1

Tus Tsiaj Hlawv Fij Tagnrho

1Tus TSWV hu Mauxes hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib tuaj thiab hais rau Mauxes 2kom hais rau cov Yixalayees thiab qhia rau lawv hais tias,
 Thaum leejtwg coj tsiaj tuaj tua hlawv fij, nws yuav tsum coj ib tug nyuj lossis ib tug yaj lossis ib tug tshis tuaj fij thiab.
3Yog nws coj ib tug nyuj tuaj tua hlawv fij, nws yuav tsum coj tus nyuj uas tsis muaj ib qho phem hlo li. Nws yuav tsum cab tuaj rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, tus TSWV thiaj txaus siab txais yuav. 4Nws yuav tsum tsa tes rau saum tus nyuj lub taubhau, tus nyuj ntawd thiaj yuav ua tau khoom theej txhoj tshem nws lub txim. 5Ces nws muab tus nyuj ntawd tua tabmeeg tus TSWV, thiab Aloos cov tub uas yog cov povthawj muab cov ntshav coj mus fij rau tus TSWV thiab muab coj mus hliv ywg thoob plaws lub thaj uas nyob ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj. 6Ces nws muab tus tsiaj ntawd laws tawv thiab muab txiav ua tej thooj, 7thiab cov povthawj muab taws coj mus teeb rau saum lub thaj thiab zes taws rau. 8Ces Aloos cov tub uas yog cov povthawj mam li muab cov nqaij uas txiav ua tej thooj, lub taubhau thiab cov roj mus tso rau saum cov taws uas teeb saum lub thaj. 9Tus neeg ntawd yuav tsum muab dej ntxuav lub plab, cov hnyuv, siab, ntsws thiab ob cegqab, ces tus povthawj mam li muab hlawv huv tibsi rau saum lub thaj ua khoom fij theej txhoj. Tej pa khoom fij no yuav tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab.
10Yog leejtwg muab nws ib tug yaj lossis ib tug tshis tuaj ua khoom fij, mas nws yuav tsum muab tus txiv uas tsis muaj ib qho phem hlo li xwb. 11Nws yuav tsum muab tus tsiaj ntawd tua rau ntawm lub thaj sab ped, thiab cov povthawj muab cov ntshav coj mus hliv ywg thoob plaws lub thaj huv tibsi. 12Thiab nws muab tus tsiaj ntawd txiav ua tej thooj, ces tus povthawj mam li muab lub taubhau thiab cov roj mus tso rau saum cov taws uas teeb rau saum lub thaj. 13Tiamsis tus ntawd yuav tsum muab dej ntxuav lub plab, cov hnyuv thiab ob cegqab, thiab tus povthawj muab coj mus fij rau tus TSWV thiab muab hlawv fij tagnrho rau saum lub thaj. Tej khoom uas fij no tej pa yuav tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab.
14Yog leejtwg muab noog tuaj tua hlawv ua khoom fij, tus noog ntawd yuav tsum yog ib tug nquab liabrwg lossis nquab nyeg. 15Tus povthawj yuav coj tus noog ntawd mus rau ntawm lub thaj, muab lub cajdab ntswj kom tu, thiab muab lub taubhau hlawv rau saum lub thaj. Yuav tsum cia cov ntshav ntws los ywg lub thaj. 16Nws yuav tau muab lub txia dawj povtseg rau ntawm lub thaj sab hnubtuaj uas yog qhov chaw nchuav cov tshauv. 17Nws tuav ob sab tis dua kom tus noog lub cev ntuag, tiamsis tsis txhob dua ob sab tis kom tu, thiab muab tus noog ntawd hlawv kom tagnrho rau saum lub thaj. Tej pa yuav tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab.