4

Ƀing Djuai Pơkŏn Dơ̆ng Tơbiă Rai Mơ̆ng Kơnung Djuai Yudah

1Anai jing ƀing ană tơčô Yudah:
    Perez, Hezrôn, Karmi, Hur laih anŭn Sôbal.
  2Reayah, ană đah rơkơi Sôbal, jing ama Yahat laih anŭn Yahat jing ama kơ Ahumai hăng Lahad. Ƀing anŭn yơh jing hĭ ƀing djuai Zorat.
  3Anai yơh jing ƀing ơi adon ƀing blung hlâo dŏ amăng plei Êtam:
    Yizreel, Isma laih anŭn Idbas wơ̆t hăng amai adơi gơñu anăn HʼHazlelpôni.
4Penuêl jing ơi adon ƀing blung hlâo dŏ amăng plei Gedôr laih anŭn Êzer jing ơi adon ƀing blung hlâo dŏ amăng plei Husah.
  Anŭn jing ƀing ană tơčô Hur laih anŭn Hur jing ană kơčoa Ephrat laih anŭn ăt jing ơi adon kơ ƀing blung hlâo dŏ amăng Bêtlehem mơ̆n.
  5Asur jing ơi adon kơ ƀing blung hlâo dŏ amăng plei Tekoa. Ñu hơmâo dua čô bơnai anăn gơñu jing HʼHelah laih anŭn HʼNaarah.
  6HʼNaarah tơkeng rai ƀing ană đah rơkơi kơ Asur anăn Ahuzzam, Hêpher, Têmni laih anŭn Haahastari. Anŭn yơh jing ƀing ană tơčô HʼNaarah.
  7Ƀing ană đah rơkơi HʼHelah jing:
    Zeret, Zôhar, Etnan,
8laih anŭn Kôz; Kôz jing ama kơ Anub laih anŭn Zôbêbah. Kôz ăt jing hĭ ơi adon kơ ƀing djuai Aharhel, jing ană đah rơkơi Harum.
9Yabez jing pô arăng pơpŭ pơyom hloh kơ ƀing ayŏng adơi ñu. Amĭ ñu pơanăn kơ ñu Yabez yuakơ gơ̆ laĭ, “Kâo ruă nuă biă mă tơdang kâo tơkeng rai kơ ñu.” 10Yabez iâu kwưh kơ Ơi Adai ƀing Israel tui anai, “Ơ Khua Yang, rơkâo kơ Ih bơni hiam kơ kâo bĕ laih anŭn pơrơhaih bĕ đang hơma kâo! Rơkâo kơ tơngan tơlơi dưi Ih dŏ hrŏm hăng kâo laih anŭn răng pơgang brơi bĕ kâo mơ̆ng tơlơi truh sat, kiăng kơ kâo či rơngai hĭ mơ̆ng tơlơi ruă nuă yơh.” Giŏng anŭn, Ơi Adai hơmư̆ tơlơi ñu iâu laĭ laih anŭn pha brơi kơ ñu tơlơi ñu rơkâo yơh.
  11Kelub jing ayŏng adơi hăng Suhah laih anŭn ñu jing ama Mehir laih anŭn ăt jing ơi Estôn. 12Estôn jing ơi adon kơ ƀing Bet-Rapha. Ñu ăt jing ama kơ Paseah laih anŭn Tehinnah, jing ơi adon ƀing plei Ir-Nahas. Anŭn yơh jing ƀing mơnuih amăng anih Rekah.
  13Anai jing ƀing ană đah rơkơi Kenaz:
    Otniêl laih anŭn Serayah.
  Ƀing ană tơčô Otniêl jing:
    Hathat laih anŭn Meônôthai,
14laih anŭn Meônôthai jing ama Oprah.
  Serayah jing ama Yôab laih anŭn
    Yôab jing ơi adon kơ ƀing blung hlâo dŏ amăng dơnung Ge-Harasim. Arăng iâu anăn Ge-Harasim anŭn yuakơ hơmâo lu ƀing thâo trah kơyâo dŏ pơ anŭn.
