5

Nyob hauv qhov kaj

1Vim li no nej cia li yoog li Vajtswv vim nej yog cov menyuam uas nws hlub. 2Cia li ua lub neej sib hlub ib yam li Khetos hlub peb thiab pub nws tus kheej this peb ua yam uas muab pub thiab muab xyeem tsw qab rau Vajtswv.
3Kev ua nkauj ua nraug, ua kev phem kev qias thiab qhov uas xav yuav luag tug, nej tsis txhob hais txog tej no rau hauv nej cov li, thiaj li tsim nyog yog Vajtswv cov xov dawb. 4Tsis txhob hais lus dev thiab hais lus ua dog ua dig thiab hais lus tsis muaj qabhau, yog tej uas tsis tsim nyog hais, cia li ua Vajtswv tsaug zoo dua. 5Cia li paub tseeb tias, txhua tus uas ua nkauj ua nraug, lossis ua kev phem kev qias lossis xav yuav luag tug uas zoo li pe dab mlom, yuav tsis muaj qub txeeg qub teg rau hauv Khetos thiab Vajtswv lub tebchaws li.
6Tsis txhob cia leejtwg hais tej lus tsis muaj qabhau dag ntxias nej, rau qhov twb yog vim tej uas hais tag no Vajtswv txojkev npau taws thiaj tshwm los raug cov uas tsis mloog lus. 7Vim li no tsis txhob koom nrog lawv kiag li, 8vim yav tag los nej yog txojkev tsaus ntuj tiamsis nimno nej yog qhov kaj hauv tus Tswv. Cia li ua lub neej uas yog qhov kaj li menyuam, 9(rau qhov txhua yam kev ua zoo thiab kev ncaj ncees thiab kev tseeb yog tshwm ntawm qhov kaj los,) 10thiab cia li tshawb nrhiav saib yam twg hum Vajtswv lub siab. 11Tsis txhob muaj feem ua txojkev tsaus ntuj tes haujlwm uas tsis muaj qabhau, tiamsis cia li nthuav tej haujlwm ntawd tshwm los zoo dua. 12Vim tias txawm yog yuav hais txog tej uas lawv ua nraim nkoos ntawd los kuj txaj muag. 13Tiamsis txhua yam uas raug qhov kaj muab nthuav tshwm los kuj pom tseeb lawm, 14rau qhov txhua yam uas nthuav tshwm los pom kuj yog qhov kaj. Vim li no thiaj muaj lus hais tias,
  “Cov uas tsaug zog, cia li tsim dheev,
   thiab cia li sawv tsees hauv qhov tuag los,
   mas Khetos yuav ci rau nej.”
15Vim li no nej ceev faj tib zoo ua nej lub neej, tsis txhob ua zoo li cov uas tsis muaj tswvyim, yuav tsum ua zoo li cov uas muaj tswvyim. 16Yuav tsum siv lub sijhawm kom muaj nuj nqes rau qhov tiam no phem kawg. 17Vim li no tsis txhob ua neeg ruam, yuav tsum nkag siab tias dabtsi yog Vajtswv lub siab nyiam. 18Tsis txhob haus cawv txiv hmab kom qaug, uas yuav ua rau nej puas. Tiamsis cia li puv npo Vaj Ntsuj Plig, 19muab Davi tej nkauj thiab tej nkauj qhuas thiab tej nkauj sab ntsuj plig los qhia ib leeg rau ib leeg. Cia li hu nkauj thiab xyiv fab hauv lub siab qhuas tus Tswv. 20Cia li tuav peb tus Tswv Yexus Khetos lub npe ua leej Txiv Vajtswv tsaug rau txhua yam tsis tu ncua.

Pojniam thiab tus txiv

21Nej ib leeg yuav tsum txo hwjchim rau ib leeg vim yog hwm Khetos. 22Cov pojniam, cia li nyob hauv nej tus txiv qab kev tswjhwm ib yam li nyob hauv qab tus Tswv Yexus. 23Rau qhov tus txiv yog tus pojniam lub taubhau, ib yam li Khetos yog pawg ntseeg lub taubhau, pawg ntseeg yog Khetos lub cev thiab Khetos yog pawg ntseeg tus Cawmseej. 24Pawg ntseeg nyob hauv Khetos qab kev tswjhwm li cas, cov pojniam yuav tsum nyob hauv tus txiv qab kev tswjhwm txhua yam li ntawd.
25Cov txiv, cia li hlub nej cov pojniam ib yam li Khetos hlub pawg ntseeg thiab muab nws tus kheej this pawg ntseeg 26kom thiaj cais tau pawg ntseeg dawb huv vim muab dej thiab nws txojlus ntxuav, 27Khetos thiaj tau pawg ntseeg uas muaj koob meej ci ntsa iab tsis ceb tsis txoom tsis dub tsis phem ib qho, tiamsis dawb huv tsis muaj chaw thuam li. 28Ib yam li ntawd, cov txiv yuav tsum hlub tus pojniam ib yam li nws hlub nws lub cev. Tus uas hlub nws tus pojniam kuj yog nws hlub nws tus kheej. 29Rau qhov tsis muaj leejtwg yuav ntxub nws lub cev tsuas muaj uas yug thiab tu kom zoo xwb ib yam li Khetos tu pawg ntseeg, 30rau qhov peb puavleej koom Yexus lub cev. 31“Vim li no tus txivneej thiaj ncaim ntawm nws niam nws txiv thiab nrog nws tus pojniam tsheej xeeb ua ke mas ob tug yuav koom ua ib lub cev.” 32Qhov no lub ntsiab muab npog cia tob tob. Kuv nkag siab tias yog hais txog Khetos thiab pawg ntseeg. 33Txawm li cas kuj xij nej cov nyias yuav tsum hlub nyias tus pojniam ib yam li nej hlub nej lub cev, thiab cov pojniam los yuav tsum hwm nws tus txiv.