20

Yaunathas thiab Davi

1Davi txawm khiav hauv Nayauj ntawm lub moos Lama los cuag Yaunathas hais tias, “Kuv tau ua li cas? Kuv tau ua txhaum dabtsi? Kuv tau ua txhaum muaj txim li cas rau koj txiv es nws yuav nrhiav txov kuv txojsia?” 2Yaunathas teb tias, “Tsis muaj li cas kiag li. Koj yuav tsis tuag kiag li. Kuv txiv tsis ua ib yam loj los me uas nws yuav tsis qhia rau kuv paub. Kuv txiv yuav ua cas zais zaj no tsis qhia rau kuv? Yeej tsis muaj li ntawd.” 3Tiamsis Davi twv tias, “Koj txiv yeej paub zoo tias, koj txaus siab rau kuv heev mas nws yuav xav tias, ‘Tsis txhob kheev Yaunathas paub zaj no kiag li tsam ces nws ntxhov siab.’ Muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom thiab muaj koj uas muaj txojsia nyob pom, kuv mas tshuav ib qeb xwb ces mus txog qhov tuag.” 4Yaunathas thiaj hais rau Davi tias, “Koj hais li cas kuv yuav ua raws li ntawd rau koj.” 5Davi thiaj hais rau Yaunathas tias, “Tagkis yog hnub uas hli xiab, tsis tsim nyog kuv yuav tseg tsis koom noj vajntxwv lub rooj mov. Cia kuv mus tsiv nraim tom teb peb hnub txog hnub peb tsaus ntuj. 6Yog koj txiv pom tias kuv tsis tuaj, thov koj hais rau nws tias, ‘Davi twb thov kuv tso nws mus rau nws lub moos Npelehee lawm vim yog nws tsev neeg sawvdaws ua kevcai xyeem tsiaj txwm xyoo.’ 7Yog nws hais tias, ‘Zoo lauj,’ ces kuv uas yog koj tus qhev yuav tau zoo. Tiamsis yog nws chim, koj yuav paub tias nws yeej txiav txim siab ua phem rau kuv. 8Thov koj hlub es koj ua li no rau kuv uas yog koj tus qhev, rau qhov koj twb nrog kuv cog lus sib raug zoo tab meeg Yawmsaub lawm. Tiamsis yog kuv tau ua txhaum thov koj muab kuv tua pov tseg, ua cas koj tseem coj kuv mus cuag koj txiv?”
9Yaunathas hais tias, “Thov kom tsis txhob muaj li ntawd kiag li. Yog kuv paub tias kuv txiv txiav txim siab ua phem rau koj, kuv yuav tsis qhia koj lov?” 10Davi thiaj hais rau Yaunathas tias, “Yog koj txiv teb nyaum kawg leejtwg yuav qhia tau rau kuv?” 11Yaunathas hais rau Davi tias, “Cia wb mus rau tom teb.” Ob tug txawm mus rau tom teb.
12Mas Yaunathas hais rau Davi tias, “Muaj Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv pom, tagkis lossis nagkis kwvlam lub sijhawm no, thaum kuv twb tshuaj saib kuv txiv lawm, yog nws lub siab zoo rau koj kuv yuav tsis tso neeg tuaj qhia rau koj paub tamsid lov? 13Tiamsis yog kuv txiv npaj siab ua phem rau koj, mas yog kuv tsis qhia rau koj thiab tsis xa koj mus kom tso siab plhuav, thov Yawmsaub ua ib yam li ntawd thiab hnyav dua rau kuv. Thov Yawmsaub nrog nraim koj yam li uas nws nrog nraim kuv txiv. 14Yog kuv tseem muaj txojsia nyob ntxiv mus thov koj hlub kuv ruaj khov ib yam li Yawmsaub txojkev hlub, xwv kuv thiaj tsis tuag. 15Thaum Yawmsaub rhuav tshem Davi cov yeeb ncuab tag nrho huvsi hauv qab ntuj lawm, thov tsis txhob txiav koj txojkev hlub uas ruaj khov ntawm kuv caj ces mus ib txhis.” 16Yaunathas thiaj nrog Davi caj ces cog lus sib raug zoo, hais tias “Thov Yawmsaub ua pauj rau Davi cov yeeb ncuab.” 17Thiab Yaunathas rov kom Davi cog lus dua ib zaug rau nws vim yog ob tug muaj kev sib hlub, rau qhov Yaunathas hlub Davi ib yam li nws hlub nws tus kheej.
18Ces Yaunathas txawm hais rau Davi tias, “Tagkis yog hnub hli xiab, lawv yuav pom tias koj tsis nyob koj lub rooj. 19Mas nagkis koj cia li mus rau nram lub chaw uas koj txeev nraim cev rau hnub uas pib muaj tej xwm txheej no, thiab nyob ntawm lub pob zeb Exees tos. 20Kuv yuav tua peb xub hneev rau ib sab ntawd ib yam li kuv tua phiaj. 21Kuv yuav txib ib tug metub hais tias, ‘Cia li mus nrhiav rab xub.’ Yog kuv hais rau tus metub ntawd tias, ‘Saib nawj, rab xub nyob sab tom no, cia li muab los,’ ces koj cia li rov los, rau qhov muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom, koj kuj nyob tso siab plhuav, tsis muaj xwm txheej phem dabtsi. 22Tiamsis yog kuv hais rau tus metub ntawd tias, ‘Saib nawj, rab xub nyob tom koj hauv ntej ub,’ ces koj cia li khiav mus rau qhov Yawmsaub yog tus xa koj mus lawm. 23Qhov uas koj thiab kuv tau hais cia ntawd, mas muaj Yawmsaub ua timkhawv rau kuv thiab koj mus ib txhis.”
