2

1Các thầy tế lễ, hãy lắng tai nghe lời Ta truyền đây! 2Nếu các ngươi không nghe, không hết lòng tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ nguyền rủa các ngươi. Ta sẽ không cho các ngươi hưởng các phúc lành đáng lẽ các ngươi được hưởng; đúng ra Ta đã nguyền rủa rồi, vì các ngươi không lưu tâm đến điều ấy. 3Kìa, Ta sẽ khiển trách con cháu các ngươi, vãi phân lên mặt các ngươi (là phân các sinh tế các ngươi dâng trong các kỳ lễ trọng thể), và các ngươi sẽ bị đem đi với phân ấy. 4Như vậy, các ngươi sẽ biết chính Ta đã truyền lệnh này để lập giao ước với Lê-vi. Giao ước ấy đem lại sự sống và bình an. Chúa Toàn năng phán vậy. 5Ta đã ban cho Lê-vi sự sống và bình an để người biết kính sợ Ta, thì người đã kính sợ Ta và tôn sùng Danh Ta.
6Miệng người truyền bá chân lý; người ta không tìm thấy lời gì quấy từ môi người. Người bước đi với Ta trong hòa bình và chính trực. Người làm cho nhiều người bỏ lối gian tà. 7Môi thầy tế lễ phải nói lời tri thức vì người là sứ giả của Chúa Toàn năng, người ta phải học hỏi pháp luật nơi người. 8Thế nhưng, các ngươi đã bỏ đường lối ấy, làm cho nhiều người vấp ngã vì luật các ngươi dạy, và xuyên tạc giao ước Lê-vi. Chúa Toàn năng phán vậy. 9Cho nên, Ta làm cho các ngươi ra hèn hạ, đáng khinh trước mặt toàn dân, vì các ngươi không theo đường lối Ta, nhưng áp dụng luật lệ cách thiên vị."
10Chúng ta là con một cha, được một Thượng Đế tạo nên, phải không? Thế thì, tại sao chúng ta lừa dối nhau, vi phạm giao ước của tổ tiên? 11Giu-đa lừa dối, Y-sơ-ra-ên và Giê-ru-sa-lem phạm tội kinh tởm; Giu-đa làm ô uế Đền thánh của Chúa, Đền thờ Ngài yêu chuộng, vì Giu-đa đi cưới con gái của thần lạ. 12Ai làm điều này, dù là thầy giáo hay học trò, dù là người đứng dâng tế lễ cho Chúa Toàn năng đi nữa, cũng sẽ bị Ngài khai trừ khỏi trại Gia-cốp.
13Các ngươi còn lấy nước mắt, khóc lóc, thở than che phủ bàn thờ Chúa đến nỗi Ngài không còn nhìn đến lễ vật, không vui lòng chấp nhận tế lễ từ tay các ngươi dâng lên.
14Các ngươi thắc mắc: "Tại sao thế?" Vì Chúa đã chứng giám cho hôn thú các ngươi đã lập lúc ngươi còn trẻ, nhưng rồi ngươi không trung thành với nàng, dù nàng là người bạn đường và vợ có hôn thú của ngươi. 15Thượng Đế đã tạo nên một người để lưu truyền nguồn sống. Và Ngài mưu cầu điều gì? Một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi nên lưu ý, giữ mối chung thủy với vợ mình cưới lúc còn trẻ. 16Vì Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên có phán Ngài ghét ly dị và ghét người lấy áo che đậy việc hung dữ. Vậy phải lưu ý, đừng phản bội.
17Các ngươi lải nhải làm nhàm tai Chúa. Nhưng các ngươi hỏi: "Chúng tôi làm chán tai Chúa thế nào được?" Vì các ngươi nói: "Ai làm điều dữ thì vừa ý Chúa, Ngài thích họ," hoặc hỏi: "Thượng Đế công bằng đâu nào?"