11

Yexus mus rau hauv Yeluxalee yam li vajntxwv

(Mth. 21:1-11; Lk. 19:28-40; Yh. 12:12-19)

1Thaum lawv tuaj ze lub nroog Yeluxalees txog lub zos Npefake thiab lub zos Npethani ntawm lub roob Txiv Aulib, Yexus txawm txib ob tug thwjtim mus, 2thiab hais rau ob tug tias, “Neb cia li mus rau lub zos uas nyob tom hauv ntej, mas thaum neb nkag rau hauv tamsim ntawd neb yuav pom ib tug menyuam nees luav khi cia, tsis tau muaj leejtwg caij dua li. Neb cia li daws cab los. 3Yog leejtwg nug neb tias, ‘Neb ua dabtsi?’ neb cia li hais tias, ‘Tus tswv cheem tsum siv, thiab ib pliag nws yuav xa rov los rau ntawm no.’ ” 4Ob tug txawm mus pom ib tug menyuam nees luav khi ntawm qhov rooj ntawm ntug kev, ob tug txawm daws hlua. 5Tej neeg uas sawv ntawd hais rau ob tug tias, “Neb daws tus menyuam nees luav ua dabtsi?” 6Ob tug teb raws li Yexus hais, ces lawv kuj kheev. 7Mas ob tug cab tus menyuam nees luav los txog Yexus, thiab muab ob tug tej tsho ntev pua saum tus nees luav nrob qaum mas Yexus li caij. 8Muaj neeg coob coob muab lawv tej tsho ntev pua txojkev thiab ib txhia txiav tej rev nplooj ntoo tom teb los pua. 9Cov neeg uas mus ua nws ntej thiab cov uas raws nws qab kuj qw hais tias,
   “Hauxana rau Davi tus tub.
  10Thov cia peb yawg koob Davi
   lub tebchaws uas yuav los tau koob hmoov.
  Hauxana rau saum ntuj
   uas siab kawg nkaus.”
11Yexus mus rau hauv Yeluxalees thiab nkag mus rau hauv lub tuam tsev. Thaum nws saib txhua yam tag lawd twb yuav tsaus ntuj, nws txawm nrog kaum ob tug thwjtim rov qab mus tom lub zos Npethani.

Foom tsob txiv cev

(Mth. 21:18-19)

12Hnub tom qab thaum Yexus lawv rov tawm hauv lub zos Npethani mus Yexus tshaib plab. 13Nws pom ib tsob txiv cev nyob deb muaj nplooj tsaus nti, nws txawm txav mus saib muaj txiv los tsis muaj. Thaum nws mus txog lawd tsis pom muaj ib lub txiv li tsuas muaj nplooj xwb, rau qhov tsis tau txog caij txi txiv. 14Nws txawm hais rau tsob txiv cev ntawd tias, “Yuav tsis muaj leejtwg tau noj koj cov txiv dua li lawm lauj!” Cov thwjtim kuj hnov Yexus tej lus ntawd.

Yexus ntxuav lub tuam tsev

(Mth. 21:12-17; Lk. 19:45-48; Yh. 2:13-22)

15Thaum lawv mus txog hauv Yeluxalees Yexus txawm nkag mus rau hauv lub tuam tsev mas pib ntiab cov neeg uas ua lag ua luam hauv lub tuam tsev khiav, thiab nws muab cov uas pauv nyiaj tej rooj thiab cov uas muag nquab nyeg tej rooj zaum ntxeev pes kiag tseg. 16Nws txwv tsis kheev leejtwg nqa qhov txhia chaw hla tuaj mus hauv lub tuam tsev. 17Nws qhia rau lawv tias, “Tsis tau muaj lus sau cia lov, hais tias, ‘Kuv lub tuam tsev yuav hu tias yog lub tsev rau txhua haiv neeg thov Vajtswv,’ tiamsis nej muab ua qhov rau tub sab nkaum.”
18Thaum cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai hnov zaj no lawv txawm nrhiav kev tua Yexus, rau qhov lawv ntshai nws vim cov pejxeem sawvdaws phimhwj rau tej lus uas nws qhia.
19Thaum yuav tsaus ntuj Yexus lawv tawm hauv lub nroog mus.

Tsob txiv cev tuag tshav qhuav lawm.

(Mth. 21:20-22)

20Tagkis tom qab thaum Yexus lawv hla tuaj mus, lawv pom tsob txiv cev tuag tshav qhuav ti nkaus cag. 21Petus nco dheev Yexus tej lus thiaj hais rau nws tias, “Lanpi, saib maj. Tsob txiv cev uas koj foom ntawd cia li tuag tshav qhuav lawm.” 22Yexus txawm teb lawv tias, “Cia li muaj siab ntseeg Vajtswv. 23Kuv hais tseeb rau nej tias, yog leejtwg hais rau lub roob no tias, ‘Cia li rho kiag ntab plaws rau hauv hiavtxwv,’ thiab nws lub siab tsis ywj fab ywj fwj, tiamsis ntseeg tias yuav muaj raws li uas nws hais, kuj yuav muaj li ntawd. 24Vim li no kuv hais rau nej tias thaum nej thov ib yam dabtsi cia li ntseeg tias nej twb txais lawm, mas nej yuav tau yam ntawd tiag. 25Thaum nej sawv ntsug thov Vajtswv, yog nej nrog leejtwg muaj teeb meem cia li zam txim rau tus ntawd, xwv nej leej Txiv uas nyob saum ntuj thiaj li zam nej tej kev txhaum thiab.”

Leejtwg muab hwjchim rau Yexus

(Mth. 21:23-27; Lk. 20:1-8)

27Yexus lawv rov mus rau hauv Yeluxalees dua ib zaug. Thaum Yexus mus ncig hauv lub tuam tsev mas cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai thiab cov kev txwj laus tuaj cuag nws, 28thiab lawv hais rau Yexus tias, “Koj muaj hwjchim dabtsi thiaj ua tau tej no thiab leejtwg muab lub hwjchim no rau koj?” 29Yexus hais rau lawv tias, “Kuv yuav nug nej ib lus thiab. Yog nej teb tau, kuv li qhia rau nej tias kuv muaj hwjchim dabtsi thiaj ua tau tej no. 30Txoj kevcai raus dej uas Yauhas ua ntawd, los saum ntuj los lossis los ntawm neeg los? Cia li teb kuv saib.” 31Lawv txawm sablaj tias, “Yog peb hais tias, ‘Los saum ntuj los,’ nws yuav hais tias, ‘Yog li ntawd, ua cas nej tsis ntseeg Yauhas?’ 32Lossis peb yuav hais tias, ‘Los ntawm neeg los,’ lov?” Lawv kuj ntshai cov pejxeem, rau qhov cov pejxeem sawvdaws suav tias Yauhas yog ib tug xibhwb cev Vajtswv lus tiag tiag li. 33Lawv txawm teb Yexus tias, “Peb tsis paub.” Yexus thiaj hais rau lawv tias, “Kuv kuj tsis qhia rau nej tias kuv muaj hwjchim dabtsi thiaj ua tau tej no.”