35

Dingh Gong Hnoi Nyei Leiz-Nyeic

1Mose heuc I^saa^laa^en nyei yietc zungv mienh gapv zunv, gorngv mbuox ninh mbuo, “Naaiv se Ziouv hatc nyei waac, heuc meih mbuo ei jienv zoux. 2Longc juqv hnoi zoux gong. Siec hnoi wuov hnoi oix zuqc funx benx cing-nzengc hnoi, se dingh gong hitv kuonx hnoi fungx bun Ziouv. Wuov norm hnoi haaix dauh zoux haaix nyungc gong, oix zuqc daix daic. 3⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ yiem meih mbuo nyei haaix norm biauv, liemh maiv dungx buov douz.”

Fongc Horc Ga'naaiv Zoux Cing-Nzengc Nyei Ndopv-Liuh

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 25:1-9)

4Mose gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, “Ziouv hnangv naaiv nor paaiv-poux. 5Oix zuqc yiem meih mbuo ganh maaih nyei ga'naaiv zorqv daaih fongc horc bun Ziouv. Haaix dauh nqoi fim nqoi eix, bun wuov dauh dorh ga'naaiv daaih fongc horc Ziouv, se jiem, nyaanh, dongh siqv, 6ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc, la'maah ndie-muonc, yungh biei, 7nyomc daaih siqv nyei yungh gouv ndopv caux fuoqv daaih longx nyei saeng-kuv ndopv, da'suqv ndiangx, 8buov dang nyei ga'lanv youh, ndaang nyei laapc liuc weic zoux orn mienh nyei youh caux hung, 9yietc nyungc jaaix haic nyei la'bieiv-siqv caux ziex nyungc la'bieiv weic naetv jienv domh sai mienh nyei ⟨efotv⟩ caux buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv.

Wuic Buangh Ndopv-Liuh Nyei Jaa-Dorngx

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 39:32-43)

10“Oix zuqc heuc yiem meih mbuo mbu'ndongx, buoz-dauh longx nyei yietc zungv zaangc mienh ei jienv Ziouv paaiv-poux nyei waac zoux nyungc-nyungc jaa-dorngx. 11Oix zuqc zoux ndopv-liuh caux ndopv-liuh gu'nyuoz wuov yiemc caux ga'nyiec wuov yiemc, ndopv-liuh nyei ngau, qorng, gungh gangc ndiangx, dongc caux dongc nyei taapv, 12Laengz Ngaengc Waac Faang caux gaeng faang nyei ndiangx, ceix en nyei weic wuov norm faang-nqaaix, caux mbaeqc torngv Laengz Ngaengc Waac Faang wuov kuaaiv ndie, 13dieh caux gaeng dieh nyei ndiangx caux dieh nyei nyungc-nyungc jaa-sic, caux gengx Tin-Hungh nyei njuov, 14dang-jaax weic ziux njang caux dang nyei jaa-sic, dang-zaanv caux dang nyei youh, 15buov hung dieh caux gaeng dieh ndiangx, orn mienh nyei youh caux hung, bieqc ndopv-liuh nyei mbaeqc gaengh ndie, 16buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh, caux ziec-dorngh nyei dongh siqv piaeng, gaeng ziec-dorngh nyei ndiangx, caux ziec-dorngh nyei yietc zungv jaa-sic, dongh siqv bunh caux bunh nyei taapv, 17weih ndopv-liuh nyei laatc ndie, laatc dongc caux dongc nyei taapv, mbaeqc laatc gaengh nyei ndie, 18mborng ndau corng ndopv-liuh nyei dongc caux corng laatc nyei dongc caux naaiv deix i nyungc nyei hlaang, 19caux yiem singx dinc gu'nyuoz fu-sux zuqv nyei cing-nzengc lui-houx, dongh Aalon sai mienh caux ninh nyei dorn mbuo zuqv weic zoux sai mienh nyei gong nyei lui-houx nzueic.”

