Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh, năng ai pơtao Solomôn
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Israel
Hrơi čih: Ƀu thâo krăn ôh, năng ai ƀơi akŏ rơnŭk rơtuh tal pluh Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Pô čih rơgơi anai djă̱ hơdơr kơ tơlơi hơmâo tơđah tŏng krah đah rơkơi hăng đah kơmơi jing črăn hơ̆k mơak kơ tơlơi hơdip pơdŏ amăng tơlơi hrih pơjing hiam klă Ơi Adai.

 Sŏp hră Tơlơi Adoh Hiam jing tơlơi pơdôi kơ tơlơi khăp sĭt, amăng abih sŏp hră anai le̱ng kơ tơlơi pơhiăp nao rai tŏng krah pô đah rơkơi hăng pô đah kơmơi. Đơđa amăng hră pơblang pơkŏn, arăng pơanăn sŏp hră anai jing Sŏp Hră Tơlơi Adoh Solomôn yuakơ hră anai arăng čih pơyơr kơ Solomôn amăng anăn Hêbrơ.
 Khul tơlơi adoh anai ƀing Yehudah juăt pơblang kơ tơlơi pơgop pơlir tŏng krah Ơi Adai hăng ƀing ană plei Ñu, bơ kơ ƀing đaŏ, anŭn jing tơlơi pơgop pơlir tŏng krah Krist hăng ƀing Sang Ơi Adai Ñu yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi adoh blung hlâo (1:1–2:7)
Tơlơi adoh tal dua (2:8–3:5)
Tơlơi adoh tal klâo (3:6–5:1)
Tơlơi adoh tal pă̱ (5:2–6:3)
Tơlơi adoh tal rơma (6:4–8:4)
Tơlơi adoh tal năm (8:5-14)