12

Mili‑aa hab Aloo thuaj Mauxe

1Mili‑aa hab Aloo thuaj Mauxe vem yog tug puj Khuj kws Mauxe tau yuav, vem yog Mauxe tau yuav ib tug tuabneeg Khuj ua quaspuj. 2Ob tug txhad has tas, “Yawmsaub has lug tuaj rua Mauxe tuab leeg xwb lov? Yawmsaub tsw has lug tuaj rua ib hab lov?” Yawmsaub kuj nov tej kws ob tug has. 3Mauxe yog ib tug kws tsw muab hlub hlo le, nwg txu fwjchim qeg dhau tej tuabneeg huv qaab ntuj huvsw. 4Taamswm hov Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo hab Mili‑aa tas, “Mej peb leeg ca le tawm tuaj rua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb.” Puab peb leeg txhad tawm tuaj. 5Yawmsaub kuj nrug ncej fuab lug sawv ntawm lub qhov rooj tsev ntaub mas hu Aloo hab Mili‑aa. Ob tug txhad txaav lug. 6Yawmsaub has tas, “Ca le noog kuv tej lug. Yog muaj ib tug cev kuv le lug huv plawv mej, kuj yog kuv kws yog Yawmsaub qha rua tug hov ua yug quas toog pum hab has rua nwg huv npau suav. 7Tassws kuv tug tub qhe Mauxe mas tsw thooj le hov. Nwg yog tug kws kuv muab kuv haiv tuabneeg suavdawg cob rua nwg saib. 8Kuv nrug nwg has twb ncauj nreeg meej meej tsw yog ua paaj lug ua pev lug has, hab nwg pum Yawmsaub tug yaam ntxwv. Ua le caag meb tub tsw ntshai le es yuav thuaj kuv tug tub qhe Mauxe?”
9Yawmsaub npau tawg heev rua ob tug, nwg ca le moog lawm. 10Mas thaus tauv fuab ntaab plawg dhau lub tsev ntaub moog lawd, na cav Mili‑aa ca le mob ruas dawb paug yaam nkaus le daus xwb daus npu. Aloo tig moog saib Mili‑aa mas pum tas Mili‑aa mob lis mob ruas lawm. 11Aloo txhad has rua Mauxe tas, “Yawm hlub, thov tsw xob rau txem rua ib kws tau ua kev ruag kev txhum txem nuav. 12Thov tsw xob ca Mili‑aa zoo yaam le tug mivnyuas kws yug tau lug yeej tuag lawd, nqaj ntsws taag ib nraab.” 13Mas Mauxe txhad quaj thov Yawmsaub, “Au Vaajtswv, thov koj khu nwg.” 14Tassws Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Yog nwg txwv ntu qub ncaug rua nwg lub ntsej muag, mas nwg yuav txaaj muag xyaa nub xwb. Muab nwg kaw rua saab nrau lub zog xyaa nub le maav pub nwg rov lug tau.” 15Yog le nuav Mili‑aa txhad raug kaw rua saab nrau lub zog xyaa nub. Cov pejxeem kuj tsw sawv kev tswv tawm moog txug thaus Mili‑aa rov qaab lug. 16Dhau hov cov pejxeem sawv kev ntawm Haxelau moog tsuam chaw nyob tom tebchaws moj saab qhua Palaa.