1

1Phau ntawv no yog hais txog tej uas Yexus Khetos qhia rau Vajtswv cov tubtxib paub tej uas tshuav tsis ntev tom ntej no yuav muaj tshwm los. Vajtswv twb xub qhia tej ntawd rau Yexus Khetos lawm, Yexus Khetos thiaj txib nws ib tug timtswv los qhia tej ntawd rau Yauhas tus uas yog Yexus Khetos ib tug tubtxib, 2thiab Yauhas sau txhua yam uas nws pom huv tibsi rau hauv phau ntawv no. Tej ntawd yog Vajtswv tej lus thiab yog tej lus tseeb uas Yexus Khetos qhia rau Yauhas. 3Cov neeg uas nyeem phau ntawv no, cov neeg uas mloog tej lus uas Vajtswv qhia no, thiab ua raws li cov lus uas sau tseg rau hauv phau ntawv no, cov ntawd yuav tau nyob kaj siab lug, rau qhov twb yuav txog lub sijhawm uas tej no yuav muaj tshwm los.

Cov Lus uas Yauhas Sau Xa Mus rau Xya Pawg Ntseeg

4Kuv yog Yauhas, kuv sau tsab ntawv no xa tuaj rau xya pawg ntseeg uas nyob hauv lub xeev Axias:
 Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej thiab pab kom nej tau nyob kaj siab lug. Vajtswv tus uas nyob nimno, tus uas ibtxwm nyob thaum ub los lawm thiab yog tus uas yuav los yav tom ntej no; thov kom xya tus ntsujplig uas nyob ntawm Vajtswv lub zwmtxwv
5thiab Yexus Khetos tus uas ua timkhawv ncaj ncees, tus uas yog tus Tub hlob uas Vajtswv twb tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, thiab yog tus uas kav tagnrho tej vajntxwv hauv ntiajteb no huv tibsi.
 Thov kom Yexus Khetos tus uas hlub peb thiab tuag theej peb lub txhoj, thiab nws pab peb kom peb dim peb tej kev txhaum,
6thiab nws tsa peb ua povthawj ua Vajtswv tus uas yog Yexus Khetos Leej Txiv tes haujlwm tau koob meej. Thov kom Yexus Khetos tau lub tshwjchim uas ci ntsa iab thiab lub hwjchim mus ibtxhis li! Amees.
7Nej saib, nws nrog huab nrog cua los! sawvdaws yuav pom nws, txawm yog cov neeg uas muab hmuv nkaug nws los lawv yuav pom nws thiab. Thaum nws los, txhua haivneeg uas nyob hauv qab ntuj no yuav quaj nyiav ntsoog qees. Yeej yuav muaj li ntawd tiag! Amees.
8Tus Tswv uas yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Kuv yog Alafas thiab Aumenkas uas yog tus uas nyob nimno thiab yog tus uas ibtxwm nyob thaum ub los lawm thiab yog tus uas yuav los yav tom ntej no.”

Yauhas Ua Yogtoog Pom Yexus Khetos

9Kuv yog nej tus kwvtij uas hu ua Yauhas. Kuv twb nrog Yexus Khetos koom ib txojsia lawm, kuv raug kev txomnyem, kuv los ua Vajtswv haivneeg, thiab kuv ua siab ntev ib yam li nej, vim kuv qhia Vajtswv Txojlus thiab tej lus tseeb uas Yexus Khetos qhia rau kuv lawm, thiaj li muaj neeg ntes kuv coj mus kaw rau tim lub koog Povtxwv Pamaus. 10Hnub uas yog tus Tswv hnub, Vaj Ntsujplig los kav tagnrho kuv lub siab, kuv hnov ib lub suab hais nrov nrov rau kuv ib yam li lub suab xyu nrov tom kuv qab tuaj. 11Lub suab ntawd hais tias, “Koj yuav tsum sau tej uas koj pom huv tibsi tseg rau hauv ntawv thiab xa mus rau cov pawg ntseeg uas nyob hauv xya lub nroog no: Efexus, Xaminas, Penkamus, Thiyatilas, Xaladis, Filadefias thiab Laudikeyas.”
12Thaum kuv hnov lub suab ntawd kuv tig hlo mus saib, saib yog leejtwg hais rau kuv, kuv txawm pom xya tus ncej kub uas txawb teeb nyob ntawd. 13Nyob hauv nruab nrab xya tus ncej kub ntawd muaj ib tug zoo li neeg sawv hauv, nws hnav ib lub tsho ntev suab yi nram kotaw thiab nws sia ib txoj siv kub saum nws qhovtso. 14Nws cov plaubhau dawb ib yam li xov paj lossis ib yam li cov daus, thiab nws lub qhovmuag ci ib yam li nplaim taws; 15nws txhais kotaw ci ib yam li tej tooj dag uas luag twb muab nchuav thiab txhuam tau ci ci lawm, thiab nws lub suab nrov ib yam li dej tsaws tsag nrov. 16Nws txhais tes xis tuav rawv xya lub hnubqub, thiab muaj ib rab ntaj ob sab ntse tawm hauv nws qhovncauj tuaj. Nws lub ntsejmuag ci ib yam li lub hnub ci thaum tavsu. 17Thaum kuv pom dheev nws, kuv txawm cia li ntog kiag rau ntawm nws kotaw; kuv zoo ib yam li tus neeg uas tuag lawm. Nws txawm cev hlo nws txhais tes xis los tuav nkaus kuv, thiab nws hais tias, “Koj tsis txhob ntshai! Kuv yog lub hauvpaus thiab yog lub ntsis. 18Kuv yog tus uas muaj sia nyob! Kuv twb tuag lawm, tiamsis koj saib, nimno kuv muaj sia nyob mus ibtxhis li. Kuv yog tus uas kav txojkev tuag thiab tubtuag teb. 19Yog li ntawd, koj yuav tsum sau tej uas koj pom, tsis hais tej uas nimno koj pom lossis tej uas yuav muaj los yav tom ntej no. 20Kuv yuav txhais zaj uas tsis muaj neeg paub hais txog xya lub hnubqub uas koj pom nyob hauv kuv txhais tes xis, thiab hais txog xya tus ncej kub txawb teeb ntawd rau koj paub: xya lub hnubqub ntawd yog xya tus timtswv uas saib xya pawg ntseeg, thiab xya tus ncej kub txawb teeb yog xya pawg ntseeg.