6

Yauj teb

1Mas Yauj teb tas,
  2“Au, kuv xaav muab kuv tej kev ntxhuv sab kiv,
   hab muab kuv tej kev txom nyem huvsw
   tso rua sau raab teev.
  3Mas yuav nyaav dua tej xuab zeb huv havtxwv,
   vem le nuav kuv tej lug txhad tawm
   ua kub quas lug.
  4Vem tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   raab xub chob kuv,
  kuv tug plig haus tej kua xub tshuaj,
   txujkev ntshai kws tuaj ntawm Vaajtswv
   npaaj txhwj tuaj tawm tsaam kuv.
  5Neeg luav qus yuav quaj
   rua thaus nwg muaj zaub noj lov?
  Txwv nyuj yuav nqov
   rua sau nwg pawg zaub lov?
  6Yuav noj zaub tsuag tsw rau ntsev tau lov?
   Hab txwv thwj ywg cov kua mig qaab le caag?
  7Tej yaam hov kuv lub sab tsw xaav kov hlo le,
   txhua yaam zaub mov hov kuv dhuav taag.

  8“Au, kuv xaav tau lawv le kuv thov,
   hab xaav kuas Vaajtswv pub
   lawv le kws kuv lub sab ntshaw.
  9hab xaav tas Vaajtswv txaus sab muab kuv zuaj,
   hab tsw xob nkaum teg
   rua qhov kws muab kuv txav pov tseg.
  10Qhov nuav yuav nplig tau kuv lub sab,
   txawm yog kuv mob tsw tu le
   los kuv yuav zoo sab kawg,
  tsua qhov kuv tsw tau kwv tawv
   tug kws Dawb Huv tej lug.
  11Kuv muaj zug le caag es kuv yuav tsum tog?
   Hab kuv qhov kawg yog daabtsw
   es kuv yuav tsum ua sab ntev thev?
  12Kuv tug zug zoo le tej pob zeb lov,
   kuv tej nqaj yog nqaj tooj lab lov?
  13Kuv tug kheej paab tsw tau kuv,
   txhua txujkev paab tswv ntawm kuv lawm.

  14“Leejtwg taav txujkev hlub ntawm tug kwvluag,f
   kuj yog tso qhov kws fwm hab ntshai
   tug kws muaj fwjchim luj kawg nkause tseg.
  15Kuv cov kwvtij pheej ntxeev ntxag
   yaam le lub haav dej,
   yaam le lub haav dej kws qhuav zuj zug,
  16kws tsaus quas nti vem yog dej nkoog
   hab tej daus xwb daus npu npug txheej sau.
  17Thaus tshaav ntuj kub kuj yaaj taag,
   thaus tshaav ntuj kub heev
   kuj pluj taag ntawm lub chaw lawm.
  18Cov tub laag tub luam kws taug kev
   kuj tig zos ntawm puab txujkev,
  puab moog rua tej ntuj nraag teb do
   hab puam tsuaj taag.
  19Cov tuabneeg kws taug kev
   ntawm Thema tuaj nrhav,
  cov tub laag tub luam kws taug kev
   ntawm lub moos Senpa muaj chaw vaam.
  20Puab nplaam vem yog puab vaam quas ntsoov,
   puab tuaj txug hov ntawd
   mas puab nyuaj sab heev.
  21Nwgnuav mej zoo ib yaam le ntawd rua kuv,
   mej pum kuv tej kev txom nyem mas mej ntshai.
  22Kuv puas tau has tas,
   ‘Thov pub mivntswv tshaav ntuj rua kuv,’
  lossws ‘Thov mej le nyaj rua kuv
   coj moog xab luas,’
  23lossws ‘Thov cawm kuv dim
   huv yeeb ncuab txhais teg,’
   lossws ‘Thov txhwv kuv dim
   huv tug kws quab yuam kuv txhais teg,’ lov?

  24“Qha kuv maj, kuv txhad nyob tuabywv,
   thov qha rua kuv to taub kuv ua txhum qhov twg.
  25Lu lug has ncaaj muaj fwjchim heev,
   tassws mej lu lug ntuag yog ntuag daabtsw?
  26Mej xaav tas mej qhuab ntuag kuv tej lug
   hab saib tug kws tsw muaj chaw vaam tej lug
   zoo le cua xwb lov?
  27Mej yeej yuav rhu ntawv
   txhad tau tug mivnyuas ntsuag kws tsw muaj txwv,
  hab yuav muab mej tug kwvluag
   ntaus nqe muag los sas.

  28“Nwgnuav thov mej tsaa muag saib kuv,
   tsua qhov tsw yog kuv taab meeg daag mej.
  29Thov mej xaav dua tshab tsw xob ua tsw ncaaj.
   Thov ntxeev dua sab, kuv tseed ua raug cai.
  30Kuv tug nplaig has
   ib yaam daabtsw tsw ncaaj lov?
  Kuv tug nplaig tsw txawj
   swm paub kev txom nyem lov?