13

1“Hnub ntawd yuav muaj dej cag txhawv kiag rau Davi caj ces thiab rau cov hauv Yeluxalees thiaj li ntxuav tau lawv kev txhaum kev qias pov tseg.”
2Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Hnub ntawd kuv yuav rhuav tshem tej dab mlom lub npe kom ploj hauv lub tebchaws mus, kom lawv thiaj tsis nco txog kiag li lawm. Kuv yuav ntiab cov xibhwb uas cev Vajtswv lus thiab tus ntsuj plig uas tsis huv tawm hauv lub tebchaws mus. 3Yog muaj leejtwg tsab ua xibhwb cev Vajtswv lus mas nws niam nws txiv uas yug nws yuav hais rau nws tias, ‘Koj yuav tuag vim koj tuav Yawmsaub lub npe hais dag xwb.’ Thaum nws cev Vajtswv lus leej niam leej txiv uas yug nws yuav muab nws nkaug tshab plaws. 4Hnub ntawd txhua tus xibhwb cev Vajtswv lus yuav txaj muag vim qhov uas nws ua yog toog cev Vajtswv lus. Nws yuav tsis hnav lub tsho uas muaj plaub mus hais lus dag lawm. 5Nws yuav hais tias, ‘Kuv tsis yog tus uas cev Vajtswv lus, kuv yog neeg ua liaj ua teb xwb, rau qhov kuv yeej ua liaj ua teb txij thaum kuv tseem hluas los lawm.’ 6Yog leejtwg nug nws tias, ‘Ua cas koj muaj kiav txhab saum nrob qaum?’ mas nws yuav teb tias ‘Kuv tau tej kiav txhab no ntawm tej kwvluag lub tsev.’ ”

Nplawm Yawmsaub tus qhev yug yaj

  7Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais tias,
  “Rab ntaj 'e, cia li tsim dheev
   sawv los tiv kuv tus qhev yug yaj,
   sawv los tiv tus uas txheeb ze kuv.
  Cia li nplawm tus qhev yug yaj
   mas pab yaj thiaj yuav tawg
   ua sab ua sua mus.
  Kuv yuav tig kiag kuv txhais tes
   tawm tsam tus me tus yau.”
  8Yawmsaub hais tias, “Tag nrho lub tebchaws
   yuav muab rhuav tshem ob feem
   kom puam tsuaj,
  tshuav ib feem hauv peb feem
   thiaj li ciaj xwb.
  9Kuv yuav muab ib feem hauv peb feem ntawd
   coj mus rau hauv hluavtaws
  mas yuav muab nchuav ib yam li nchuav nyiaj,
   thiab yuav muab lawv sim yam li sim kub.
  Lawv yuav thov hu kuv lub npe,
   mas kuv yuav teb lawv.
  Kuv yuav hais tias ‘Lawv yog kuv haiv neeg’
   thiab lawv yuav hais tias
   ‘Yawmsaub yog peb tus Vajtswv.’ ”