24Davi thiaj tsiv nraim tom teb. Thaum txog hnub hli xiab vajntxwv los nyob ntawm rooj mov. 25Vajntxwv nyob saum nws lub rooj uas npuas ntawm ib sab phab ntsa ib yam li nws txeev nyob. Yaunathas sawv ntsug thiab Anaw nyob ntawm Xa‑u ib sab. Tiamsis Davi lub rooj tsis muaj leejtwg nyob. 26Tiamsis hnub ntawd Xa‑u tsis hais dabtsi li, rau qhov nws xav tias, “Ntshai yog Davi khuam cheem tej yam lawm. Nws tsis dawb huv, nws yeej tsis dawb huv kab.” 27Tiamsis hnub tom qab uas hli xiab ob Davi lub rooj kuj tsis muaj leejtwg nyob. Ces Xa‑u txawm hais rau nws tus tub Yaunathas tias, “Ua cas nag thiab hnub no Yexi tus tub tsis tuaj noj mov?” 28Yaunathas txawm teb Xa‑u tias, “Davi thov thov kuv tso cai rau nws rov mus rau lub moos Npelehee. 29Nws hais tias, ‘Thov tso kuv mus, rau qhov kuv tsev neeg yuav ua kevcai xyeem tsiaj rau hauv lub moos, mas kuv tus tijlaug hais kom kuv mus nrog lawv koom kom tau. Yog koj txaus siab rau kuv thov tso kuv mus saib kuv cov tijlaug.’ Yog li ntawd nws thiaj tsis tau tuaj rau ntawm vajntxwv lub rooj mov no.”
30Ces Xa‑u txawm npau taws rau Yaunathas thiab hais rau nws tias, “Koj yog niag pojniam uas fav xeeb siab phem li tub, kuv tsis paub lov? Koj twb xaiv Yexi tus tub los rhuav koj ntsej muag thiab ua rau koj niam uas yug koj raug txaj muag. 31Thaum twg Yexi tus tub tseem muaj txojsia nyob hauv lub ntiajteb, ces koj thiab koj caj ces yuav tsis raug tsa ua vajntxwv nyob ruaj li. Vim li no cia li tso neeg mus coj nws tuaj cuag kuv, nws yeej yuav tuag xwb.” 32Mas Yaunathas teb nws txiv Xa‑u tias, “Ua cas Davi yuav tsum raug muab tua tuag? Nws tau ua li cas lawm?” 33Xa‑u txawm tib nkaug hmuv rau Yaunathas xav tua nws. Yog li ntawd Yaunathas thiaj paub tias nws txiv txiav txim siab tua Davi pov tseg lawm. 34Yaunathas thiaj sawv tsees ntawm rooj mov chim tsawv, thiab nws tsis noj dabtsi kiag li rau hnub xiab ob ntawd, rau qhov nws txhawj txog Davi vim nws txiv tau rhuav Davi ntsej muag.
35Thaum kaj ntug Yaunathas thiaj mus rau tom teb raws li teem rau Davi lawd, muaj ib tug metub nrog nws mus thiab. 36Nws hais rau tus metub ntawd tias, “Cia li dhia mus nrhiav rab xub uas kuv tua mus.” Thaum tus metub ntawd dhia mus lawd Yaunathas tua ib rab xub dhau rau tom nws hauv ntej. 37Thaum tus metub ntawd mus txog ntawm rab xub uas Yaunathas tua ntawd, Yaunathas qw rau tus metub hais tias, “Rab xub nyob dhau tom koj hauv ntej ub los tsis yog?” 38Thiab Yaunathas qw rau tus metub ntawd tias, “Cia li kavtsij, maj nroos mus tsis txhob tos.” Tus metub txawm khaws cov xub thiab rov los rau ntawm Yaunathas. 39Tus metub ntawd tsis paub dabtsi li tsuas yog Yaunathas thiab Davi paub xwb. 40Ces Yaunathas txawm muab nws tej cuab yeej rau tus metub ntawd thiab hais rau nws tias, “Cia li coj tej no mus rau hauv lub nroog.” 41Thaum tus metub ntawd mus lawm, Davi txawm tawm ntawm lub pob zeb sab nrad los khwb nkaus rau hauv av pe peb zaug. Ces ob tug sib nwj thiab quaj. Davi quaj heev kawg nkaus. 42Yaunathas hais rau Davi tias, “Cia li mus zoo rau qhov wb twb tuav Yawmsaub lub npe cog lus twv hais tias, Yawmsaub yuav ua timkhawv rau kuv thiab koj, thiab rau kuv caj ces thiab koj caj ces mus ib txhis.” Davi txawm sawv kev mus lawm. Yaunathas rov mus rau hauv lub nroog.