15

Yexus nyob ntawm Philaj xubntiag

(Mth. 27:1-2, 11-14; Lk. 23:1-5; Yh. 18:28-38)

1Thaum sawv ntxov cov pov thawj hlob thiab cov kev txwj laus thiab cov xibhwb thiab tag nrho cov thawj sawvdaws sablaj ua ke. Lawv txawm muab Yexus khi coj mus cob rau Philaj. 2Philaj nug Yexus tias, “Koj yog cov Yudai tus vajntxwv lov?” Yexus hais tias, “Yog li koj hais.” 3Cov pov thawj hlob kuj kom Yexus ntau yam. 4Philaj txawm rov nug nws tias, “Koj tsis teb ib los li lov? Saib lawv kom koj npaum li cas.” 5Tiamsis Yexus tsis teb dua li lawm, Philaj kuj xav tsis thoob li.

Yexus raug teem txim tuag

(Mth. 27:15-26; Lk. 23:13-25; Yh. 18:39-19:16)

6Txhua zaus uas ua kevcai Hla Dhau Philaj txeev tso ib tug raug txim dim raws li cov pejxeem thov. 7Muaj ib tug npe hu ua Npalanpa raug kaw hauv tsev lojfaj nrog cov uas fav xeeb tua neeg rau thaum txeeb tebchaws. 8Cov pejxeem txawm tuaj ua ke pib thov Philaj ua rau lawv raws li nws txeev ua. 9Philaj thiaj teb lawv tias, “Nej xav kom kuv tso cov Yudai tus vajntxwv dim lov?” 10Vim Philaj pom tias cov pov thawj hlob khib thiaj muab Yexus cob rau nws. 11Tiamsis cov pov thawj hlob tshum cov pejxeem kom thov Philaj tso Npalanpa. 12Philaj rov hais rau lawv tias, “Yog li ntawd kuv yuav ua li cas rau tus uas nej hu tias cov Yudai tus vajntxwv?” 13Lawv rov qw hais tias, “Muab teem rau saum khaublig ntoo.” 14Philaj thiaj hais rau lawv tias, “Ua cas muab teem? Nws tau ua txhaum dabtsi?” Tiamsis lawv yimhuab qw hais tias, “Muab nws teem rau saum khaublig ntoo.” 15Philaj xav ua kom hum cov pejxeem lub siab thiaj tso Npalanpa rau lawv, mas muab Yexus nplawm thiab muab cob rau luag coj mus teem rau saum khaublig ntoo.

Cov tub rog ua saib tsis taus Yexus

(Mth. 27:27-31; Yh. 19:2-3)

16Cov tub rog txawm coj Yexus mus rau hauv tus tswv xeev lub loog (uas hu ua Plitholia,) mas hu kiag pab tub rog sawvdaws tuaj ua ke. 17Lawv muab ib lub tsho ntev tsamxem los ua rau Yexus hnav. Lawv muab pos kaus ntsaj los qhaib ua ib lub mom vajntxwv looj nws taubhau, 18thiab lawv pib hawm nws hais tias, “Cov Yudai tus vajntxwv, thov kom koj tau zoo lauj!” 19Lawv xuas ib tug tauj deg ntaus nws taubhau thiab nto qaub ncaug rau nws thiab txhos caug ntua pe nws. 20Thaum lawv ua saib tsis taus Yexus tag lawd, lawv muab lub tsho ntev tsamxem hle thiab rov muab nws cev tsoos ua rau nws hnav, thiab coj nws mus yuav muab teem rau saum khaublig ntoo.

Teem Yexus saum khaublig ntoo

(Mth. 27:32-44; Lk. 23:26-43; Yh. 19:17-27)

21Muaj ib tug yawg npe hu ua Ximoos uas yog neeg Khulene, yog Alexadaw thiab Lufa txiv, nws taug kev pem yaj sab tuaj. Lawv txawm yuam Ximoos kwv Yexus tus khaublig ntoo. 22Lawv coj Yexus mus txog lub chaw uas hu ua Kaukautha uas txhais hais tias lub chaw txha taubhau. 23Lawv txawm muab cawv txiv hmab xyaw roj tsw qab cev rau Yexus haus, tiamsis Yexus tsis txais. 24Lawv muab Yexus teem rau saum khaublig ntoo thiab muab nws cev tsoos tsho los rho ntawv faib saib leejtwg tau daim twg. 25Thaum lawv muab Yexus teem rau saum khaublig ntoo yog thaum tagkis cuaj teev. 26Tej lus uas kom Yexus sau cia hais tias, “Cov Yudai tus vajntxwv.” 27Lawv kuj muab ob tug tub sab teem nrog Yexus ua ke, sab xis ib tug, sab laug ib tug. 29Tej neeg uas dua kev mus los kuj thuam Yexus co hau hnyo, hais tias, “Au tus uas yuav rhuav lub tuam tsev thiab peb hnub xwb ua dua tshiab 'e, 30koj cia li cawm koj tus kheej kom dim thiab nqes kiag saum khaublig ntoo los los maj.” 31Cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai kuj thuam luag nws ib yam nkaus hais tias, “Nws cawm tau luag dim, tiamsis nws cawm tsis tau nws dim. 32Cia tus Khetos uas yog Yixayee tus vajntxwv nqes saum khaublig ntoo los tamsim no peb thiaj pom thiab ntseeg.” Ob tug tub sab uas raug teem nrog Yexus kuj thuam nws.

Yexus tuag

(Mth. 27:45-66; Lk. 23:44-49; Yh. 19:28-30)

33Thaum tav su ntuj txawm tsaus ntais thoob plaws lub tebchaws mus txog hnub qaij peb teev. 34Thaum peb teev Yexus qw nrov nrov hais tias, “Elau‑i, elau‑i, Lama xanpathani?” txhais hais tias, “Kuv tus Vajtswv, kuv tus Vajtswv ua cas koj tso kuv tseg lawm?” 35Thaum cov neeg uas nyob ntawd qee leej hnov ces txawm hais tias, “Saib maj, nws hu Eliya.” 36Muaj ib tug dhia loo mus muab ib lub xwb kuab raus cov kua qaub chob rau tus hau pas tauj deg cev mus rau Yexus haus thiab hais tias, “Peb tos saib Eliya yuav los tso nws nqes los tsis tso.” 37Yexus qw nrov nrov ces txawm tu siav nrho. 38Daim ntaub uas thaiv hauv lub tuam tsev txawm ntuag rhe sab saud los thoob plaws hauv taw ua ob daim. 39Thaum tus thawj rog kav ib puas leej uas sawv ncaj ntawm Yexus xubntiag pom Yexus tu siav li ntawd, nws txawm hais tias, “Tus no yeej yog Vajtswv tus tub tiag tiag li.” 40Muaj ib pab pojniam nyob deb deb saib, lawv cov ntawd muaj Maivliag Madala, thiab Maivliag uas yog Yakaunpau me thiab Yauxes niam thiab Xalaume. 41Cov pojniam no nrog Yexus nyob thiab tu nws rau thaum nws nyob hauv Kalilais. Thiab tseem muaj lwm tus pojniam coob leej uas nrog Yexus tuaj rau hauv Yeluxalees.

Muab Yexus log

(Mth. 27:57-61; Lk. 23:50-56; Yh. 19:38-42)

42Thaum yuav tsaus ntuj, yog hnub uas npaj ua ntej hnub Xanpatau, 43Yauxej uas yog neeg hauv lub moos Alimathia, nws yog ib tug hauv cov thawj lub rooj sablaj uas sawvdaws hwm, thiab nws tos rawv Vajtswv lub tebchaws, txawm ua lub siab tuab mus cuag Philaj thov Yexus lub cev tuag. 44Philaj kuj xav tsis thoob qhov uas Yexus tuag lawd txawm hu tus thawj rog uas kav ib puas leej los nug tias Yexus tuag lawm los tsis tau. 45Thaum Philaj paub tseeb ntawm tus thawj rog ntawd lawm nws txawm muab Yexus lub cev tuag cob rau Yauxej. 46Yauxej thiaj mus yuav ib daim ntaub mag los, mas txo Yexus lub cev tuag los thiab muab daim ntaub mag qhwv, coj mus tso rau hauv lub qhov ntxa uas txaug cia rau hauv phab zeb, mas dov ib daim lag zeb npog lub rooj ntxa. 47Maivliag Madala thiab Maivliag uas yog Yauxes niam kuj pom lub chaw uas tso Yexus lub cev.