42

Dĭng Buăl Yêhôwa

  1 “Nĕ anei, dĭng buăl kâo, pô kâo krơ̆ng,
   pô kâo ruah leh, hlăm ñu mngăt kâo mâo klei mơak.
  Kâo dưm leh Mngăt Myang kâo ti ñu,
   ñu srăng ba klei kpă kơ phung găp djuê mnuih.
  2Ñu amâo srăng ur kraih ôh,
   kăn brei arăng hmư̆ asăp ñu hlăm êlan dơ̆ng rei.
  3Ñu amâo srăng bi tloh ôh mbô joh leh,
   leh anăn ñu amâo srăng bluh ôh pui diăn dơ̆ng djiê.
   Hŏng klei sĭt nik, Ñu srăng ba klei kpă.
  4Ñu amâo srăng awăt amâodah êdu ai ôh,
   tơl ñu mdơ̆ng leh klei kpă ti lăn ala;
   leh anăn jih jang plao ksĭ dôk guôn klei bhiăn ñu.”

  5 Snei Aê Diê Yêhôwa lač,
   pô hrih leh anăn mblang leh phung adiê,
  pô lang leh lăn ala leh anăn mnơ̆ng kbiă mơ̆ng gơ̆,
   pô brei êwa kơ phung ƀuôn sang hlăm gơ̆,
   leh anăn klei hdĭp kơ phung êbat tinăn:
  6 “Kâo gơ̆ Yêhôwa iêu ih leh hlăm klei kpă ênô;
   kâo djă leh ih ti kngan.
  Kâo srăng kiă kriê ih brei ih jing sa klei bi mguôp kơ phung ƀuôn sang,
   klei mngač kơ phung găp djuê mnuih,
  7čiăng mblang ală phung bum,
   čiăng bi kbiă phung mnă mơ̆ng ƀăng arăng krư̆,
   leh anăn čiăng bi êngiê mơ̆ng sang mnă phung dôk hlăm klei mmăt.
  8Kâo jing Yêhôwa, snăn yơh anăn kâo!
   Kâo amâo srăng brei ôh klei guh kơang kâo kơ pô mkăn,
   kăn brei rei klei bi mni kâo kơ rup yang krah.
  9Nĕ anei, klei êlâo truh sĭt leh,
   leh anăn ară anei kâo hưn klei mrâo;
   êlâo klei anăn truh kâo hưn kơ ih leh.”

Klei Bi Mni kơ Klei Prŏng Yêhôwa Bi Mtlaih

  10Mmuñ bĕ kơ Yêhôwa sa klei mmuñ mrâo,
   mmuñ bi mni bĕ kơ ñu mơ̆ng knhal lăn ala,
  Ơ phung nao kơ êa ksĭ, wăt jih jang mnơ̆ng hlăm ñu,
   Ơ jih jang plao ksĭ leh anăn phung dôk hlăm anăn.
  11Brei kdrăn tač leh anăn jih ƀuôn prŏng ur driâo,
   wăt jih jang ƀuôn phung Kêdar dôk msĕ mơh.
  Brei phung dôk hlăm ƀuôn Sêla mmuñ,
   brei diñu ur hơ̆k mơ̆ng čŏng čư̆.
  12Brei diñu brei klei guh kơang kơ Yêhôwa,
   leh anăn hưn klei bi mni kơ ñu hlăm lu plao ksĭ.
  13Yêhôwa nao phă anăp msĕ si sa čô jhŏng ktang,
   ñu mčhur klei ñu ngêñ msĕ si sa čô mnuih bi blah.
  Ñu ur, ñu blŭ kraih,
   ñu srăng dưi hŏng phung roh ñu.

  14Sui leh kâo dôk kriêp,
   kâo dôk ñăt, kâo kơ̆ng kâo pô.
  Ƀiădah ară anei kâo jing msĕ si sa čô mniê dôk ruă kkiêng,
   kâo ur, ngă hu hê leh anăn ksuh êwa.
  15Kâo srăng bi rai čư̆ leh anăn kbuôn,
   kâo srăng bi krô jih jang rơ̆k tơ̆k.
  Kâo srăng bi mlih êa krông jing lăn khăng,
   leh anăn kâo srăng bi khuôt êa ênao.
  16Kâo srăng atăt phung bum ală ti êlan diñu amâo tuôm thâo kral ôh,
   kâo srăng gai diñu hlăm êlan điêt diñu amâo thâo bĭt ôh.
  Kâo srăng bi mlih klei mmăt jing klei mngač ti anăp diñu,
   leh anăn anôk lăn ƀlŭng êhŭt jing lăn dap.
  Snăn yơh kâo srăng ngă,
   leh anăn amâo lui diñu ôh.
  17Ƀiădah kâo srăng bi kdŭn ti tluôn leh anăn bi hêñ êdi
   kơ phung knang kơ rup yang krah,
   phung lač kơ phung rup yang tuh tia, “Diih jing yang hmei.”

Phung Israel Amâo Tŭ Klei Mkra Ôh

  18“Ơ phung kngăl, dôk hmư̆ bĕ,
   Ơ phung bum ală, dlăng bĕ,
   čiăng kơ diih dưi ƀuh!
  19Hlei pô bum ală, amâo djŏ hĕ dĭng buăl kâo?
   Amâodah hlei pô kngăl msĕ si pô kâo tiŏ nao lĕ?
  Hlei pô bum ală msĕ si pô kâo pioh brei leh,
   bum ală msĕ si dĭng buăl Yêhôwa?
  20Diih ƀuh leh lu mnơ̆ng, ƀiădah amâo tuôm ksiêm ôh;
   knga diih pŏk leh, ƀiădah diih amâo hmư̆ ôh.”
  21Kyua klei kpă ênô ñu pô,
   Yêhôwa mơak čiăng bi lar leh anăn bi guh kơang klei bhiăn ñu.
  22Ƀiădah anei jing sa phung ƀuôn sang arăng tlĕ leh anăn plah mă dŏ dô leh,
   jih jang diñu djŏ leh ñuăl hlăm ƀăng,
  arăng mdăp leh hlăm sang mnă.
   Diñu jing leh phung arăng plah mă,
  leh anăn amâo mâo pô bi mtlaih diñu ôh;
   diñu jing leh mnơ̆ng arăng plah mă,
   amâo mâo pô lač ôh, “Bi wĭt diñu bĕ!”

  23Hlei hlăm phung diih srăng mđing knga kơ klei anei,
   srăng kăp leh anăn dôk hmư̆ kơ ênuk srăng truh?
  24Hlei pô jao leh phung Yakôp kơ pô plah mă,
   leh anăn phung Israel kơ phung knĕ?
  Amâo djŏ hĕ Yêhôwa,
   hŏng pô anăn drei ngă soh leh?
  Diñu amâo čiăng êbat ôh hlăm êlan Gơ̆,
   kăn diñu gưt rei kơ klei bhiăn Gơ̆.
  25Kyuanăn, Gơ̆ tuh leh ti dlông diñu klei gơ̆ ngêñ hlơr
   leh anăn klei jhat hlăm klei bi blah.
  Klei anăn čuh leh diñu jŭm dar, ƀiădah diñu amâo thâo săng ôh;
   pui ƀơ̆ng diñu leh, ƀiădah diñu amâo uêñ ôh.