1

Vajtswv Hais Kom Yausuas Mus Tua Tebchaws Kana-as

1Thaum Mauxes uas yog tus TSWV tus tubtxib tuag lawm, tus TSWV hais rau Noos tus tub Yausuas uas yog tus pab Mauxes hais tias: 2“Kuv tus tubtxib Mauxes tuag lawm. Nimno koj thiab cov Yixalayees cia li sawbsim hla tus Dej Yauladees mus rau lub tebchaws uas kuv yuav muab rau lawv. 3Raws li kuv tau coglus rau Mauxes lawm hais tias, txhua thaj av uas nej txhais kotaw mus tsuj, kuv yuav muab rau nej. 4Nej tus ciamteb sab qabteb txij ntua ntawm tiaj suabpuam, sab qaumteb txij ntua ntawm Roob Lenpanoos; sab hnubtuaj txij ntua ntawm tus dej Efalates, thiab sab hnubpoob tagnrho tebchaws Hitis mus ti nkaus rau Hiavtxwv Meditelanes. 5Yausuas, thaum koj tseem ua neej nyob yuav tsis muaj leejtwg tawmtsam yeej koj. Kuv yuav nrog nraim koj ib yam li kuv nrog Mauxes. Kuv yuav nrog nraim koj tsis tso koj tseg. 6Koj ua siab tawv qhawv tsis txhob ntshai, rau qhov koj yog tus yuav coj cov neeg no mus nyob lub tebchaws uas kuv coglus yuav muab rau lawv cov yawgkoob. 7Koj yuav tsum ua siab tawv qhawv tsis txhob ntshai leejtwg thiab coj raws li tej kevcai uas kuv tus tubtxib Mauxes muab rau koj lawm. Koj tsis txhob tso ib nqe tseg li, koj thiaj yuav kovyeej txhua qhov chaw uas koj mus. 8Thaum sawvdaws tuaj ua ke pehawm kuv, yuav tsum muaj neeg nyeem kuv phau Kevcai rau sawvdaws mloog. Koj yuav tsum niaj hnub niaj hmo kawm thiab ua raws li tej lus ntawd, koj tes haujlwm thiaj yuav tiav thiab vammeej. 9Koj yuav tsum nco ntsoov tej uas kuv hais rau koj lawm, koj ua siab tawv qhawv tsis txhob ntshai, tsis txhob txhawj, thiab tsis txhob poob siab, rau qhov kuv yog tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv, kuv yuav nrog nraim koj txhua qhov uas koj mus.”

Yausuas Hais rau Cov Yixalayees

10Yausuas hais rau cov thawjcoj hais tias, 11“Nej cia li mus thoob plaws hauv lub yeej thiab hais kom cov pejxeem npaj zaub mov kom txaus, tshuav peb hnub saum no nej yuav hla tus Dej Yauladees mus rau hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav muab rau nej.”
12Yausuas hais rau xeem Lunpees, xeem Khas thiab ib nrab xeem Manaxes hais tias, 13“Nej yuav tsum nco ntsoov tej lus uas tus TSWV tus tubtxib Mauxes qhia rau nej lawm hais tias, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav muab lub tebchaws ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj ua nej tug. 14Cia nej pojniam, menyuam thiab tej tsiaj txhu nyob ntawm no, tiamsis nej cov tubrog cia li coj tej cuabyeej ua rog hla dej ua nej cov kwvtij Yixalayees ntej mus pab lawv ntaus tebchaws 15mus txog thaum lawv tua yeej thiab txeeb tau lub tebchaws ntawm tus Dej Yauladees sab hnubpoob uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab pub rau lawv tso. Thaum tus TSWV pub rau cov Yixalayees txhua xeem tau nyob kaj siab lug lawm, nej mam li rov qab los rau hauv nej lub tebchaws uas nyob ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj uas tus TSWV tus tubtxib Mauxes faib rau nej lawm.”
16Lawv teb Yausuas hais tias, “Peb yuav ua txhua yam raws li koj hais thiab yuav mus txhua qhov uas koj txib peb mus. 17Peb yuav mloog koj lus ib yam li peb mloog Mauxes lus, thiab peb thov tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv nrog nraim koj ib yam li nws nrog Mauxes. 18Yog leejtwg tawv nyom tsis ua raws li koj hais, peb yuav muab tus ntawd tua povtseg. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum ua siab tawv qhawv tsis txhob ntshai li!”