1

Eliyas thiab Vajntxwv Ahaxiyas

1Thaum Vajntxwv Ahaj tus uas kav lub tebchaws Yixalayees tuag lawm, cov Mau-am txawm ntxeev siab tawmtsam cov Yixalayees.
2Vajntxwv Ahaxiyas uas kav lub tebchaws Yixalayees txawm poob saum theem tsev ob los rau hauv plagtsev uas yog nws lub loog hauv lub nroog Xamalis, ua rau nws raug mob sab kawg li. Yog li ntawd, nws thiaj txib ib co tubtxib mus nug cov Filitees tus vajtswv Npa-axenpus uas nyob hauv lub nroog Ekiloos saib qhov uas nws raug mob ntawd yuav zoo los tsis zoo. 3Tiamsis tus TSWV ib tug timtswv los hais rau Eliyas uas yog tus cev Vajtswv lus uas nyob hauv Tinpes kom cia li mus cuag Vajntxwv Ahaxiyas cov tubtxib thiab nug hais tias, “Vim li cas nej thiaj mus cuag tus vajtswv Npa-axenpus uas nyob hauv lub nroog Ekiloos? Puas yog nej xav hais tias nyob hauv tebchaws Yixalayees tsis muaj vajtswv? 4Nej mus hais rau vajntxwv hais tias, ‘Tus TSWV hais tias, qhov uas koj raug mob yuav tsis zoo; koj yuav tuag xwb!’ ”
 Eliyas txawm mus hais raws li tus TSWV hais,
5thiab cov tubtxib ntawd thiaj rov qab mus cuag vajntxwv. Vajntxwv nug lawv hais tias, “Vim li cas nej rov qab los?”
6Lawv teb hais tias, “Peb mus ntsib ib tug txivneej, nws kom peb los hais rau koj hais tias, tus TSWV hais tias, ‘Vim li cas koj thiaj txib neeg mus nug tus vajtswv Npa-axenpus uas nyob hauv lub nroog Ekiloos? Puas yog koj xav hais tias nyob hauv tebchaws Yixalayees tsis muaj vajtswv? Qhov uas koj raug mob yuav tsis zoo; koj yuav tuag xwb!’ ”
7Vajntxwv nug lawv hais tias, “Tus txivneej ntawd zoo li cas?”
8Lawv teb hais tias, “Nws hnav ib lub tsho loj uas yog muab tawv tsiaj xaws, thiab sia ib txojsiv tawv.”
 Vajntxwv teb hais tias, “Tus ntawd yog Eliyas ntag.”
9Ces vajntxwv txawm txib ib tug thawj tubrog coj tsib caug leej tubrog mus ntes Eliyas. Tus thawj tubrog mus pom Eliyas zaum saum ib lub pov roob, nws txawm hais rau Eliyas hais tias, “Vajtswv tus neeg, vajntxwv kom koj cia li nqis los.”
10Eliyas teb hais tias, “Yog hais tias kuv yog Vajtswv tus neeg tiag, thov kom hluavtaws poob saum ntuj los kub koj thiab koj cov tubrog!” Tamsim ntawd hluavtaws txawm poob saum ntuj los kub tus thawj tubrog thiab nws cov tubrog tuag tas.
11Vajntxwv txib dua ib tug thawj tubrog coj tsib caug leej tubrog mus ntes Eliyas, nws hais rau Eliyas hais tias, “Vajtswv tus neeg, vajntxwv kom koj cia li nqis los tamsim no.”
12Eliyas teb hais tias, “Yog hais tias kuv yog Vajtswv tus neeg tiag, thov kom hluavtaws poob saum ntuj los kub koj thiab koj cov tubrog!” Tamsim ntawd hluavtaws txawm poob saum ntuj los kub tus thawj tubrog thiab nws cov tubrog tuag tas.
13Vajntxwv rov txib dua ib tug thawj tubrog coj tsib caug leej tubrog mus. Tus thawj tubrog ntawd nce mus rau saum lub pov roob thiab txhos caug ntua ntawm Eliyas xubntiag thov hais tias, “Vajtswv tus neeg, thov koj hlub kuv thiab kuv cov tubrog. Thov koj tseg peb txojsia! 14Hluavtaws twb poob saum ntuj los kub ob tug thawj tubrog thiab nkawd cov tubrog uas tuaj ua ntej tuag tas lawm, tiamsis thov koj tseg kuv txojsia!”
15Tus TSWV ib tug timtswv hais rau Eliyas hais tias, “Koj tsis txhob ntshai, cia li nrog nws mus.” Yog li ntawd, Eliyas thiaj nrog tus thawj tubrog ntawd mus cuag vajntxwv, 16Eliyas hais rau vajntxwv hais tias, “Tus TSWV hais li no: ‘Vim koj txib neeg mus cuag tus vajtswv Npa-axenpus uas nyob hauv lub nroog Ekiloos, cuag li tsis muaj Vajtswv nyob hauv tebchaws Yixalayees rau koj nug, koj yuav tsis zoo; koj yuav tuag!’ ”
17Ahaxiyas txawm tuag raws li tus TSWV tau hais rau Eliyas. Ahaxiyas tsis muaj tub, yog li ntawd nws tus kwv Yaulas thiaj ua vajntxwv hloov Ahaxiyas chaw, thaum ntawd Yehausafas tus tub Yehaulas tabtom ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas tau ob xyoo.
18Dua li lwm yam uas vajntxwv Ahaxiyas ua puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov Vajntxwv lub neej lawm.