15

Yexus ciaj sawv rov los

1Cov kwvtij, kuv xav kom nej nco txog txoj xov zoo uas kuv txeev qhia rau nej, thiab nej twb txais yuav thiab nyob ruaj rau hauv lawm. 2Nej yuav tau dim vim muaj txoj xov zoo ntawd, tsuav yog nej tuav rawv tej lus uas kuv qhia rau nej. Yog nej tsis tuav rawv li ntawd nej kev ntseeg tsis muaj qabhau.
3Rau qhov kuv twb muab zaj uas tseem ceeb kawg nkaus uas kuv tau txais los ntawd cob rau nej lawm, yog qhov uas Khetos tuag vim yog tim peb lub txim raws li sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv, 4thiab nws raug muab log lawm, hnub peb nws raug tsa sawv rov los raws li sau cia rau hauv Vajtswv phau ntawv, 5thiab nws los tshwm rau Khefa thiab tshwm rau kaum ob tug thwjtim pom. 6Dhau ntawd nws los tshwm rau cov kwvtij coob dua tsib puas leej pom rau tib lub sijhawm, cov uas pom ntawd feem coob nimno tseem muaj txojsia nyob, tsuas yog qee leej tsaug zog lawm xwb. 7Dhau ntawd nws los tshwm rau Yakaunpau thiab cov tubtxib sawvdaws pom. 8Thaum kawg nws los tshwm rau kuv pom, kuv zoo li tus menyuam uas tsis tau txog caij yug cia li yug lawm. 9Vim tias kuv yog tus tubtxib uas yau dua lwm tus huvsi, thiab tsis tsim nyog tau lub npe hu ua tubtxib rau qhov kuv tsim txom Vajtswv pawg ntseeg. 10Vim yog Vajtswv txojkev hlub kuv thiaj tau nyob li uas nyob no thiab qhov uas Vajtswv hlub kuv tau muaj qabhau heev. Kuv ua haujlwm khwv dua lawv sawvdaws tiamsis tsis yog kuv tus kheej ua, yog Vajtswv txojkev hlub uas nrog nraim kuv ua. 11Vim li no txawm yog kuv thiab lawv, los peb puavleej tshaj tawm zaj no thiab nej ntseeg zaj no.

Qhov uas cov tuag sawv rov los

12Yog peb tshaj tawm tias Khetos raug tsa ciaj sawv hauv qhov tuag rov los lawm, ua cas nej cov qee leej tseem hais tias qhov uas sawv hauv qhov tuag rov los tsis muaj? 13Yog qhov uas sawv hauv qhov tuag rov los tsis muaj, Khetos kuj tsis raug tsa sawv rov los. 14Yog Khetos tsis tau raug tsa sawv rov los, qhov uas peb tshaj tawm ntawd kuj tsis muaj qabhau, thiab qhov uas nej ntseeg kuj tsis muaj qabhau. 15Neeg yuav pom tias peb ua cuav timkhawv txog Vajtswv vim peb twb ua timkhawv tias Vajtswv tsa Khetos sawv rov los lawm, tiamsis yog neeg tuag tsis raug tsa sawv rov los, Vajtswv kuj tsis tsa Khetos sawv rov los thiab. 16Yog cov neeg tuag tsis raug tsa sawv rov los, Khetos kuj tsis tau raug tsa sawv rov los. 17Yog Khetos tsis tau raug tsa sawv rov los, nej txojkev ntseeg kuj tsis muaj qabhau thiab nej tseem nyob hauv nej lub txim. 18Yog li ntawd cov neeg uas tsaug zog rau hauv Khetos kuj puam tsuaj mus lawm. 19Yog peb muaj siab vam rau hauv Khetos rau sim neej no xwb, peb kuj yog cov uas ntxim khuvleej dua ib tsoom sawvdaws.
20Tiamsis nimno Khetos twb raug tsa hauv qhov tuag rov los lawm, yog thawj tug hauv cov uas tsaug zog lawm. 21Vim tias txojkev tuag tshwm ntawm ib tug neeg los li cas, mas qhov uas ciaj sawv hauv qhov tuag kuj tshwm ntawm ib tug neeg los ib yam nkaus li ntawd. 22Vim tias txhua tus nyob hauv Adas thiaj li tuag, mas txhua tus uas nyob hauv Khetos yuav ciaj sawv rov los ib yam li ntawd. 23Tiamsis yuav tsum sawv raws ib qeb zuj zus, Khetos yog thawj tug,y dhau ntawd thaum Khetos rov qab los cov uas yog Khetos li yuav sawv rov los. 24Thaum ntawd yog lub sijhawm kawg uas Khetos muab lub tebchaws cob rau Vajtswv uas yog leej Txiv yog thaum Khetos twb rhuav tshem txhua tus timtswv uas kav thiab tej hwjchim thiab tej dab huvsi lawm. 25Rau qhov Khetos yuav tsum kav mus txog thaum Vajtswv muab txhua tus yeeb ncuab txo nyob hauv Khetos qab xib taws. 26Tus yeeb ncuab kawg uas yuav muab ua kom puam tsuaj yog txojkev tuag. 27“Rau qhov Vajtswv muab txhua yam tso rau hauv nws qab xib taws.” Thaum Vajtswv txojlus hais tias, “Muab txhua yam tso rau hauv nws qab xib taws,” kuj paub tseeb tias tsis yog hais txog Vajtswv uas muab txhua yam tso rau hauv leej Tub lub qab hwjchim. 28Thaum txhua yam nyob hauv leej Tub lub qab hwjchim lawm, thaum ntawd leej Tub kuj yuav raug nyob rau hauv leej Txiv lub qab hwjchim, kom Vajtswv thiaj ua txhua yam tus thawj.
29Yog li ntawd cov uas ua kevcai raus dej mus pab rau cov uas tuag lawd yuav ua li cas? Yog cov uas tuag lawm tsis ciaj sawv rov los li, ua cas tseem muaj neeg ua kevcai raus dej mus pab cov uas tuag thiab? 30Thiab ua cas peb yuav raug kev ceeblaj txhua lub sijhawm? 31Cov kwvtij, kuv niaj hnub ntsib kev tuag. Kuv hais li no vim kuv khav txog nej rau hauv Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv. 32Yog kuv tawm tsam tsiaj qus hauv lub moos Efexau, thiab muaj siab vam ib yam li ib tsoom neeg xwb, kuv yuav tau qabhau dabtsi? Yog cov neeg tuag tsis txawj sawv rov los, kuj “cia peb noj tiag haus tiag rau qhov tagkis peb yuav tuag.”
33Tsis txhob yuam kev. “Qhov uas nrog cov neeg phem ua ke yeej yuav rhuav qhov uas yus ua zoo.” 34Cia li rov qab feeb meej ua lub neej zoo, tsis txhob ua txhaum dua li lawm, rau qhov muaj qee leej tsis paub Vajtswv. Kuv hais li no kom nej paub txaj muag.

