1

Tus TSWV Hu Nws Haivneeg Rov Los Cuag Nws

1Xyoo ob thaum lub yim hli ntuj uas Dali-us ua huabtais kav tebchaws Pawxias, tus TSWV tau hais cov lus no rau Xakhaliyas uas yog tus cev Vajtswv lus uas yog Npelekhiyas tus tub, thiab yog Idaus tus xeebntxwv. 2Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais rau Xakhaliyas kom mus hais rau cov neeg tias, “Kuv uas yog tus TSWV chim heev rau nej cov yawgkoob, 3tiamsis nimno kuv hais rau nej tias, ‘Nej cia li rov los cuag kuv, thiab kuv yuav rov los cuag nej. 4Tsis txhob ua li nej cov yawgkoob ua tas los lawm. Yav thaum ub cov cevlus tau muab kuv tej lus coj mus piav qhia lawv, kom lawv tsis txhob ua kev phem kev qias, cia li tso lub neej uas ua kev txhaum tseg. Tiamsis lawv tsis mloog lossis tsis quavntsej kuv tej lus li. 5Nej cov yawgkoob thiab cov cev Vajtswv lus lus ntawd thiaj tsis muaj sia nyob tas lawm. 6Kuv tej lus thiab tej kevcai, kuv twb qhia rau kuv cov tubtxib uas yog cov cevlus lawm, lawv tseem tsis tau muab qhia rau nej cov yawgkoob thiab los? Yog li ntawd, lawv thiaj lees txim hais tias, tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txiav txim rau peb raws li tej uas peb tau ua, thiab yeej tsimnyog peb raug raws li tus TSWV tau npaj siab lawm.’ ”

Tus Cev Vajtswv Lus ua Yogtoog Pom Ib Cov Nees

7Xyoo ob thaum lub kaum ib hlis ntuj (yog lub hli Senpas) hnub nees nkaum plaub uas Dali-us ua huabtais kav tebchaws ntawd, muaj ib hmos kuv ua yogtoog pom tus TSWV los hais ib co lus rau kuv. 8Kuv pom tus TSWV ib tug timtswv caij rawv ib tug txivnees liab. Nws txawm los nres rau ntawm ib koog ntoo miles uas nyob hauv ib lub hav, thiab nyob tom nws qab muaj dua ib cov nees liab, nees txaij thiab nees dawb. 9Kuv nug nws hais tias, “Tus TSWV, cov nees no yog piv txog dabtsi?”
 Nws teb hais tias, “Kuv yuav qhia rau koj, saib cov nees no yog piv txog dabtsi.
10Tus TSWV tso cov nees ntawd tuaj tshuaj lub ntiajteb.”
11Cov nees ntawd txawm rov los tshabxo rau tus timtswv ceebtsheej hais tias: “Peb tau mus ncig thoob plaws lub ntiajteb, peb pom lub ntiajteb nyob ntsiag to thiab tsis muaj leejtwg pab li.”
12Ces tus timtswv ceebtsheej hais tias, “Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, koj yeej chim rau lub nroog Yeluxalees thiab tej nroog hauv tebchaws Yudas los tau xya caum xyoos no lawm. Tseem tshuav ntev li cas koj thiaj li yuav hlub thiab hmov tshua lawv?”
13Tus TSWV teb ib co lus nplig siab rau tus timtswv ceebtsheej ntawd, 14thiab tus timtswv ceebtsheej hais kom kuv cia li qhia raws li tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tej lus uas hais tias: “Kuv yeej hlub tshua Yeluxalees uas yog kuv lub nroog dawbhuv, 15thiab kuv chim kawg nkaus rau txhua haivneeg uas muaj kev zoo siab nyob ntsiag to thiab muaj kev thajyeeb lug ntawd. Thaum kuv thim kuv txojkev chim los rau kuv haivneeg ib nyuag ntu ntawd, txhua haivneeg ua rau kuv haivneeg raug txomnyem kawg li lawm. 16Yog li ntawd, kuv thiaj rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab qhia kuv txojkev hlub rau lub nroog ntawd. Kuv yuav rov txhim kho lub Tuamtsev dua tshiab, thiab yuav rov txhim kho lub nroog kom zoo.”
17Tus timtswv ceebtsheej tseem kom kuv qhia ntxiv hais tias: “Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, nws tej nroog yuav rov vammeej dua, nws yuav pab lub nroog Yeluxalees dua ib zaug ntxiv thiab hu hais tias yog nws lub nroog.”

Zaj Yogtoog uas Pom Cov Kub Nyuj

18Muaj dua ib zaj yogtoog uas kuv pom plaub tug kub nyuj. 19Kuv txawm nug tus timtswv ceebtsheej uas nrog kuv tham ntawd hais tias, “Cov kub nyuj no piv txog dabtsi?”
 Nws teb kuv hais tias, “Cov kub nyuj no piv txog tej tebchaws uas muaj hwjchim hauv lub ntiajteb uas tau muab cov Yudas, cov Yixalayees thiab cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees raws khiav ri sua rau ub rau no.”
20Ces tus TSWV coj kuv mus saib plaub tug neeg ua haujlwm uas ib leeg tuav rawv ib rab rauj. 21Kuv nug hais tias, “Cov txivneej no tabtom tuaj ua dabtsi?”
 Nws teb hais tias, “Lawv tuaj hem thiab ntaus txhua haivneeg uas tuaj muab lub tebchaws Yudas tsuj puastsuaj tas, thiab muab cov Yudas raws khiav mus nyob ua sab ua sua lawm.”