jua gih ăt dŏ khăng đôč hă? 18Yua hơget ƀing gih hơmâo mơta samơ̆ ƀu thâo ƀuh ôh laih anŭn hơmâo tơngia samơ̆ ƀu thâo hơmư̆ ôh lĕ? Hiư̆m ngă, ƀing gih ƀu hơdơr ôh hă? 19Tơdang Kâo wŏk rơma klŏ ƀañ tơpŭng kơ rơma-rơbâo čô mơnuih, hơdôm bai čơđeh rơmeh rơbeh ƀing gih hơmâo duñ mă laih lĕ?”
 Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Pluh-dua bai.”
20“Laih anŭn dơ̆ng, tơdang Kâo wŏk tơjuh klŏ ƀañ tơpŭng kơ pă̱-rơbâo čô mơnuih, hơdôm bai čơđeh rơmeh rơbeh ƀing gih hơmâo duñ mă laih lĕ?”
 Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Tơjuh bai.”
21Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih ăt aka ƀu thâo hluh ôh hă?”

Yêsu Pơsuaih Sa Čô Mơnuih Bum Pơ Plei Bêtsaida

22Giŏng anŭn, ƀing gơñu nao pơ plei Bêtsaida. Hơmâo đơđa mơnuih ba nao pơ Yêsu sa čô đah rơkơi bum mơta hăng rơkâo da̱n kiăng kơ Yêsu ruaih ƀơi gơ̆. 23Yêsu mă ƀơi tơngan pô bum anŭn laih anŭn dui ba gơ̆ pơ gah rơngiao kơ plei. Tơdơi kơ Ñu kơčŭh laih ƀơi mơta pô bum anŭn hăng ăh tơngan Ñu ƀơi gơ̆, Yêsu tơña tui anai, “Ih ƀuh hơget mơ̆?”
24Pô bum anŭn angak lăng đĭ hăng laĭ tui anai, “Kâo ƀuh mơnuih. Ƀing gơñu hrup hăng kơyâo thâo rơbat.”
25Sa wơ̆t dơ̆ng Yêsu ăh tơngan Ñu ƀơi mơta gơ̆. Giŏng anŭn, mơta gơ̆ pŏk, mơta ñu suaih hĭ laih anŭn ñu ƀuh rơđah abih bang tơlơi yơh. 26Yêsu brơi kơ ñu glaĭ pơ sang hăng khă tui anai, “Anăm mŭt amăng plei anai ôh.”

Pêtrôs Pơhaih Kơ Tơlơi Yêsu Jing Krist

(Mathiơ 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Yêsu hăng ƀing ding kơna Ñu nao pơ hơdôm plei pla jum dar plei Kaisarea-Philip. Tơdang rơbat ƀơi jơlan, Yêsu tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Hlơi ƀing arăng laĭ Kâo jing lĕ?”
28Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Đơđa mơnuih laĭ Ih jing Yôhan pô ngă baptem, đơđa mơnuih laĭ Ih jing pô pơala Êliyah, đơđa ƀing pơkŏn dơ̆ng laĭ Ih jing sa čô amăng ƀing pô pơala.”
29Yêsu tơña dơ̆ng tui anai, “Samơ̆ bơ kơ ƀing gih, hlơi ƀing gih laĭ Kâo jing lĕ?”
 Pêtrôs laĭ glaĭ tui anai, “Ih jing Pô Krist yơh.”
30Yêsu khă kơ ƀing gơñu anăm ră ruai Ñu kơ ƀing arăng ôh.

Yêsu Laĭ Lui Hlâo Kơ Tơlơi Djai Ñu Pô

(Mathiơ 16:21-28; Luk 9:22-27)

31Giŏng anŭn, Yêsu čơdơ̆ng pơtô pơblang kơ ƀing gơñu kơ tơlơi Ană Mơnuih khŏm tŭ tơlơi tơnap tap lu laih anŭn khŏm tŭ ƀing kŏng tha, ƀing khua ngă yang prŏng hăng ƀing nai pơtô tơlơi juăt hơngah lui hĭ yơh, kiăng kơ khŏm tŭ arăng pơdjai hĭ, laih anŭn tơdơi kơ klâo hrơi, Ñu či hơdip glaĭ dơ̆ng. 32Yêsu pơhiăp rơđah rơđo̱ng kơ tơlơi anŭn laih anŭn Pêtrôs iâu ba Yêsu hơjăn păn hăng ƀuăh kơ Yêsu kơ tơlơi anŭn.
33Samơ̆ tơdang Yêsu wir glaĭ lăng kơ ƀing ding kơna Ñu, Ñu ƀuăh kơ Pêtrôs tui anai, “Ơ Satan ăh! Đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng Kâo. Ih ƀu hơmâo tơlơi pơmĭn mơ̆ng Ơi Adai ôh, samơ̆ kơnơ̆ng mơ̆ng mơnuih đôč yơh.”
34Giŏng anŭn, Yêsu iâu rai ƀing mơnuih lu hrŏm hăng ƀing ding kơna Ñu laih anŭn laĭ tui anai, “Tơdah hlơi pô kiăng đuaĭ tui Kâo, brơi kơ ñu khŏm hơngah hĭ bĕ tơlơi ñu pô kiăng, glăm mă bĕ kơyâo bơrơkal ñu pô tŭ ruă nuă ƀôdah tŭ tơlơi djai laih anŭn đuaĭ tui Kâo. 35Kâo laĭ tui anŭn yuakơ hlơi pô kiăng pơklaih hĭ tơlơi hơdip ñu pô, sĭt ñu či rơngiă hĭ yơh, samơ̆ hlơi pô rơngiă hĭ tơlơi hơdip ñu pô kiăng kơ đuaĭ tui Kâo laih anŭn yuakơ Tơlơi Pơthâo Hiam, ñu či hơduah hơmâo tơlơi hơdip sĭt yơh. 36Hơget kơmlai kơ sa čô mơnuih dưi hơmâo tơdah ñu dưi hơmâo abih bang lŏn tơnah samơ̆ răm rơngiă hĭ tơlơi hơdip sĭt lĕ? 37Hơget gơnam ñu dưi yua kiăng kơ pơplih glaĭ tơlơi hơdip sĭt lĕ? 38Tơdah hlơi pô mlâo kơ Kâo laih anŭn kơ tơlơi Kâo pơtô pơblang amăng tŏng krah rơnŭk ƀing mơnuih klĕ pyu, soh sat anai, Kâo, Ană Mơnuih, ăt či mlâo kơ ñu mơ̆n tơdang Kâo rai amăng tơlơi ang yang Ama Kâo hrŏm hăng ƀing ling jang rơgoh hiam.”