9

Tơlơi Kơkuh Pơpŭ Amăng Sang Khăn Jăng Jăi Lŏn Tơnah

1Tơlơi pơgop tal sa hơmâo laih khul tơlơi phiăn pioh kơ tơlơi pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn ăt hơmâo anih sang yang lŏn tơnah mơ̆n. 2Ƀing Israel hơmâo pơkăng đĭ laih sang khăn jăng jăi hăng pioh mŭt gơnam yua. Amăng anih tal sa hơmâo tơkai kơđen, kơƀa̱ng pơyơr ƀañ tơpŭng rơgoh hiam. Anih anŭn arăng pơanăn Anih Rơgoh Hiam. 3Gah rŏng kơ khăn păng tal dua jing anih arăng pơanăn Anih Rơgoh Hiam Hloh. 4Amăng anih anŭn hơmâo kơnưl mah čuh gơnam ƀâo hiam laih anŭn Hip Tơlơi Pơgop klôp hăng mah soh sel. Amăng Hip anŭn hơmâo sa boh ge̱t mah pioh ƀañ tơpŭng mana, gai jra A̱rôn čơnŭh bơnga laih anŭn hơmâo dua pŏk hơnăl boh pơtâo čih pioh tơlơi pơgop hơđăp. 5Gah ngŏ kơ Hip anŭn hơmâo dua boh rup čerub pơala kơ tơlơi Ơi Adai dŏ pơ anŭn, hơmâo khul čăng gơñu go̱m hĭ kơnŏp Hip jing anih pioh pơkra tơlơi pap brơi tơlơi soh. Samơ̆ ƀing ta ƀu dưi pơblang kơ tơlơi anŭn djŏp djel ôh ră anai.
6Tơdang abih bang tơlơi hơmâo pơdap laih kar hăng anŭn, ƀing khua ngă yang mŭt nanao rĭm hrơi pơ anih gah rơngiao kơ anih gah lăm kiăng kơ pơgiŏng hĭ bruă jao gah mơyang gơñu. 7Samơ̆ kơnơ̆ng pô khua ngă yang prŏng hloh đôč dưi mŭt pơ anih gah lăm anŭn, jing Anih Rơgoh Hiam Hloh anŭn, laih anŭn ñu mŭt pơ anŭn sa thŭn kơnơ̆ng sa wơ̆t đôč. Tơdang ñu mŭt pơ anih anŭn, ñu khŏm djă̱ ba drah hlô yơh kiăng pơyơr kơ Ơi Adai kơ tơlơi soh ñu pô laih anŭn kơ tơlơi soh ƀing ană plei, jing tơlơi soh ƀing gơñu hơmâo ngă laih amăng tơlơi ƀu thâo hluh. 8Yang Bơngăt Hiam kơčrâo brơi rơđah rơđo̱ng laih kơ tơlơi jơlan kiăng kơ mŭt pơ Anih Rơgoh Hiam Hloh aka ƀu tŭ pơrơđah rai ôh yuakơ anih sang khăn gah rơngiao anŭn ăt dŏ pơ anŭn. 9Anŭn jing sa rup pơhơmutu kơ rơnŭk anai yơh. Tơlơi anŭn kiăng laĭ kơ tơlơi hơdôm gơnam brơi pơyơr hăng gơnam pơyơr ngă yang ƀing khua ngă yang pơyơr laih kơ Ơi Adai ƀu dưi pơrơgoh hĭ ôh pran jua tơpă pô kơkuh pơpŭ. 10Hơdôm tơlơi hơđăp anŭn kơnơ̆ng tĕk djơ̆ kơ gơnam ƀơ̆ng hăng gơnam mơñum wơ̆t hăng hơdôm tơlơi phiăn rao rơgoh đôč, anŭn jing khul tơlơi phiăn gah rơngiao tŭ yua hlŏng truh pơ rơnŭk Ơi Adai pơjing rai tơlơi hơduah tơña phrâo.

