1

1Kuv yog Paulus uas yog Yexus Khetos tus tubtxib; Vajtswv xaiv kuv ua ib tug timthawj thiab tsa kuv ua tus qhia nws Txojmoo Zoo.
2Txojmoo Zoo ntawd, Vajtswv twb coglus rau nws cov cevlus thaum ub kom muab sau tseg rau hauv Vajtswv txojlus uas tseemceeb lawm. 3Txojmoo Zoo ntawd hais txog Vajtswv tus Tub uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos: nws los yug muaj roj ntshav ib yam li neeg, nws yog Daviv ib tug xeebntxwv; 4thiab raws li Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv qhia hais tias Yexus yog Vajtswv tus Tub uas muaj hwjchim loj, rau qhov Vajtswv twb tsa nws sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. 5Vajtswv kom Yexus foom koob hmoov rau kuv thiab tsa kuv ua timthawj coj txojmoo zoo mus qhia rau txhua haivneeg kom ntseeg Vajtswv thiab mloog Vajtswv lus. 6Vajtswv twb hu nej cov uas nyob hauv lub nroog Loos no, los ua Yexus tug lawm thiab.
7Yog li ntawd, kuv thiaj sau tsab ntawv no tuaj rau nej txhua tus uas nyob hauv lub nroog Loos no, nej yog cov uas Vajtswv hlub thiab Vajtswv hu los ua nws haivneeg lawm.
 Thov Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv thiab tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej, thiab pub kom nej tau nyob kaj siab lug.

Paulus Xav Mus Pem Lub Nroog Loos

8Ua ntej no, kuv ua kuv tus Vajtswv tsaug thiab ua Yexus Khetos tus uas pab nej tsaug, rau qhov tej neeg thoob qab ntuj hnov hais tias nej yog cov uas muab siab rau ntseeg. 9Kuv niaj hnub muab siab rau qhia Txojmoo Zoo uas hais txog Vajtswv tus Tub, thiab Vajtswv yeej paub hais tias kuv nco ntsoov nej thiab thov Vajtswv pab nej. 10Kuv thov Vajtswv hais tias yog Vajtswv pom zoo, thov Vajtswv qhib kev rau kuv tuaj xyuas nej. 11Rau qhov kuv xav pom nej thiab coj Vajtswv txojlus tuaj qhia nej, txhawb kom nej muab siab rau ntseeg ntxiv. 12Kuv hais li no yog hais tias kom peb ib leeg pab ib leeg; kuv kev ntseeg yuav pab nej thiab nej kev ntseeg yuav pab kuv.
13Cov kwvtij, nej yuav tsum nco ntsoov hais tias kuv npaj siab tuaj xyuas nej ntau zaus, tiamsis muaj tej yam pheej tabkaum ua rau kuv tuaj tsis tau. Kuv xav coj cov neeg uas nrog nej nyob ua ke kom lawv los ntseeg, ib yam li kuv twb coj lawm Haivneeg los ntseeg lawm. 14Rau qhov kuv tshuav cov neeg Kilis thiab cov neeg uas nyob hauv havzoov, cov txawj ntse thiab cov ruam nqi. 15Yog li ntawd, kuv thiaj kub siab lug xav tuaj qhia Txojmoo Zoo rau nej cov uas nyob hauv lub nroog Loos ib yam nkaus thiab.

Txojmoo Zoo Muaj Hwjchim

16Kuv yeej tsis txajmuag qhia txojmoo zoo li; txojmoo zoo yog Vajtswv lub hwjchim uas cawm tau txhua tus uas ntseeg dim. Txojmoo Zoo ntawd, xub qhia rau cov Yudais thiab tom qab ntawd mam li qhia rau lwm Haivneeg. 17Txojmoo zoo qhia hais tias tus uas ntseeg thiaj yog tus uas ncaj ncees tabmeeg Vajtswv, txij thaum pib mus txog thaum xaus, raws li Vajtswv txojlus sau tseg lawm hais tias, “Tus uas ua lub neej ncaj ncees yog tus uas ntseeg, tus ntawd yuav tau txojsia.”

