1

Cov Yixalayees Sau Npe Thawj Zaug

1Tau ob xyoos tom qab uas cov Yixalayees khiav nram tebchaws Iziv los, thaum lub ob hlis ntuj hnub xiab ib, tus TSWV hais rau Mauxes hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib nram tiaj suabpuam Xinais hais tias, 2“Aloos neb cia li sau cov Yixalayees npe raws li tej cuab kwvtij thiab tej tsevneeg. Sau tagnrho txhua tus txivneej 3uas muaj hnubnyoog nees nkaum xyoo rov saud uas ua taus tubrog lawm tej npe. 4Kom ib cuab kwvtij twg tsa ib tug los ua tus thawj ntawm txhua xeem los ua tus pab koj.” 5-16Ntawm no yog cov txivneej uas yog thawjcoj ntawm lawv tej xeem uas raug xaiv ntawm tej pab tej pawg tuaj ua tej haujlwm no: