32

Jiem-Ngongh Dorn

(Beiv mangc Nzamc Leiz-Latc 9:6-29)

1Baeqc fingx buatc Mose yiem wuov mbong lauh haic, maiv njiec, ninh mbuo ziouc gapv zunv gorngv mbuox Aalon, “Daaih maah! Zeix dauh zienh nyei fangx yienz yie mbuo nyei jauv maah! Dorh yie mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung wuov dauh Mose ong, yie mbuo maiv hiuv duqv jiex haaix mi'aqv.”
2Aalon mbuox ninh mbuo, “Zorqv meih mbuo nyei auv, meih mbuo nyei dorn, meih mbuo nyei sieqv dangh jienv nyei jiem-m'normh hiun daaih bun yie.” 3Zuangx mienh ziouc zorqv ninh mbuo nyei m'normh hiun dorh daaih bun Aalon. 4Aalon zorqv naaiv deix m'normh hiun dox dauh jiem-ngongh dorn aengx longc jaa-sic ndingh ziangx.
 Zuangx mienh ziouc gorngv, “O I^saa^laa^en Mienh aah! Dorh mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung nyei zienh dongh naaiv aqv.”
5Aalon buatc hnangv naaiv nor ninh ziouc ceix norm ziec-dorngh yiem jiem-ngongh dorn nyei nza'hmien maengx yaac gorngv, “Njang hnoi mbuo jiex norm zipv houc Ziouv. ” 6Da'nyeic ndorm baeqc fingx jiez sin nziouv nyei, dorh saeng-kuv daaih buov ziec yaac fongc horc ziec weic jiu tong. Ziec liuz, ninh mbuo zueiz jienv nyanc, zueiz jienv hopv, jiez sin daaih yiem wuov saanx.
7Ziouv gorngv mbuox Mose, “Gaanv siepv nyei njiec aqv. Meih nyei baeqc fingx, dongh meih yiem I^yipv Deic-Bung dorh cuotv wuov deix mienh, baamz zuiz ngaengc yie. 8Ninh mbuo faanv hnyouv ndongc naaic siepv, guangc yie hatc ninh mbuo yangh nyei jauv. Ninh mbuo longc jiem dox dauh ngongh gouv daaih gueic njiec baaix. Ih zanc ninh mbuo zungv dorh saeng-kuv mingh ziec aav loh! Ninh mbuo yaac gorngv, ‘O I^saa^laa^en Mienh aah! Naaiv se meih mbuo nyei zienh, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung wuov dauh.’+”
9Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, “Yie buatc naaiv deix mienh se hnyouv ngaengc nyei baeqc fingx. 10Sueih yie zoux aqv. Yie qiex jiez! haic ninh mbuo, oix mietc nzengc ninh mbuo. Yie ziouc bun meih caux meih nyei zeiv-fun zoux yietc fingx hlo nyei.”
11Mv baac Mose njiec qaqv tov Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh. Ninh gorngv, “O Ziouv aah! Meih fungc hnangv naaiv nor qiex jiez meih nyei baeqc fingx, dongh meih longc domh qaqv caux henv haic nyei buoz dorh cuotv I^yipv Deic-Bung daaih nyei mienh? 12Meih hnangv naaiv nor zoux, I^yipv Mienh oix gorngv meih maiv zeiz? Ninh mbuo oix gorngv meih daav za'eix dorh meih nyei mienh cuotv weic zoux waaic ninh mbuo, dorh ninh mbuo mingh wuov mbong daix, oix mietc nzengc ninh mbuo. Tov meih guangc nqoi, maiv dungx hnangv naaiv qiex jiez maah! Tov meih goiv hnyouv maiv dungx hoic meih nyei baeqc fingx. 13Jangx jienv meih nyei bou, Apc^laa^ham, I^sakc caux I^saa^laa^en. Meih ziangv jienv meih ganh caux ninh mbuo laengz ngaengc waac gorngv, ‘Yie oix bun meih mbuo hiaangx daaih maaih zeiv-fun ndongc hleix camv. Yie yaac oix zorqv naaiv norm deic-bung yietc zungv jiu bun meih mbuo nzipc yietc liuz benx meih mbuo nyei buonc.’ ” 14Ziouv ziouc goiv hnyouv, maiv hoic ninh nyei baeqc fingx hnangv ninh gorngv ninh oix zoux nor.
15Mose yiem wuov mbong njiec daaih yaac nanv jienv wuov deix i kuaaiv Laengz Ngaengc Waac nyei la'bieiv-benv njiec. I bung zungv fiev jienv nzaangc. Naaiv bung yaac maaih, wuov bung yaac maaih. 16Naaiv deix la'bieiv Tin-Hungh ganh nyei buoz-dauh zoux. Nzaangc yaac Tin-Hungh ganh ndingh daaih nyei nzaangc.
