6

Yôb

1Giŏng anŭn, Yôb laĭ glaĭ tui anai:
  2“Kơnơ̆ng tơdah arăng dưi pơkơtraŏ tơlơi ruă tơnap kâo
   laih anŭn pioh abih bang tơlơi truh sat truh kơ kâo ƀơi gai pơkơtraŏ, jing hiam yơh!
  3Tơlơi anŭn či jing hĭ kơtraŏ hloh kơ čuah ia rơsĭ,
   yuakơ anŭn yơh kâo pơhiăp jơlŭt jơlăt.
  4Anŭn jing hrup hăng Pô Dưi Kơtang hơmâo pơnăh hĭ laih kâo hăng khul ƀrŏm hraŏ Ñu,
   laih anŭn jrao djai mơ̆ng ƀrŏm anŭn pơlar djŏp amăng drơi jan kâo;
   Ơi Adai hơmâo prap pre lui laih kiăng kơ pơhuĭ hĭ kâo.
  5Aseh glai ƀu ur ôh tơdang ñu hơmâo rơ̆k,
   laih anŭn rơmô kŏn bo ur lơi tơdang ñu hơmâo adrăng.
  6Mơnuih ƀu ƀơ̆ng ôh gơnam ƀơ̆ng tơba ƀlă, jing gơnam ƀu buh mŭt hra ôh.
   Ƀu hơmâo mơnâo ƀâo hơget ôh amăng sơ̆l kô̱̆ boh mơnŭ.
  7Kâo hơngah ƀu kiăng tĕk djơ̆ gơnam ƀơ̆ng anŭn ôh;
   yuakơ gơnam ƀơ̆ng hrup hăng anŭn ngă kơ kâo ruă yơh.

  8“Kâo ƀu thâo hluh ôh yua hơget Ơi Adai ƀu či laĭ glaĭ kơ tơlơi kâo rơkâo,
   laih anŭn yua hơget Ñu ƀu či laĭ glaĭ kơ tơlơi kâo iâu laĭ ôh.
  9Kâo kwưh kiăng Ñu či pơphač hĭ kâo,
   laih anŭn pơhluai hĭ tơngan Ñu ƀơi kâo kiăng kơ pơrai hĭ kâo.
  10Giŏng anŭn, Ñu či pơjuh pơalum kâo,
   jing tơlơi mơak kâo hơmâo amăng tơlơi ruă nuă ƀu thâo abih,
   anŭn jing tơlơi kâo ƀu hơmâo hơngah hĭ ôh khul boh hiăp Pô Rơgoh Hiam.

  11“Kâo ƀu hơmâo tơlơi kơtang dơ̆ng tah kiăng kơ kâo ăt čang rơmang kiăng kơ hơdip.
   Kâo ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi kiăng kơ ư̆ añ ôh.
  12Kâo ƀu hơmâo ôh tơlơi kơtang kar hăng boh pơtâo.
   Drơi jan kâo ƀu djơ̆ arăng pơjing hăng ko̱ng ôh.
  13Kâo ƀu hơmâo tơlơi kơtang ôh kiăng pơklaih hĭ kâo pô;
   ră anai kâo ƀu dưi jing hĭ amăng tơlơi anŭn ôh.

  14“Pô rơngot hơning kar hăng kâo, jing pô ƀu dưi gring djru brơi kơ ñu pô ôh,
   wơ̆t tơdah ñu ƀu huĭ pơpŭ ƀôdah huĭ pơpŭ kơ Pô Dưi Kơtang.
  15Samơ̆ bơ kơ ƀing gih, jing ƀing ayŏng adơi kâo, plư pleč hĭ kâo kar hăng khul hơnŏh ia
   jing kar hăng ia thu kho̱t hĭ tơdang ƀu hơmâo ôh ia hơjan rai.
  16Amăng bơyan puih, hơnŏh ia tŭ go̱m hĭ hăng ple̱r laih anŭn hăng ple̱r tơpŭng,
  17samơ̆ ñu rơngiă hĭ ia ñu laih anŭn rơngiă hĭ amăng tơlơi pơiă,
   laih anŭn hơnŏh ia anŭn thu kho̱t hĭ yơh.
  18Ƀing tuai đuaĭ hyu găn ƀơi ñu wĕh nao hơduah ia;
   ƀing gơñu hyu hơduah laih anŭn djai hĭ amăng tơdron ha̱r.
  19Ƀing grup sĭ mơnia mơ̆ng anih Têma hyu hơduah sem ia,
   ƀing grup sĭ mơnia mơ̆ng anih Seba čang rơmang hơduah ƀuh ia,
  20samơ̆ ƀing gơñu tah hơtai hĭ yuakơ kơnang kơ ia anŭn;
   tơdang ƀing gơñu truh pơ anŭn, ƀing gơñu tah hơtai yơh.
  21Ƀing gih ƀu djru kơ kâo ôh, samơ̆ jing kar hăng khul hơnŏh ia thu anŭn;
   ƀing gih ƀuh anih hơdip huĭ hyưt kâo laih anŭn jing hĭ huĭ bra̱l yơh.
  22Kâo ƀu či laĭ ôh hăng ih tui anai, ‘Djru pha brơi kơ kâo đa,
   ƀôdah kla kơ arăng brơi kơ kâo bĕ mơ̆ng mŭk dram ih’?
  23Laih anŭn kâo ƀu či rơkâo ôh kar hăng anai, ‘Pơklaih hĭ bĕ kâo mơ̆ng ƀing rŏh ayăt kâo,
   laih anŭn song glaĭ bĕ kâo mơ̆ng ƀing kơtư̆ juă kâo’?

  24“Pơtô bĕ kơ kâo tui anŭn kâo či dŏ rơiăt;
   pơrơđah bĕ kơ kâo, pơpă tơlơi kâo ngă soh lĕ.
  25Khul tơlơi pơhiăp tơpă jing ruă nuă biă mă yơh.
   Samơ̆ ƀing gih ƀu pơrơjăh hơget ôh mơ̆ng tơlơi ƀing gih pơhiăp kơ tơlơi kâo.
  26Ƀing gih kiăng pơtơpă glaĭ hơget tơlơi kâo pơhiăp,
   laih anŭn pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi kâo pơhiăp jing kar hăng angĭn wơ̆t tơdah kâo ƀu hơmâo tơlơi čang rơmang ôh.
  27Ƀing gih ăt či ngă čram kiăng kơ mă mơnuih tơhrit ama
   laih anŭn ngă pơdrŏng hĭ gih pô yua mơ̆ng sĭ hĭ gơyut jĕ giăm gih.

  28“Samơ̆ ră anai, rơkâo lăng bĕ ƀơi ƀô̆ mơta kâo.
   Kâo ƀu či pơhiăp ƀlŏr hăng ƀing gih ôh.
  29Rơkâo ƀing gih pơmĭn glaĭ bĕ, anăm jing hrup hăng ƀing ƀu tơpă ôh;
   pơmĭn glaĭ bĕ, yuakơ kơnuih tơpă sĭt kâo jing djơ̆.
  30Kâo ƀu pơhiăp khul boh hiăp soh sat ôh.
   Kâo dưi pơkơnăl tŏng krah khul boh hiăp hiam hăng boh hiăp sat.