20

Y-Đawit leh anăn Y-Jônathan Ngă Mah Jiăng

1Y-Đawit đuĕ mơ̆ng Naiôt giăm ƀuôn Rama, nao ti anăp Y-Jônathan leh anăn lač snei, “Ya klei kâo ngă leh? Ya klei soh kâo? Ya klei soh kâo ti anăp ală ama ih, tơl ñu duah bi mdjiê kâo?” 2Y-Jônathan wĭt lač kơ ñu, “Hơăi, ih amâo srăng djiê ôh. Nĕ anei ama kâo amâo ngă ôh sa mnơ̆ng prŏng amâodah điêt tơdah ñu amâo hưn kơ kâo êlâo ôh, leh anăn si ngă ama kâo srăng mdăp klei anei kơ kâo? Amâo djŏ snăn ôh.” 3Ƀiădah Y-Đawit lŏ wĭt lač hŏng klei kat asei, “Ama ih thâo klă leh kơ kâo mâo klei pap ti anăp ală ih; snăn ñu mĭn, ‘Đăm brei Y-Jônathan thâo klei anei ôh, huĭdah ñu ênguôt.’ Ƀiădah sĭt nik, tui si Yêhôwa dôk hdĭp leh anăn mngăt ih dôk hdĭp, mâo knŏng sa knhuang plah wah kâo hŏng klei djiê.” 4Y-Jônathan lač kơ Y-Đawit, “Ya klei ih čiăng, kâo srăng ngă kơ ih.” 5 Y-Đawit lač kơ Y-Jônathan, “Nĕ anei, mgi mâo mlan mrâo, leh anăn tui si klei djŏ kâo srăng dôk gŭ huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng mtao. Ƀiădah brei kâo nao čiăng kơ kâo dưi đuĕ dăp hlăm hma truh ti tlam hruê tal tlâo. 6Tơdah ama ih thâo kâo êkŭt, snăn brei ih lač, ‘Y-Đawit kwưh akâo kơ kâo brei ñu êran nao kơ ƀuôn Betlêhem, ƀuôn ñu pô; kyuadah grăp thŭn mâo klei ngă yang kơ jih jang găp djuê ñu.’ 7Tơdah ñu lač, ‘Jăk leh,’ snăn srăng jing jăk hŏng dĭng buăl ih; ƀiădah tơdah ñu ăl, snăn brei ih thâo ñu mĭn ngă jhat. 8Snăn brei ih ngă hŏng klei jăk kơ dĭng buăl ih, kyuadah ih ngă leh hŏng dĭng buăl ih sa klei bi mguôp ti anăp Yêhôwa. Ƀiădah tơdah mâo klei jing soh hlăm kâo, brei ih pô bi mdjiê kâo; kyuadah ya yuôm ih atăt ba kâo truh kơ ama ih?” 9Y-Jônathan lač, “Hơăi, kâo amâo tuôm mĭn čiăng bi mdjiê ih ôh. Tơdah kâo thâo klei ama kâo čiăng ngă jhat kơ ih, kâo amâo srăng hưn kơ ih hĕ?” 10Snăn Y-Đawit lač kơ Y-Jônathan, “Hlei pô srăng hưn kơ kâo tơdah ama ih lŏ wĭt lač kơ ih hŏng klei khăng?” 11Y-Jônathan lač kơ Y-Đawit, “Bơ drei nao hlăm hma.” Snăn jih diñu dua nao kơ hma.