  15Anai jing ƀing ană đah rơkơi Kaleb, jing ană đah rơkơi Yephunneh jing:
    Iru, Êlah laih anŭn Naam.
  Ană đah rơkơi Êlah:
    Kenaz.
  16Anai jing ƀing ană đah rơkơi Yehallelêl:
    Zip, Ziphah, Tiria laih anŭn Asarêl.
  17Anai jing ƀing ană tơčô Ezrah:
    Yether, Mered, Êpher laih anŭn Yalôn. Hơmâo sa čô amăng ƀing bơnai Mered tơkeng kơ HʼMiriam, Sammai hăng Isbah laih anŭn Isbah jing ơi adon kơ ƀing blung hlâo dŏ amăng plei Estemôa.
18Bơnai Mered anŭn jing HʼThiah, jing ană đah kơmơi Pharaoh, pơtao Êjip. Mered ăt hơmâo bơnai hle̱ mơ̆n, jing mơnuih Yudah, laih anŭn gơ̆ tơkeng kơ ñu ană đah rơkơi anăn Yered, Heber laih anŭn Yekuthiêl. Yered jing ơi adon kơ ƀing blung hlâo dŏ amăng plei Gedôr. Heber jing ơi adon kơ ƀing blung hlâo dŏ amăng plei Sôkhô, laih anŭn Yekuthiêl jing ơi adon kơ ƀing blung hlâo dŏ amăng plei Zanôah.
  19Bơnai Hôdiyah jing amai adơi Naham laih anŭn anai jing dua čô ană đah rơkơi ñu tơkeng rai kơ Hôdiyah: Sa čô amăng ƀing ană đah rơkơi gơñu anŭn jing ama kơ Keilah, jing ơi adon kơ djuai Garmea, laih anŭn sa čô adih jing ama kơ Estemôa, jing ơi adon kơ djuai Maakhat.
  20Anai jing ƀing ană đah rơkơi Čhimôn:
    Amnôn, Rinnah, Ben-Hanan laih anŭn Tilôn.
  Ƀing ană tơčô Isi jing:
    Zôhêt jing ană ñu laih anŭn tơčô ñu Ben-Zôhêt.
  21Anai jing ƀing ană tơčô Sêlah, jing ană đah rơkơi Yudah:
    Êr jing ơi adon blung hlâo kơ ƀing dŏ amăng plei Lekah, Laadah jing ơi adon blung hlâo kơ ƀing dŏ amăng plei Marêsah, ƀing sang anŏ ƀing mă bruă pơkra bơnăl blâo ƀlĭ ƀơi anih Bêt-Asbêa,
22laih anŭn Yôkim hrŏm hăng ƀing mơnuih plei Kôzêba, Yôas hăng Sarap ăt jing ană tơčô Sêlah laih anŭn ƀing gơñu jing ƀing git gai wai lăng lŏn čar Môab wơ̆t hăng anih Yasubi-Lehem. Abih tơlơi čih pioh anŭn jing tơlơi arăng ră ruai mơ̆ng rơnŭk đưm adih laih. 23Ƀing gơñu jing ƀing pơkra gơnam lŏn kơ pơtao laih anŭn dŏ hơdip pơ plei pơnăng Netaim hăng plei pơnăng Gedêrah.

Kơnung Djuai Simeôn

  24Anai jing ƀing ană tơčô Simeôn:
    Nemuêl, Yamin, Yarib, Zerah laih anŭn Saul.
    25Anai jing ƀing ană tơčô Saul: Sallum jing ană đah rơkơi ñu, Mibsam jing tơčô ñu laih anŭn Misma jing tơčĕ ñu.
  26Ƀing ană tơčô Misma:
    Hammuêl jing ană ñu, Zakkur jing tơčô ñu laih anŭn Simei jing tơčĕ ñu.