Baeqc Fingx Dorh Ga'naaiv Daaih Fongc Horc

20Mose gorngv liuz, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh bun nzaanx nzuonx nzengc mi'aqv. 21Haaix dauh nqoi fim nqoi eix, maaih hnyouv cuotv fim fongc horc, ziouc dorh ga'naaiv daaih fongc horc bun Ziouv weic zoux Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh, caux yiem wuov qiemx longc weic fu-sux Ziouv nyei nyungc-nyungc ga'naaiv caux zoux sai nyei cing-nzengc lui-houx. 22Haaix dauh nqoi fim nqoi eix fongc horc, maiv gunv m'jangc m'sieqv ziouc daaih. Gorqv-mienh dorh nyungc-nyungc jiem-siou-setv daaih fungx bun Ziouv, se jiem-biangh, m'normh hiun, buoz-ndoqv-nzaeng, caux ziex nyungc jiem-siou-setv. 23Haaix dauh maaih ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc, la'maah ndie-muonc, yungh biei, nyomc daaih siqv nyei yungh gouv ndopv caux fuoqv daaih longx nyei saeng-kuv ndopv, ninh mbuo ziouc dorh daaih. 24Haaix dauh maaih nyaanh, maaih dongh siqv, ziouc dorh daaih fongc horc bun Ziouv. Haaix dauh maaih da'suqv ndiangx horpc longc zoux duqv haaix nyungc ziouc dorh daaih. 25Da'faanh maaih buoz-dauh longx nyei m'sieqv dorn, ninh mbuo baeng ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc, yaac baeng la'maah suix-muonc dorh daaih fongc horc. 26Haaix dauh m'sieqv dorn maaih hnyouv zoux yaac maaih buoz-dauh longx ziouc baeng yungh biei suix. 27Zuangx bieiv zeiv dorh nyungc nzueic nyei, jaaix nyei la'bieiv-siqv caux ziex nyungc la'bieiv-jaaix daaih weic naetv jienv sai mienh nyei efotv caux buang la'kuotv nyei ga'naaiv. 28Ninh mbuo yaac dorh laapc liuc caux ga'lanv youh weic buov dang, weic orn mienh nyei youh, yaac weic peux hung. 29I^saa^laa^en Mienh m'jangc m'sieqv, da'faanh maaih hnyouv fongc horc nyei mienh, ziouc zorqv ninh mbuo maaih nyei ga'naaiv dorh daaih fongc horc bun Ziouv weic longc zoux ziux Ziouv longc Mose paaiv ninh mbuo zoux nyei yietc zungv gong.

Zoux Ndopv-Liuh Nyei Zaangc Mienh

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 31:1-11)

30Mose gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh, “ Ziouv ginv dauh Yu^ndaa Fingx nyei mienh, Hu^aa nyei fun, Uli nyei dorn, Mbe^saa^len. 31Tin-Hungh bun Mbe^saa^len maaih Singx Lingh buangv nzengc, bun ninh maaih buoz-dauh longx, maaih banh zeic yaac maaih cong-mengh zoux nyungc-nyungc gong nyei zaangc mienh, 32haih daav cuotv za'eix longc jiem longc nyaanh longc dongh siqv zoux nyungc-nyungc nzueic nyei ga'naaiv. 33Ninh haih gaatv la'bieiv-jaaix, ciqv lorqc lorqc jienv, haih zoux ndiangx-zaangc diu biangh diu biouv, se maaih buoz-dauh longx, haih zoux duqv nyungc-nyungc. 34Ziouv yaac bun Mbe^saa^len caux Ndaan Fingx, Aa^hi^saa^makv nyei dorn, O^ho^li^apc, maaih banh zeic haih njaaux mienh. 35Ziouv bun ninh mbuo maaih banh zeic haih zoux nyungc-nyungc gong. Ninh mbuo maaih buoz-dauh zoux zaangc, haih hnamv cuotv za'eix zoux camv-nyungc, haih longc ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc caux la'maah suix-muonc congx biangh congx biouv yaac ndatv ndie. Ninh mbuo maaih buoz-dauh zoux nyungc-nyungc gong yaac haih hnamv cuotv za'eix zoux nyungc-nyungc nyei mou.