12Y-Jônathan lač kơ Y-Đawit, “Yêhôwa Aê Diê Israel jing pô hưn! Tơdah kâo kčui êmuh ama kâo kơ klei anei, mgi amâodah ti hruê tal tlâo, tơdah ñu mâo klei jăk hŏng Y-Đawit, kâo amâo srăng tiŏ nao mơ̆ mnuih hưn klei anăn kơ ih? 13Bi tơdah ama kâo čiăng ngă jhat kơ ih, akâo kơ Yêhôwa ngă kơ Y-Jônathan tui si Ñu čiăng tơdah kâo amâo hưn klei anăn kơ ih, leh anăn tiŏ đuĕ ih, čiăng kơ ih dưi nao hŏng klei hơĭt. Akâo kơ Yêhôwa dôk mbĭt hŏng ih msĕ si ñu dôk leh mbĭt hŏng ama kâo. 14Tơdah kâo ăt dôk hdĭp, brei ih bi êdah kơ kâo klei khăp sĭt suôr mơ̆ng Yêhôwa, čiăng kơ kâo amâo djiê ôh. 15 Đăm bi luč hĕ hlŏng lar ôh klei sĭt suôr ih hŏng sang kâo tơdah Yêhôwa bi luč leh jih jang phung roh Y-Đawit mơ̆ng rŏng lăn ala.” 16Snăn Y-Jônathan ngă klei bi mguôp hŏng sang Y-Đawit, lač, “Akâo kơ Yêhôwa rŭ ênua kơ phung roh Y-Đawit!” 17Leh anăn Y-Jônathan brei Y-Đawit lŏ kat asei kyua klei Y-Jônathan khăp kơ ñu; kyuadah Y-Jônathan khăp kơ ñu msĕ si khăp kơ mngăt gơ̆ pô.
18Y-Jônathan lač kơ ñu, “Mgi mâo mlan mrâo; arăng srăng thâo klei ih êkŭt, kyuadah mdhô̆ ih dôk srăng êhŏng. 19Hruê tal tlâo nao bĕ kơ anôk ih đuĕ dăp tal êlâo leh anăn dôk guôn giăm anôk kăm boh tâo. 20Kâo srăng mnah tlâo aruăt ƀrăm phă djiêu kăm boh tâo anăn, msĕ si kâo kliêng kơ sa knham. 21Leh klei anăn, kâo srăng tiŏ nao dĭng buăl kâo, lač, ‘Nao duah bĕ ƀrăm.’ Tơdah kâo lač kơ êkei anăn, ‘Dlăng bĕ, ƀrăm dôk tĭng nah anei anôk ih, mă digơ̆!’, snăn brei ih hriê yơh, kyuadah tui si Yêhôwa dôk hdĭp, snăn hơĭt yơh kơ ih, amâo mâo klei jŭ jhat ôh. 22Ƀiădah tơdah kâo lač kơ êkei anăn, ‘Dlăng bĕ, ƀrăm dôk tĭng nah dih anôk ih,’ snăn đuĕ bĕ, kyuadah Yêhôwa tiŏ đuĕ ih leh. 23Bi kơ klei drei bi blŭ leh hdơ̆ng drei, nĕ anei, Yêhôwa dôk ti plah wah bi sĭt ih hŏng kâo hlŏng lar.”
24Snăn Y-Đawit đuĕ dăp hlăm hma. Tơdah mlan mrâo truh leh mtao dôk gŭ kơ klei huă ƀơ̆ng. 25Mtao dôk gŭ ti mdhô̆ giăm mtih. Y-Jônathan dôk dơ̆ng, leh anăn Y-Apner dôk gŭ tĭng djiêu Y-Sôl, ƀiădah anôk Y-Đawit jing êhŏng. 26Y-Sôl amâo lač sa klei ôh hruê anăn; kyuadah ñu mĭn, “Mâo leh klei truh kơ ñu; ñu amâo doh ôh, sĭt nik ñu amâo doh ôh.” 27Ƀiădah mgi, hruê tal dua leh mlan mrâo, anôk Y-Đawit jing êhŏng. Y-Sôl lač kơ Y-Jônathan anak êkei ñu, “Si ngă anak êkei Y-Yêsê amâo hriê kơ klei huă ƀơ̆ng hruê mbruê leh anăn hruê anei?” 28Y-Jônathan lŏ wĭt lač kơ Y-Sôl, “Y-Đawit kwưh akâo leh kơ kâo brei ñu nao kơ ƀuôn Betlêhem. 29Ñu lač, ‘Brei kâo nao, găp djuê kâo ngă yang hlăm ƀuôn, leh anăn ayŏng mtă leh kơ kâo nao tinăn. Snăn ară anei tơdah kâo mâo leh klei pap ti anăp ală ih, brei kâo đuĕ nao leh anăn čhưn kơ phung ayŏng kâo.’ Kyuanăn yơh ñu amâo hriê huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng mtao ôh.”