Sawvdaws Yog Neeg Txhaum

18Vajtswv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej chim rau tej kev txhaum thiab kev phem uas neeg ua, rau qhov lawv tej kev phem ntawd ua rau neeg tsis paub qhov tseeb lawm. 19Vajtswv rau txim rau lawv, rau qhov Vajtswv twb ua ib puas tsav yam qhia kom lawv paub Vajtswv, tiamsis lawv tseem tsis paub Vajtswv thiab. 20Txij thaum Vajtswv tsim lub ntiajteb los, txawm yog neeg tsis pom Vajtswv tus muaj hwjchim uas nyob mus ibtxhis thiab qhov uas nws yog Vajtswv los yog lawv saib ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim, lawv yeej paub hais tias muaj Vajtswv tiag. Yog li ntawd, lawv yuav hais tias lawv tsis paub Vajtswv yeej tsis tau li. 21Txawm yog lawv twb paub Vajtswv lawm, los lawv tseem tsis hwm Vajtswv lossis tsis ua nws tsaug, lawv xav txog tej zaj uas tsis muaj qabhau, vim lawv lub siab ruam thiab tsaus ntuj nti. 22Lawv khav hais tias lawv yog neeg ntse, tiamsis lawv yog neeg ruam kawg li; 23twb tsimnyog lawv pehawm Vajtswv tus uas muaj sia nyob mus ibtxhis, tiamsis lawv ho mus pe tej mlom uas zoo li neeg, zoo li noog, zoo li tsiaj lossis zoo li nab.
24Twb yog vim li ntawd Vajtswv thiaj cia neeg mus ua phem ua qias raws li lawv lub siab nyiam, lawv ua kev nkauj kev nraug tsis paub txajmuag li, 25rau qhov lawv muab Vajtswv txojlus tseeb hloov ua lus dag. Twb tsimnyog lawv pehawm Vajtswv tus uas tsim ib puas tsav yam, tiamsis lawv ho mus pe thiab teev tej uas Vajtswv tsim xwb. Tsimnyog sawvdaws yuav tsum qhuas Vajtswv mus ibtxhis li, Amees!
26Twb yog vim neeg ua phem li no, Vajtswv thiaj cia lawv mus ua kev nkauj kev nraug tsis paub txajmuag li. Txawm yog tej pojniam los ib leeg deev ib leeg, 27thiab tej txivneej los ua ib yam nkaus li ntawd, raws li ibtxwm pojniam thiab txivneej thiaj ua niamtxiv xwb, tiamsis tej txivneej lawv tso qhov ntawd tseg, lawv ib leeg deev ib leeg tsis paub txajmuag li. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj rau txim rau lawv.
28Twb yog vim neeg tsis kam lees hais tias muaj Vajtswv, Vajtswv thiaj li cia lawv mus ua phem ua qias raws li lawv lub siab nyiam; yog li ntawd, lawv thiaj mus ua tej uas tsis tsimnyog ua. 29Lawv ua txhua yam kev phem, lawv ua limhiam, siab hlob, ua nruj ua tsiv, sib khib, tua neeg, sib cav sib ceg, dag ntxias thiab xav phem. Lawv tuag xaiv 30thiab ib leeg hais lus phem rau ib leeg; lawv saib tsis taus Vajtswv, thuam lwm tus, khavtheeb, muab hlob, lawv niaj hnub tuav tswvyim ua phem thiab lawv tsis mloog niam txiv lus; 31lawv tsis paub qhov phem qhov zoo; lawv tsis ua raws li lawv tau coglus tseg, lawv ib leeg tsis hlub ib leeg thiab lawv ib leeg tsis ua zoo rau ib leeg. 32Lawv yeej paub Vajtswv txoj kevcai uas hais tias, cov neeg uas ua phem li ntawd yeej tsimnyog raug kev tuag, tsis yog lawv ua tej kev phem ntawd xwb, lawv tseem pom zoo qhov uas lwm tus ua phem ntawd thiab.