27Simei anŭn hơmâo pluh-năm čô ană đah rơkơi laih anŭn năm čô ană đah kơmơi, samơ̆ ƀing ayŏng adơi ñu ƀu hơmâo lu ană bă ôh. Tui anŭn, amăng abih ƀing kơnung djuai Simeôn ƀu jing hĭ lu lin kar hăng ƀing kơnung djuai Yudah ôh. 28Ƀing kơnung djuai Simeôn hơdip amăng plei pơnăng Beêrseba hrŏm hăng khul plei Môladah, Hazar-Sual, 29Bilhah, Azem, Tôlad, 30Bethuêl, Hormah, Ziklag, 31Bêt-Markabôt, Hazar-Susim, Bêt-Biri laih anŭn Saarayim. Anŭn yơh jing khul plei anŭn yơh jing plei ƀing Simeôn tơl truh rơnŭk pơtao Dawid wai lăng. 32Ƀing gơñu ăt hơdip amăng rơma boh plei anai: Êtam, Ayin, Rimmôn, Tôkhen laih anŭn Asan. 33wơ̆t hăng abih bang plei pla jum dar khul plei anŭn hlŏng truh pơ anih Baalat. Anai yơh jing khul plei pla ƀing Simeôn dŏ tui hăng hră ƀing gơñu čih pioh kơ ƀing djuai gơñu.
34Ƀing mơnuih anai ăt jing ƀing ană tơčô Simeôn mơ̆n: Mesôbab, Yamlêk, Yôsah ană đah rơkơi Amazyah, 35Yôêl, Yêhu jing ană đah rơkơi Yôsibyah, jing tơčô Serayah laih anŭn jing tơčĕ Asiêl. 36Ăt hơmâo mơ̆n Elyôinai, Yaakôbah, Yesôhayah, Asayah, Adiêl, Yesimiêl, Benayah, 37laih anŭn Ziza jing ană đah rơkơi Siphi, tơčô Allôn, tơčĕ Yedayah, tơhrĕ Simri, tơhruai Semayah.
38Ƀing mơnuih hơmâo anăn gah ngŏ anai jing ƀing khua djă̱ akŏ kơ ƀing djuai gơñu laih anŭn yuakơ ƀing sang anŏ gơñu hơmâo tui lu mơnuih, 39tui anŭn ƀing gơñu nao pơ gah yŭ̱ jĕ truh pơ anih Gedôr ƀơi gah ngŏ̱ kơ dơnung pơ anŭn kiăng kơ hơduah khul đang rơ̆k kơ tơpul hlô mơnơ̆ng gơñu. 40Ƀing gơñu hơduah ƀuh lu đang rơ̆k kơmơ̆k hiam laih anŭn ƀing gơñu dŏ rơnŭk rơnua hăng rơiăt hơđơ̆ng.
 Hlâo adih hơmâo ƀing ană tơčô Ham hơdip pơ anih anŭn.
41Samơ̆ amăng rơnŭk Hizkiyah ngă pơtao ƀing Yudah, ƀing mơnuih hơmâo laih anăn gah ngŏ anŭn kơsung blah ƀing Ham amăng khul anih ƀing gơ̆ dŏ hơdip wơ̆t hăng ƀing Meun mơ̆n dŏ amăng anih anŭn. Ƀing gơñu pơrai hĭ abih bang ƀing mơnuih anŭn laih anŭn hlŏng truh kơ tă anai ƀu hơmâo hlơi pô amăng ƀing gơ̆ dŏ so̱t ôh. Giŏng anŭn, ƀing Simeôn anŭn mă hĭ anih lŏn ƀing mơnuih anŭn yuakơ pơ anŭn hơmâo khul đang rơ̆k hiam kơ khul hlô mơnơ̆ng gơñu.
42Tơdơi kơ anŭn, hơmâo rơma-rơtuh čô ƀing Simeôn hrŏm hăng ƀing khua ba akŏ gơñu jing Pelatyah, Nearyah, Rephayah laih anŭn Uzziêl, jing ƀing ană đah rơkơi Isi nao wang blah ƀing dŏ amăng tring bŏl čư̆ Seir. 43Ƀing gơñu pơdjai hĭ abih ƀing Amalek dŏ glaĭ, jing ƀing hơmâo đuaĭ tơklaih hĭ laih hlâo adih laih anŭn ƀing Simeôn anŭn hơdip amăng anih anŭn hlŏng truh kơ tă anai.