30Snăn Y-Sôl čuh ai ngêñ kơ Y-Jônathan, leh anăn lač kơ ñu, “Ơ anak êkei mniê wê leh anăn khăng kŏ, kâo amâo thâo hĕ kơ ih ruah leh anak êkei Y-Yêsê jing klei bi hêñ ih pô, leh anăn bi hêñ klei lưng mlŭn amĭ ih? 31Kyuadah dŭm boh sui anak êkei Y-Yêsê dôk hdĭp ti lăn ala, ih amâodah ƀuôn ala mtao ih kăn srăng jing kjăp rei. Snăn tiŏ mnuih nao atăt ba ñu kơ kâo, kyuadah sĭt nik ñu srăng djiê” 32Leh anăn Y-Jônathan lŏ wĭt lač kơ ama ñu Y-Sôl, “Si ngă arăng srăng bi mdjiê hĕ gơ̆ lĕ? Ya klei gơ̆ ngă leh?” 33Ƀiădah Y-Sôl hră kju ñu phă Y-Jônathan čiăng tlŏ gơ̆. Snăn Y-Jônathan thâo kơ ama ñu mĭn leh čiăng bi mdjiê Y-Đawit. 34Y-Jônathan kgŭ mơ̆ng jhưng huă ƀơ̆ng hŏng klei ngêñ ktang, leh anăn amâo ƀơ̆ng huă ôh ti hruê tal dua mlan anăn, kyuadah ñu ênguôt kyua Y-Đawit, kyuadah ama ñu bi hêñ gơ̆ leh.
35Aguah mgi Y-Jônathan nao hlăm hma tui si bi kčah leh hŏng Y-Đawit, mâo sa čô dĭng buăl mbĭt hŏng ñu. 36Ñu lač kơ gơ̆, “Êran bĕ leh anăn duah ƀrăm kâo mnah.” Êjai êkei êdam anăn êran, ñu mnah sa ƀrăm kbưi hĭn kơ gơ̆. 37Tơdah dĭng buăl anăn truh ti anôk ƀrăm Y-Jônathan mnah leh, Y-Jônathan iêu gơ̆ leh anăn lač, “Amâo djŏ hĕ ƀrăm kbưi hĭn kơ ih?” 38Y-Jônathan iêu êkei êdam anăn, “Ruăt bĕ, đăm lŏ dôk ôh!” Snăn êkei êdam Y-Jônathan duñ ƀrăm leh anăn lŏ wĭt kơ khua ñu. 39Dĭng buăl amâo thâo săng klei ôh; knŏng Y-Jônathan leh anăn Y-Đawit thâo leh klei anăn. 40Y-Jônathan brei mnơ̆ng ñu bi blah kơ dĭng buăl anăn leh anăn lač kơ gơ̆, “Nao ba dŏ anei kơ ƀuôn.” 41Leh blŭ dĭng buăl anăn đuĕ nao, Y-Đawit kgŭ mơ̆ng djiêu kăm boh tâo leh anăn kŭp ƀô̆ ti lăn leh anăn kkui kkuh tlâo bliư̆. Diñu bi čŭm hdơ̆ng diñu, leh anăn hia mđrăm mbĭt, ƀiădah Y-Đawit hia lu hĭn. 42Leh anăn Y-Jônathan lač kơ Y-Đawit, “Nao bĕ êđăp ênang, kyuadah jih drei dua kat asei leh hŏng anăn Yêhôwa, lač, ‘Yêhôwa srăng dôk plah wah ih hŏng kâo, leh anăn plah wah phung anak čô kâo hŏng phung anak čô ih hlŏng lar.’ ” 43Y-Đawit kgŭ đuĕ nao, leh anăn Y-Jônathan wĭt kơ ƀuôn.