Cuotv I^yipv

Biux Mengh Waac

 Naaiv buonv Cuotv I^yipv Sou gorngv I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung nyei jauv-louc. Zinh ndaangc ninh mbuo yiem I^yipv Deic-Bung zoux nouh, diev kouv, mv baac Tin-Hungh dorh ninh mbuo biaux cuotv, oix bun norm siang-deic-bung ninh mbuo yiem. Naaiv buonv sou bun nqoi zoux biei ginc. 1) Da'yietv ginc gorngv I^saa^laa^en Mienh biaux cuotv I^yipv Mienh nyei buoz-ndiev, maiv zuqc zoux nouh. 2) Da'nyeic ginc gorngv ninh mbuo mingh taux Sinaai Mbong.
 3) Da'faam ginc gorngv ninh mbuo yiem Sinaai Mbong, Tin-Hungh caux ninh mbuo liepc jiez ngaengc waac, yaac mbuox ninh mbuo hiuv duqv oix zuqc gan haaix nyungc leiz cingx daaih horpc Tin-Hungh nyei hnyouv, ninh mbuo laanh caux laanh yaac haih horpc.
 4) Da'feix ginc gorngv I^saa^laa^en Mienh zoux norm ndopv-liuh zaangc Tin-Hungh, yaac zoux ndopv-liuh nyei jaa-dorngx lo haaix. Yaac gorngv sai mienh zoux sai nyei leiz, aengx gorngv mienh hnangv haaix nor zaangc Tin-Hungh.
 Naaiv buonv sou gauh jienv jiex oix bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh hnangv haaix nor korv-lienh ninh nyei mienh, hnangv haaix nor tengx ninh mbuo biaux ndutv zoux nouh nyei jauv yaac liepc ninh mbuo benx yietc domh fingx.
Cuotv I^yipv Sou gorngv Mose zoux nyei jauv-louc gauh camv. Tin-Hungh ginv ninh dorh I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung.
 Naaiv buonv sou mienh gauh hiuv duqv camv se nyic ziepc zaang, gorngv Tin-Hungh nyei ziepc diuh leiz-latc wuov norm dorngx.

Sou Gorngv

1:1-15:21 I^saa^laa^en Mienh biaux cuotv I^yipv Deic-Bung
  (1) 1:1-22 Yiem I^yipv Deic-Bung zoux nouh
  (2) 2:1-4:31 Mose cuotv seix daaih, taux hlo benx domh mienh nyei ziangh hoc
  (3) 5:1-11:10 Mose caux Aalon mingh tov I^yipv Hungh bun I^saa^laa^en Mienh cuotv deic-bung
  (4) 12:1-15:21 Tin-Hungh siex maengc bun I^saa^laa^en Mienh biaux cuotv I^yipv Deic-Bung
15:22-18:27 I^saa^laa^en Mienh yiem Koiv-Siqv mingh taux Sinaai Mbong
19:1-24:18 Tin-Hungh bun daaih nyei leiz caux ninh laengz jiez nyei ngaengc waac
25:1-40:38 Zoux Wuic Buangh Ndopv-Liuh yaac gorngv zaangc Tin-Hungh nyei leiz-nyeic