Lub cev uas ciaj sawv rov los

35Tiamsis yuav muaj neeg nug hais tias, “Cov neeg tuag yuav ciaj sawv rov los li cas? Lawv yuav muaj lub cev zoo li cas los?” 36Au niag neeg ruam. Yam uas nej muab tseb, yog tsis tuag ua ntej yuav tsis txawj tuaj dua tshiab. 37Yam uas nej muab tseb ntawd tsis hais mog lossis lwm yam qoob, tsis yog nej muab kiag tsob qoob mus tseb, tiamsis nej coj noob qhuav qhuav mus tseb xwb. 38Vajtswv pub lub cev rau lub noob raws li nws pom zoo, thiab pub txhua yam noob nyias muaj nyias lub cev. 39Txhua yam nqaij tsis sib thooj, neeg muaj dua ib yam nqaij, tsiaj txhu muaj dua ib yam nqaij, nas noog muaj dua ib yam nqaij thiab ntses muaj dua ib yam nqaij. 40Lub cev saum ntuj kuj muaj, lub cev hauv ntiajteb kuj muaj. Lub cev saum ntuj muaj dua ib yam meej mom, lub cev hauv ntiajteb kuj muaj dua ib yam meej mom. 41Lub hnub muaj dua ib yam meej mom, lub hli muaj dua ib yam meej mom thiab tej hnub qub kuj muaj dua ib yam meej mom. Ib lub hnub qub li meej mom zoo tsis thooj lwm lub hnub qub li meej mom.
42Qhov uas neeg tuag ciaj sawv rov los kuj zoo ib yam nkaus. Lub cev uas muab tseb txawj lwj tag, lub cev uas sawv rov los tsis txawj lwj. 43Yam uas muab tseb lawd tsis muaj koob meej, yam uas sawv rov los muaj meej mom. Yam uas muab tseb tsis muaj zog, yam uas sawv rov los muaj zog. 44Yam uas muab tseb yog lub cev nqaij, yam uas sawv rov los yog lub cev ntsuj plig. Yog muaj lub cev nqaij lawm, yeej muaj lub cev ntsuj plig. 45Raws li muaj lus sau cia tias, “Thawj tug neeg uas yog Adas thiaj li ciaj sia,” tiamsis tus Adas uas los tom kawg yog ntsuj plig uas pub txojsia. 46Thawj lub cev tsis yog lub cev ntsuj plig, yog lub cev nqaij tawv, lub cev tom qab thiaj yog cev ntsuj plig. 47Thawj tug neeg yog tawm hauv ntiajteb los yog neeg av, tus neeg uas ob los saum ntuj los. 48Tus neeg av ntawd zoo li cas, tej neeg av kuj zoo ib yam li ntawd. Tus neeg saum ntuj zoo li cas, tej neeg saum ntuj kuj zoo ib yam nkaus li ntawd. 49Yam nkaus li peb twb muaj yam ntxwv zoo li tus neeg av, peb kuj yuav muaj yam ntxwv zoo li tus neeg saum ntuj. 50Cov kwvtij, kuv hais tias, nqaij thiab ntshav tsis muaj feem tau Vajtswv lub tebchaws, thiab yam uas txawj lwj tsis muaj feem tau yam uas tsis txawj lwj.
51Saib maj, kuv yuav qhia ib zaj uas muab npog cia tob tob lawd rau nej. Peb sawvdaws yuav tsis tsaug zog tag huvsi, tiamsis peb txhua tus yuav raug plhis dua tshiab, 52rau tib pliag tib ntsais muag xwb rau thaum tshuab raj xyu zaum kawg. Rau qhov yuav tshuab raj xyu mas cov uas tuag tag lawd yuav raug tsa ciaj sawv rov los tsis txawj lwj thiab peb yuav raug plhis dua tshiab. 53Yam uas txawj lwj yuav tsum hnav yam uas tsis txawj lwj, thiab yam uas yuav tsum tuag yuav tsum hnav yam uas tsis txawj tuag. 54Thaum yam uas txawj lwj hnav yam uas tsis txawj lwj thiab yam uas yuav tsum tuag hnav yam uas tsis txawj tuag, thaum ntawd yuav tiav raws li tej lus sau cia hais tias,
  “Txojkev kov yeej
   twb nqos txojkev tuag lawm.”
  55“Txojkev tuag 'e,
   koj txojkev kov yeej dua twg lawm?
  Txojkev tuag 'e,
   koj tus taug dua twg lawm?”
56Txojkev tuag tus taug yog lub txim thiab lub txim lub hwjchim yog Mauxe txoj kevcai. 57Ua Vajtswv tsaug nws pub peb kov yeej vim yog peb tus Tswv Yexus Khetos.
58Vim li no, cov kwvtij uas kuv hlub, cia li nyob ruaj khov, tsis txhob ywj fab ywj fwj, cia li ua tus Tswv tes haujlwm puv npo txhua lub sijhawm thiab paub tias tej haujlwm uas nej ua rau hauv tus Tswv tsis tag dawb tag do.