42

Yawmsaub tus qhev

  1“Saib maj, kuv tus qhev uas kuv txhawb nqa,
   tus uas kuv xaiv cia,
   yog tus uas kuv txaus siab rau.
  Kuv muab kuv tus Ntsuj Plig rau hauv nws,
   nws yuav coj txojkev ua ncaj ua ncees
   tshwm los rau ib tsoom tebchaws.
  2Nws yuav tsis qw tsis tsa lub suab nrov,
   thiab tsis ua rau luag hnov tom tej kev.
  3Tus tauj deg uas lov lawm
   nws yuav tsis muab tu,
  tus teeb xeeb uas cig pluj pliv
   nws yuav tsis muab tua.
  Nws yuav coj txojkev ua ncaj ua ncees
   tshwm los tiag tiag li.
  4Nws yuav tsis qaug zog lossis ua siab yau
   mus txog thaum nws tsa txojkev
   ua ncaj ua ncees nyob ruaj khov
   thoob plaws ntiajteb.
  Tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv
   tos rawv nws tej lus qhia.”

  5Vajtswv yog Yawmsaub, yog tus uas tsim
   lub ntuj thiab muab lub ntuj nthuav,
  thiab nthuav lub ntiajteb
   thiab txhua yam uas tawm hauv ntiajteb los,
   thiab pub cua rau neeg ua pa,
  thiab pub ntsuj plig rau cov uas
   mus mus los los hauv ntiajteb,
   nws hais li no tias,
  6“Kuv yog Yawmsaub, kuv ua ncaj ncees,
   kuv thiaj hu koj,
   kuv tuav koj tes tsom kwm koj cia,
  kuv pub koj ua lo lus cog tseg
   rau ib tsoom neeg,
   ua qhov kaj ci rau ib tsoom tebchaws,
  7kom thiaj qheb tau
   tus uas dig muag lub qhov muag,
  thiab coj cov uas raug kaw
   dim hauv nkuaj los,
  thiab coj cov uas nyob qhov tsaus ntuj
   tawm hauv tsev lojfaj los.
  8Kuv yog Yawmsaub, no yog kuv lub npe,
   kuv lub hwjchim ci ntsa iab
   kuv tsis pub rau lwm tus,
  thiab tej lus uas qhuas kuv
   tsis pub rau tej dab mlom.
  9Saib maj, tej uas dhau los kuj tiav tag lawm,
   nimno kuv tshaj tawm tej yam tshiab,
  ua ntej uas tej ntawd tsis tau tshwm los
   kuv kuj piav rau nej mloog lawm.”

Zaj nkauj qhuas Yawmsaub

  10Cia li hu zaj nkauj tshiab rau Yawmsaub,
   cia li hu tej nkauj qhuas nws
   tawm thoob qab ntuj kawg tuaj.
  Cov uas mus rau hauv hiavtxwv
   thiab txhua yam uas nyob hauv,
  tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv
   thiab tej neeg uas nyob ntawd 'e,
   cia li qhuas nws.
  11Cia tej ntuj nrag teb do
   thiab tej moos uas nyob hauv,
  thiab tej zej zog uas cov neeg
   Kheda nyob hauv, tsa lub suab.
  Cia cov neeg uas nyob
   hauv lub moos Xela hu nkauj xyiv fab,
   cia lawv qw saum tej ncov roob tuaj.
  12Cia lawv ua rau Yawmsaub tau koob meej,
   cia lawv hu tej zaj nkauj qhuas nws
   hauv tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv.
  13Yawmsaub tawm mus
   yam nkaus li tus uas siab loj siab tuab,
  nws txhob nws lub zog kom kub siab lug
   yam li tus tub rog.
  Nws tsa suab qw, nws qw nrov,
   nws ua nws lub hwjchim tshwm los
   tawm tsam nws cov tshawj chim.
  14“Kuv twb nyob twjywm ntev los lawm,
   kuv nyob ntsiag to
   thiab tswj kuv tus kheej cia.
  Nimno kuv yuav qw yam nkaus li
   tus pojniam uas mob plab yug menyuam,
   kuv yuav ceeb nkaus thiab txog siav qhe.
  15Kuv yuav muab tej roob thiab tej pov roob
   tso tseg nyob do cuas,
   thiab ua rau tej nroj tsuag saud qhuav tag.
  Kuv yuav ua rau tej niag dej qhuav qhawv
   tshwm tej thaj av hauv nruab nrab dej,
   thiab ua rau tej pas dej qhuav.
  16Kuv yuav cab cov dig muag taug txojkev
   uas lawv tsis tau paub dua,
  kuv yuav coj lawv taug tej kev
   uas lawv tsis tau txeev taug.
  Kuv yuav ua rau lawv lub hauv ntej
   uas tsaus ntuj nti pom kev kaj lug,
   thiab ua rau tej qhov zawj sib txig zos.
  Tej no yog tej uas kuv yuav ua,
   thiab kuv yuav tsis muab tso tseg.
  17Lawv yuav raug muab tig rov qab
   thiab yuav raug txaj muag kawg,
  yog cov uas tso siab rau
   tej dab mlom uas txaug,
  yog cov uas hais rau tej dab mlom
   uas nchuav tias, ‘Nej yog peb li timtswv.’ ”

Yixayee tsis mloog lus

  18“Nej cov uas lag ntseg 'e, cia li mloog maj.
   Nej cov uas dig muag 'e,
   cia li tsa muag ntsia xwv nej thiaj li pom.
  19Leejtwg dig muag yam li kuv tus qhev
   lossis leejtwg lag ntseg yam li
   kuv tus tub xa xov uas kuv txib mus?
  Leejtwg dig muag yam li
   tus uas muab cais rau kuv lawd,
  lossis leejtwg dig muag
   yam li Yawmsaub tus qhev?
  20Koj pom ntau yam
   tiamsis koj tsis ua tib zoo saib,
   koj qhov ntsej tsis lag los koj tsis hnov.”
  21Vim yog saib rau Yawmsaub
   txojkev ncaj ncees
  Yawmsaub thiaj txaus siab tsa
   nws txoj kevcai ua loj thiab muaj koob meej.
  22Tiamsis cov neeg no
   raug tub sab nyiag thiab raug lws,
  lawv txhua tus mag qhov taub
   thiab raug muab zais rau hauv nkuaj.
  Lawv raug luag lws
   tsis muaj leejtwg tuaj cawm,
  lawv raug luag txeeb mus
   tsis muaj leejtwg hais tias,
   “Muab thim rov qab.”
  23Nej cov leejtwg yuav tig ntsej mloog zaj no,
   thiab yuav ua tib zoo mloog
   rau yav tom hauv ntej?
  24Leejtwg muab Yakhauj cob
   rau tus uas txeeb,
   thiab muab Yixayee cob rau cov uas lws?
  Tsis yog Yawmsaub
   uas peb ua txhaum rau lov?
  Lawv tsis kam taug nws txojkev
   thiab tsis kam mloog nws txoj kevcai.
  25Yog li no nws thiaj nchuav
   nws txojkev npau taws heev
   thiab txojkev ua rog loj rau saum lawv.
  Tej no ua rau lawv raug nplaim taws vij
   los lawv tsis nkag siab,
  tej no hlawv lawv los lawv tsis muab siab rau.