1

Daviv Hnov Xov Txog Xa-ules Tuag

1Tom qab uas Xa-ules tuag lawm, Daviv mus tua yeej cov Amalej thiab nws rov los nyob tau ob hnub hauv lub nroog Xikelas. 2Hnub tom qab muaj ib tug tub hluas khiav hauv Xa-ules lub yeej los. Nws muab nws tej ris tsho dua ntuag tas thiab tsuab hmoov av rau saum nws taubhau, rau qhov nws tu siab heev. Nws los cuag Daviv thiab nyo hau hawm Daviv. 3Daviv nug nws hais tias, “Koj los qhov twg los?”
 Nws teb hais tias, “Kuv khiav hauv cov Yixalayees lub yeej los.”
4Daviv hais tias, “Muaj xwm dabtsi cia li qhia rau kuv.”
 Nws teb hais tias, “Peb cov tubrog tawg khiav hauv tshavrog tas, thiab peb cov neeg raug tua tuag coob kawg li. Xa-ules thiab nws tus tub Yaunathas los raug luag tua tuag lawm thiab.”
5Daviv nug nws hais tias, “Ua li cas koj thiaj paub hais tias, Xa-ules thiab Yaunathas nkawd raug luag tua tuag lawm?”
6Nws teb hais tias, “Thaum ntawd kuv nyob saum lub Roob Nkinpau-as, kuv pom Xa-ules puag rawv nws rab hmuv, cov yeebncuab tej tsheb nees thiab cov tubrog caij nees tuaj ze zuj zus lawm. 7Ces Xa-ules txawm tig los pom dheev kuv thiab nws hu kuv. Kuv thiaj nug hais tias ‘Koj hais dabtsi?’ 8Nws nug kuv hais tias kuv yog leejtwg. Kuv teb nws hais tias, kuv yog ib tug tub hluas Amalej. 9Nws hais tias, ‘Kuv raug mob sab heev, ua li cas los kuv yeej yuav tuag, koj cia li los ntawm no thiab loos kom kuv tuag!’ 10Yog li ntawd, kuv thiaj muab nws loos tuag lawm, rau qhov kuv paub hais tias thaum nws ntog lawm nws yeej yuav tuag xwb. Ces kuv thiaj hle lub kausmom saum nws taubhau thiab daws txoj saw ntawm nws caj npab nqa los rau koj uas yog kuv tus tswv.”
11Daviv dua rhe Daviv lub tsho quaj tu siab kawg li, thiab tagnrho nws cov tubrog los puavleej ua ib yam nkaus. 12Lawv tu siab, quaj thiab yoo mov mus txog thaum yuav tsaus ntuj vim Xa-ules, Yaunathas thiab cov tubrog Yixalayees uas yog tus TSWV cov neeg raug tua tuag coob heev rau hauv tshavrog lawm.
13Daviv nug tus tub hluas uas los fixov rau Daviv ntawd hais tias, “Koj nyob qhov twg tuaj?”
 Nws teb hais tias, “Kuv yog neeg Amalej, tiamsis kuv nyob hauv koj lub tebchaws.”
14Daviv nug nws ntxiv hais tias, “Vim li cas koj thiaj khuv muab tus vajntxwv uas tus TSWV xaiv ntawd tua povtseg?” 15Ces Daviv thiaj hu nws cov tubrog ib tug los thiab hais tias, “Cia li muab tus hluas no tua povtseg!” Tus tubrog ntawd thiaj muab tus hluas Amalej ntawd ntaus thiab tua tuag kiag lawm, 16Daviv hais rau tus tub hluas Amalej ntawd hais tias, “Koj coj lub txim no los rau koj nkaus xwb. Koj rov rau txim rau koj, thaum koj lees hais tias, koj tau tua tus vajntxwv uas tus TSWV xaiv tseg lawm.”

Daviv Quaj Nyiav Xa-ules thiab Yaunathas

17Daviv hu ib zaj nkauj quaj ntsuag rau Xa-ules thiab Yaunathas, 18thiab nws kom muab zaj nkauj ntawd qhia rau cov pejxeem Yudas kawm huv tibsi. (Zaj nkauj ntawd muab sau tseg rau hauv Yasas Phau Ntawv.)
  19“Peb cov thawjcoj tuag tas rau saum cov Yixalayees tej ncov roob!
  Peb cov tubrog uas siab tawv ntog tas huv tibsi lawm!
  20Tsis txhob qhia zaj no rau hauv lub nroog Nkas,
  lossis ntawm tej kev hauv lub nroog Asekeloos.
  Tsis txhob ua rau cov pojniam Filitees zoo siab;
  tsis txhob ua rau tej ntxhais uas yog cov neeg tsis ua
   kevcai txiav zoo siab.

  21“Thov kom tsis txhob muaj nag lossis lwg
  poob los rau saum Nkinpau-as tej ncov roob;
  thov kom Nkinpau-as tej liaj teb qhuav nkig nkuav mus li!
  Vim cov tubrog uas siab tawv muab lawv tej
  thaiv hniav ntaj tso povtseg ua rau peb poob ntsejmuag kawg li;
  xeb yuav noj Xa-ules daim thaiv hniav ntaj
   vim tsis muaj roj pleev lawm.
  22Yaunathas rab hneevnti tsis rov qhuav nquas
  ntawm tus neeg uas raug luag tua cov ntshav los,
  thiab Xa-ules rab ntaj tsis rov qhuav
   nquas ntawm tus neeg muaj zog tej roj los li.

  23“Xa-ules thiab Yaunathas zoo heev
   thiab ntxim nyiam kawg li;
  ua neej nyob ua ke, tuag mus ua ke;
   nkawd khiav ceev tshaj dav ya, muaj zog tshaj tsov ntxhuav.

  24“Cov pojniam Yixalayees, quaj nyiav Xa-ules!
  Nws muab tej tiab ntaubtsuj los rau nej hnav
  thiab muab saw nyiaj saw kub los rau nej coj.

  25“Cov tubrog uas siab tawv ntog tas lawm,
  lawv raug tua tuag rau hauv tshavrog.
  Yaunathas tuag pw xyab luas saum ncov roob.

  26“Kuv quaj ntsuag rau koj, kuv tus kwvluag Yaunathas;
  koj ua zoo rau kuv kawg koj nplooj siab!
  Koj hlub kuv kawg nkaus li,
   tseem hlub tshaj tej pojniam hlub lawm thiab.

  27“Cov tubrog uas siab tawv ntog tas huv tibsi,
   lawv tej cuabyeej ua rog
  muab tso tseg tagnrho thiab tsis zoo siv lawm.”