3

Tus pov thawj hlob Yausua

1Yawmsaub ua rau kuv pom tus tuam pov thawj hlob Yausua sawv ntawm Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj xubntiag thiab pom Xatas kuj sawv ntawm Yausua sab xis yuav kom Yausua. 2Yawmsaub hais rau Xatas tias, “Au Xatas, Yawmsaub txwv koj lawm, Yawmsaub uas xaiv lub nroog Yeluxalees tav koj. Tus no tsis yog tus tw taws uas rho hauv cub tawg los lov?”
3Yausua hnav cev tsoos tsho qias ntsuav sawv ntawm tus tubtxib saum ntuj xubntiag. 4Mas tus tubtxib saum ntuj hais rau cov uas sawv ntawm nws xubntiag hais tias, “Cia li muab Yausua cev tsoos tsho qias ntsuav hle pov tseg,” thiab nws hais rau Yausua tias, “Saib maj, kuv twb muab koj kev txhaum txim daws huvsi lawm thiab kuv yuav muab ib cev tsoos zoo zoo nkauj rau koj hnav.” 5Kuv thiaj hais tias, “Cia lawv muab ib txoj phuam huv huv rau nws ntoo.” Mas lawv thiaj muab txoj phuam huv rau nws ntoo thiab muab tej tsoos rau nws hnav thiab Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj sawv ntawd.
6Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj hais rau Yausua tias, 7“Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, ‘Yog koj ua raws li kuv tej kev thiab tuav rawv tej lus nkaw ces koj yuav tau kav kuv lub tuam tsev thiab saib xyuas kuv tej tshav puam, thiab kuv yuav pub koj muaj feem nkag mus rau hauv cov uas sawv ntawm no. 8Yausua uas yog tus tuam pov thawj hlob thiab koj cov kwvluag uas nrog koj nyob ua ke cia li tig ntsej mloog. Lawv yog cov uas ua yam ntxwv zoo rau yav tom hauv ntej. Kuv yuav coj kuv tus tub qhe uas yog tus ceg ntoo los.’ 9Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias ‘Kuv yuav txam txwm rau ib txhib zeb uas muaj xya fab thiab muab txawb rau ntawm Yausua xubntiag, mas tib hnub xwb kuv yuav daws lub tebchaws no tej kev txhaum txim huvsi pov tseg. 10Hnub ntawd mas nej txhua leej txhua tus yuav hu kwvtij zej zog tuaj nyob tso siab lug nraim ntxoov ntxoo rau hauv tej qab txiv hmab txiv cev.’ Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag.”