17Yo^su^waa haiz baeqc fingx heuc mbui nyei. Ninh ziouc gorngv mbuox Mose, “Yiem wuov ndopv-liuh ciangv yie haiz maaih qiex mbui hnangv mborqv domh jaax nor.”
18Mose dau,
  “Naaiv maiv zeiz mborqv jaax hingh nyei qiex,
   yaac maiv zeiz mborqv jaax suei nyei qiex,
   yie haiz nyei se mienh baaux nzung nyei qiex.”
19Mose taux fatv deix ndopv-liuh ciangv, buatc wuov dauh ngongh dorn yaac buatc mienh cangx heix, ninh ziouc qiex jiez! haic. Yiem wuov mbong-juoqv ninh zorqv ninh bouh jienv wuov deix i kuaaiv la'bieiv-benv zong njiec ndau ziouc huv nzengc mi'aqv. 20Ninh zorqv ninh mbuo zoux daaih wuov dauh ngongh dorn buov yuqc, morc benx mbuonv daaih hiaamx jienv wuom aapv I^saa^laa^en Mienh hopv.
21Mose naaic gaax Aalon, “Naaiv deix mienh hnangv haaix nor zoux bun meih, meih cingx daaih bun ninh mbuo baamz zuiz ndongc naaic hlo?”
22Aalon dau, “Tov yie nyei ziouv maiv dungx qiex jiez yie. Meih ganh hiuv duqv naaiv deix baeqc fingx haaix zanc yaac kungx oix zoux waaic hnangv. 23Ninh mbuo gorngv mbuox yie, ‘Tov zeix deix zienh yienz yie mbuo nyei jauv maah! Dorh yie mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung wuov dauh Mose ong jiex haaix mi'aqv, yie mbuo maiv hiuv.’ 24Yie ziouc gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Haaix dauh maaih jiem zoux daaih nyei siou-setv, zorqv daaih bun yie.’ Ninh mbuo ziouc bun jiem yie, yie zorqv daaih guaengx bieqc douz-nzauc. Naaiv dauh ngongh dorn ziouc cuotv daaih aqv.”
25Mose buatc baeqc fingx lunc nzengc weic zuqc Aalon sueih ninh mbuo lunc, ziouc zuqc ninh mbuo nyei win-wangv jatv ninh mbuo. 26Mose ziouc souv jienv ndopv-liuh ciangv nyei gaengh ndaangc heuc, “Haaix dauh guei Ziouv, daaih yiem yie naaiv.” Zuangx ⟨Lewi Mienh⟩ ziouc gapv zunv Mose wuov.
27Mose mbuox ninh mbuo, “Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih mbuo gorqv-mienh oix zuqc buix jienv nzuqc ndaauv, yiem naaiv bung ndopv-liuh ciangv nyei gaengh ndaangc jiex taux wuov bung gaengh ndaangc daix meih mbuo nyei gorx-youz, loz-gaeng doic caux laangz zaangc mienh.’ ” 28Lewi Mienh ziouc ei jienv zoux. Wuov hnoi zuqc daix daic nyei mienh maaih leih maiv go buo cin dauh. 29Mose gorngv mbuox Lewi Mienh, “Ih hnoi meih mbuo saax ganh cing-nzengc weic fu-sux Ziouv, weic zuqc meih mbuo daix meih mbuo nyei dorn-jueiv gorx-youz. Weic naaiv Ziouv ih hnoi oix ceix fuqv bun meih mbuo.”
30Da'nyeic hnoi Mose gorngv mbuox zuangx baeqc fingx, “Meih mbuo za'gengh baamz zuiz hlo haic, mv baac ih zanc yie oix faaux mbong mingh Ziouv wuov. Nziex haih tov ninh guangc meih mbuo nyei zuiz.”
31Mose ziouc aengx nzuonx mingh lorz Ziouv. Ninh gorngv, “Ziouv aac, naaiv deix mienh baamz zuiz hlo haic. Ninh mbuo longc jiem zoux zienh nyei fangx weic ganh baaix. 32Mv baac ih zanc tov guangc nqoi ninh mbuo nyei zuiz. Se gorngv meih maiv guangc ninh mbuo nyei zuiz nor, yiem meih fiev nyei sou-daan tov meih sortv cuotv yie nyei mbuox aqv.”
33Ziouv dau Mose, “Haaix dauh baamz zuiz dorngc yie, yie sortv wuov dauh nyei mbuox cuotv yie nyei sou-daan. 34Meih ih zanc mingh aqv. Dorh naaiv deix mienh mingh taux yie mbuox jiex meih wuov norm dorngx. Yie nyei fin-mienh oix yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx yienz jauv. Mv baac taux ziangh hoc dingc zuiz yie ziouc dingc ninh mbuo nyei zuiz aqv.”
35Ziouv ziouc bun wuov deix mienh butv domh wuon-baengc laaix ninh mbuo aapv Aalon zoux wuov dauh ngongh dorn.