Drah Krist

11Tơdang Krist rai jing Pô khua ngă yang prŏng hloh kơ hơdôm tơlơi bruă hiam klă jing tơlơi hơmâo laih pơ anai, Ñu găn nao pơ sang khăn yom pơphan hloh hăng hlo̱m ƀo̱m, jing sang khăn ƀu djơ̆ mơ̆ng mơnuih mơnam pơkra rai ôh, tơlơi anŭn kiăng laĭ, sang anŭn ƀu djơ̆ jing črăn amăng tơlơi mơnơ̆ng hrih pơjing anai ôh. 12Tơlơi anŭn kiăng laĭ Ñu ƀu mŭt pơ anih anŭn yua mơ̆ng drah bơbe hăng drah ană rơmô ôh, samơ̆ Ñu mŭt pơ Anih Rơgoh Hiam Hloh ha wơ̆t jing djŏp kơ abih bang yơh hăng drah Ñu pô, jing tơlơi ba rai tơlơi song mă hlŏng lar. 13Drah khul bơbe, rơmô tơno laih anŭn hơbâo ană rơmô ania arăng añăh ƀơi ƀing hlơi pô tŭ tơlơi phiăn ƀu rơgoh kiăng kơ pơrơgoh hĭ ƀing gơñu, kiăng kơ ƀing gơñu jing hĭ rơgoh gah rơngiao. 14Tui anŭn, hloh kơ anŭn yơh drah Krist, jing Pô mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam hlŏng lar jao pơyơr laih Ñu pô jing gơnam pơyơr ƀu hơmâo nam rơka kơ Ơi Adai, či pơrơgoh hĭ hơdôm pran jua tơpă ta mơ̆ng khul tơlơi bruă ba nao pơ tơlơi djai, kiăng kơ ƀing ta dưi mă bruă kơ Ơi Adai hơdip.
15Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, Yang Yêsu Krist jing Pô Krah Rơno̱m kơ tơlơi pơgop phrâo tŏng krah Ơi Adai hăng mơnuih mơnam, kiăng kơ hlơi pô Ơi Adai iâu mă laih dưi mă tŭ tơlơi ƀuăn kơ gơnam kŏng ngăn hlŏng lar. Anŭn jing tơlơi Krist djai laih, jing tơlơi song mă kiăng kơ pơrơngai hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi soh ƀing gơñu ngă laih amăng tơlơi pơgop tal sa.
16Amăng tơlơi bruă kơ tơlơi pơmĭn pơtă, kiăng biă mă yơh kiăng kơ pơrơklă kơ tơlơi djai pô hơmâo pơjing laih tơlơi pơmĭn pơtă anŭn, 17yuakơ tơlơi pơmĭn pơtă jing hĭ tơlơi tŭ yua kơnơ̆ng tơdang pô pơmĭn pơtă anŭn djai hĭ laih đôč. Sĭt tơlơi pơmĭn pơtă anŭn ƀu či tŭ yua ôh tơdang pô pơjing tơlơi anŭn ăt dŏ hơdip. 18Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget wơ̆t tơdah tơlơi pơgop tal sa ăt ƀu jing hĭ tŭ yua lơi tơdah ƀu hơmâo tơlơi tuh drah. 19Yuakơ tơdang Môseh hơmâo pơhaih laih rĭm tơlơi pơđar tơlơi juăt Ơi Adai kơ abih bang ƀing ană plei, ñu mă drah khul ană rơmô hăng bơbe hrŏm hăng ia, mrai mriah hăng than kơyâo hơmrui, laih anŭn añăh ƀơi abih dua tơkŭl hră tơlơi juăt hăng ƀơi abih bang ƀing ană plei. 20Ñu laĭ tui anai, “Anai jing drah kơđŏm hĭ tơlơi pơgop, jing tơlơi Ơi Adai hơmâo pơđar laih kiăng kơ ƀing gih ngă tui.” 21Ăt kar kaĭ mơ̆n, Môseh añăh drah anŭn ƀơi abih dua sang khăn jăng jăi laih anŭn ƀơi abih bang khul dram gơnam pioh yua kơ bruă kơkuh pơpŭ. 22Sĭt yơh, tơlơi juăt anŭn hơduah tơña ƀiă kơ abih bang gơnam khŏm tŭ tơlơi pơrơgoh hăng drah, laih anŭn ƀu hơmâo tơlơi tuh drah ôh, sĭt ƀu hơmâo tơlơi pap brơi ôh.
23Tui anŭn, sa tơlơi kiăng biă mă yơh kơ sang yang jăng jăi anŭn wơ̆t hăng hơdôm mơta tơlơi amăng anŭn, jing khul gơnam pơgru kơ khul gơnam pơ adai adih tŭ pơrơgoh hăng hơdôm gơnam pơyơr ngă yang anŭn, samơ̆ hơdôm gơnam pơ adai anŭn jing hơmâo khul gơnam pơyơr ngă yang hiam hloh kơ khul gơnam pơyơr anŭn yơh. 24Yuakơ Krist ƀu mŭt ôh pơ anih rơgoh hiam mơnuih mơnam pơkra, jing kơnơ̆ng ha boh rup pơgru mơ̆ng anih sĭt đôč, samơ̆ Ñu mŭt pơ plei hiam anŭn yơh, ră anai Ñu pơala brơi kơ ƀing ta ƀơi anăp Ơi Adai. 25Ñu ƀu či mŭt ôh pơ adai kiăng kơ pơyơr Ñu pô lu wơ̆t dơ̆ng kar hăng ƀing khua ngă yang prŏng hloh mŭt laih pơ Anih Rơgoh Hiam Hloh rĭm thŭn kiăng kơ pơyơr drah ƀu djơ̆ drah ñu pô ôh. 26Tơdah tui anŭn, Krist či khŏm tŭ gleh tơnap lu wơ̆t dơ̆ng yơh čơdơ̆ng mơ̆ng tơlơi hrih pơjing kơ adai lŏn. Pơala kơ tơlơi anŭn, Ñu hơmâo pơƀuh rai laih sa wơ̆t djŏp kơ abih bang ƀơi rơnŭk hơnăl tuč kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ tơlơi soh yua mơ̆ng tơlơi Ñu pơsăn drơi hĭ Ñu pô. 27Rĭm čô mơnuih khŏm tŭ pơkă kiăng kơ djai sa wơ̆t laih anŭn tơdơi kơ anŭn ñu khŏm tŭ tơlơi phat kơđi mơ̆ng Ơi Adai yơh. 28Ăt kar hăng anŭn mơ̆n, Krist tŭ pơsăn drơi sa wơ̆t kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ khul tơlơi soh lu mơnuih. Laih anŭn Ñu či pơƀuh rai tal dua dơ̆ng, ƀu djơ̆ kiăng kơ glăm mă tơlơi soh ôh, samơ̆ kiăng pơklaih hĭ hlơi pô čang tơguan kơ Ñu yơh.