7

1Ziouv gorngv mbuox Mose, “Mangc maah! Yie oix bun meih dorng jienv Faalo nyei nza'hmien zoux hnangv Tin-Hungh. Meih nyei gorx, Aalon, yaac oix zuqc zoux meih nyei ⟨douc waac mienh.⟩ 2da'faanh yie paaiv meih nyei yietc zungv waac, meih oix zuqc mbuox meih nyei gorx, Aalon. Aalon ziouc mbuox Faalo Hungh bungx I^saa^laa^en Mienh cuotv ninh nyei deic-bung. 3Mv baac yie oix bun Faalo nyei hnyouv ngaengc. Maiv gunv yie yiem I^yipv Deic-Bung zoux mbu'ziex nzunc mbuoqc horngh haic nyei sic caux jangx-hoc, 4ninh yaac maiv muangx meih mbuo. Yie ziouc sung yie nyei buoz jiez daaih hniev-hniev nyei dingc I^yipv Mienh nyei zuiz, yaac dorh guanh guanh yie nyei fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh cuotv daaih. 5Yie sung buoz dingc I^yipv Mienh nyei zuiz yaac dorh I^saa^laa^en Mienh yiem ninh mbuo mbu'ndongx cuotv daaih wuov zanc, I^yipv Mienh ziouc hiuv duqv yie se Ziouv ”
6Mose caux Aalon ei jienv Ziouv paaiv ninh mbuo nyei waac zoux. 7Ninh mbuo i dauh mingh caux hungh diex gorngv wuov zanc, Mose nyei hnyangx-jeiv duqv betv ziepc hnyangx. Aalon duqv betv ziepc faam.

Aalon Nyei Biaav-Mbiaac

8Ziouv gorngv mbuox Mose caux Aalon, 9“Faalo haaix zanc gorngv, ‘Zoux mbuoqc horngh nyei sic bun cing meih mbuo zoux nyei jauv maah!’ oix zuqc mbuox Aalon, ‘Zorqv meih nyei biaav-mbiaac guaengx njiec Faalo nyei nza'hmien.’ Biaav-mbiaac ziouc benx diuh naang mi'aqv.”
10Mose caux Aalon ziouc mingh Faalo Hungh wuov, ei jienv Ziouv gorngv nyei waac zoux. Aalon zorqv ninh nyei biaav-mbiaac guaengx njiec hungh diex caux ninh nyei jien nyei nza'hmien. Biaav-mbiaac ziouc benx diuh naang mi'aqv. 11Faalo ziouc heuc ninh nyei guai-gorqv fin-saeng caux zoux huaax-nyinz nyei mienh daaih. Naaiv deix zoux faatv nyei I^yipv Mienh yaac longc ninh mbuo nyei faatv fih hnangv nyei zoux. 12Gorqv-mienh zorqv gorqv-mienh nyei biaav-mbiaac guaengx njiec ndau, biaav-mbiaac yaac benx naang aqv. Mv baac Aalon nyei biaav-mbiaac naqv nzengc ninh mbuo nyei mi'aqv. 13Maiv gunv hnangv naaic, Faalo Hungh nyei hnyouv corc ngaengc, maiv muangx ninh mbuo nyei waac, hnangv Ziouv gorngv nor.

Da'yietv Nyungc Zeqc Naanc, Wuom Benx Nziaamv

14Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, “Faalo Hungh nyei hnyouv ngaengc haic, maiv kangv bungx baeqc fingx mingh. 15Njang ndorm Faalo mingh Nai^aa Ndaaih wuov zanc, meih oix zuqc mingh wuov buangh ninh. Aengx nanv jienv haih benx naang wuov diuh biaav-mbiaac mingh yiem wuov ndaaih hlen zuov ninh. 16Meih yaac oix zuqc mbuox ninh, ‘Ziouv, Hipv^lu Mienh nyei Tin-Hungh, paaiv yie daaih mbuox meih “Bungx yie nyei baeqc fingx mingh wuov deic-bung-huaang zaangc yie. Mv baac taux ih zanc meih yaac maiv muangx.” 17Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, “Meih mangc yie zoux nyei sic ziouc zieqv duqv yie dongh haaix dauh aqv. Mangc oc. Yie longc yie nyei biaav-mbiaac mborqv ndaaih, ndaaih ziouc benx nziaamv aqv. 18Yiem ndaaih nyei mbiauz zuqc daic. Ndaaih yaac zueix nzengc. I^yipv Mienh zungv hopv maiv duqv ndaaih nyei wuom.”+’+”
19Ziouv mbuox Mose, “Meih oix zuqc gorngv mbuox Aalon, ‘Longc meih nyei biaav-mbiaac sung jiex I^yipv Deic-Bung nyei wuom gu'nguaaic, se ndaaih, ndoqv, njaangh, haaix ndau maaih wuom nyei dorngx.’ Wuom ziouc benx nziaamv nzengc mi'aqv. Yiem I^yipv Deic-Bung haaix ndau, liemh ndiangx-zoh caux la'bieiv-ongx nyei wuom, benx nziaamv nzengc.”
20Mose caux Aalon ziouc ei jienv Ziouv paaiv nyei waac zoux nzengc. Dorng jienv Faalo Hungh caux ninh nyei jien nyei nza'hmien, Aalon yaamh ninh nyei biaav-mbiaac jiex Nai^aa Ndaaih gu'nguaaic mborqv wuom. Naaiv deix wuom yietc zungv ziouc benx nziaamv nzengc. 21Yiem ndaaih nyei mbiauz daic. Wuom yaac zueix haic, I^yipv Mienh zungv hopv maiv duqv. I^yipv Deic-Bung haaix ndau yaac maaih nziaamv nzengc.
22Mv baac I^yipv nyei huaax-nyinz mienh longc ninh mbuo nyei faatv fih hnangv nyei zoux. Faalo Hungh nyei hnyouv ziouc fih hnangv nyei ngaengc. Ninh maiv kangv muangx Mose caux Aalon nyei waac hnangv Ziouv gorngv nor. 23Faalo Hungh maiv guen maiv sic nyei nzuonx mingh bieqc ninh nyei hungh dinc mi'aqv. 24I^yipv Deic-Bung nyei zuangx mienh wetv wuov Nai^aa Ndaaih hlen lorz wuom hopv, weic zuqc ndaaih nyei wuom maiv benx hopv.

Da'nyeic Nyungc Zeqc Naanc, Gaengv Faanv

25Ziouv mborqv liuz Nai^aa Ndaaih, nqa'haav jiex liuz siec hnoi.