26

Zaangc Tin-Hungh Nyei Ndopv-Liuh

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 36:8-38)

1“Oix zuqc longc ziepc kuaaiv ndie zoux norm zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh. Naaiv deix ndie longc la'maah suix-muonc zorpc jienv ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc ndatv daaih. Lorz buoz-dauh longx nyei mienh congx jienv ⟨ke^lu^mbim⟩ nyei fangx. 2Kuaaiv-kuaaiv oix zuqc fih njietv fih ndaau, ndaauv nyic ziepc betv ndorqc, jangv biei ndorqc. 3Zorqv biaa kuaaiv gapv jienv lunh benx yietc kuaaiv. Aengx maaih wuov deix biaa kuaaiv fih hnangv nyei lunh benx yietc kuaaiv. 4Oix zuqc longc ndie-mbuov zoux nekv dingx jienv naaiv deix i kuaaiv domh ndie nyei ndie-hlen. 5Yietc kuaaiv dingx hmz ziepc norm nekv. Naaiv kuaaiv nyei nekv caux wuov kuaaiv nyei nekv oix zuqc doix ziangx. 6Aengx longc jiem zoux hmz ziepc norm ga'naaiv-kaux zorqv naaiv kuaaiv nyei nekv bangc wuov kuaaiv nyei nekv kaux jienv benx yietc norm ndopv-liuh mi'aqv.
7“Aengx longc yungh biei ndatv ziepc yietv kuaaiv ndie daaih gomv ndopv-liuh ga'nyiec wuov yiemc. 8Zoux kuaaiv-kuaaiv fih njietv fih ndaau, ndaauv faah ziepc ndorqc, jangv biei ndorqc. 9Zorqv biaa kuaaiv gapv jienv lunh benx yietc kuaaiv. Aengx zorqv juqv kuaaiv fih hnangv nyei lunh benx yietc kuaaiv. Naaiv kuaaiv nyei ga'hlen oix zuqc nzipv nzuonx zoux i yiemc yiem ndopv-liuh nyei nza'hmien maengx. 10Yiem naaiv deix i kuaaiv domh ndie nyei ndie-hlen, yietc kuaaiv oix zuqc dingx hmz ziepc norm nekv. 11Aengx longc dongh siqv zoux hmz ziepc norm ga'naaiv-kaux, kaux jienv wuov deix nekv bun ninh benx yietc norm ndopv-liuh. 12Zengc njiec wuov deix i ndorqc ndie oix zuqc bungx suoh njiec ndopv-liuh nqa'haav maengx. 13Gomv ndopv-liuh nyei ndie i bung ga'hlen, yietc bung ndaauv yietc ndorqc weic nzie jienv zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh ga'hlen buang jienv. 14Aengx longc yungh ndopv nyomc daaih siqv nyei gomv yiemc, caux fuoqv daaih longx nyei saeng-kuv ndopv gomv yiemc.
15“Oix zuqc longc da'suqv ndiangx zoux ndopv-liuh nyei qorng liepc zaqc. 16Norm-norm qorng oix zuqc zoux hlang ziepc ndorqc, jangv ndorqc bienx. 17Norm-norm qorng i bung qorng-zaux pai ga'nyiec maengx bun ninh citv deix. Yietc norm qorng nyei zaux ziouc caux da'nyeic norm qorng nyei zaux gapv jienv. Ndopv-liuh nyei yietc zungv qorng oix zuqc hnangv naaiv nor zoux. 18Ndopv-liuh nyei naamh bung oix zuqc zoux nyic ziepc norm qorng. 19Aengx longc nyaanh zoux feix ziepc norm taapv topv qorng nyei zaux. Yietc norm qorng longc i norm taapv. 20Weic ndopv-liuh nyei baqv bung yaac oix zuqc zoux nyic ziepc norm qorng. 21Aengx zoux feix ziepc norm nyaanh taapv weic topv qorng nyei zaux. Yietc norm qorng longc i norm taapv. 22Ndopv-liuh nqaang, fai bung wuov bung, oix zuqc zoux juqv norm qorng. 23Aengx ganh zoux i norm qorng weic ndopv-liuh nqa'haav maengx nyei gorqv. 24Gorqv nyei i norm qorng oix zuqc yiem ga'ndiev horpc taux gu'nguaaic yaac juangc norm kou kou jienv. I bung gorqv oix zuqc zoux fih hnangv nyei. 25Hnangv naaiv yietc zungv maaih hietc norm qorng yaac maaih ziepc luoqc norm nyaanh taapv. Yietc norm qorng topv i norm taapv.
26“Oix zuqc longc da'suqv ndiangx zoux gungh gangc ndiangx. Yietc bung ndopv-liuh nyei qorng oix zuqc maaih biaa diuh. 27Wuov bung yaac oix zuqc maaih biaa diuh. Nqa'haav maengx, fai bung wuov bung, aengx maaih biaa diuh. 28Mbu'ndongx wuov wuonc oix zuqc zoux benx yietc diuh ndiangx yiem naaiv bung cunx dorng wuov bung. 29Naaiv deix qorng yietc zungv oix zuqc buang jienv jiem aengx longc jiem zoux kuing dingx jienv cunx gungh gangc wuov deix njongc-laan. Gungh gangc njongc-laan yietc zungv yaac oix zuqc buang jienv jiem.
30“Oix zuqc ziux yiem mbong mbuox meih nyei nyungc zeiv corng naaiv norm ndopv-liuh.
31“Oix zuqc longc ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc zorpc jienv la'maah suix-muonc ndatv kuaaiv mbaeqc gaengh ndie, aengx lorz buoz-dauh longx nyei mienh congx jienv ke^lu^mbim nyei fangx. 32Naaiv kuaaiv ndie oix zuqc longc jiem-ngau kuangx jienv biei norm dongc. Dongc oix zuqc longc da'suqv ndiangx zoux yaac buang jienv jiem aengx topv jienv biei norm nyaanh taapv. 33Oix zuqc zorqv mbaeqc gaengh ndie kuangx jienv ngau, aengx zorqv ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ don jienv mbaeqc gaengh ndie gu'nyuoz maengx. Naaiv kuaaiv ndie nqenx jienv ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ caux Cing-Nzengc Wuov Qongx. 34Oix zuqc zorqv ceix en nyei weic gomv jienv Laengz Ngaengc Waac Faang gu'nguaaic, an jienv Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx gu'nyuoz. 35Zorqv dieh don jienv wuov kuaaiv ndie ga'nyiec maengx, ndopv-liuh nyei baqv bung. Aengx zorqv dang don naamh bung maengx doix ziangx wuov norm dieh.
36“Mbaeqc ndopv-liuh nyei gaengh ndaangc wuov kuaaiv ndie oix zuqc longc la'maah suix-muonc zorpc jienv ba'gi suix setv mbuov, luoqc, caux siqv-hongc ndatv daaih yaac maaih buoz-dauh congx nyei mienh congx jienv nzueic nyei. 37Oix zuqc longc da'suqv ndiangx zoux biaa norm dongc, yaac buang jienv jiem, aengx dingx jienv jiem-ngau kuangx jienv mbaeqc gaengh ndie. Aengx longc dongh siqv zoux biaa norm taapv weic topv dongc.