6

Qhov kws pub lwm tug

1“Mej yuav tsum ceev faaj tsw xob ua mej tej num kws ncaaj nceeg taab meeg rua tuabneeg pum. Yog mej ua le ntawd mej yuav tsw tau nqe zug ntawm mej leej Txwv kws nyob sau ntuj.
2“Vem le nuav thaus koj pub rua cov tuabneeg txom nyem, tsw xob tshuab raaj ua koj ntej ib yaam le cov tuabneeg ncauj lug zoo sab phem ua rua huv tej tsev sablaaj hab tom tej kev kuas luas qhuas. Kuv qha tseeb rua mej tas puab tub tau puab le nqe zug lawm. 3Tassws thaus koj pub rua luas, tsw xob ca koj txhais teg phem paub tas koj txhais teg xws ua daabtsw, 4sub tej kws koj pub koj txhad pub tau tuabywv xwb, mas koj leej Txwv kws pum tej kws ua tuabywv yuav pub yeeb koob rua koj.”

Kev thov Vaajtswv

(Lk. 11:2-4)

5“Thaus mej thov Vaajtswv, mej tsw xob ua le cov tuabneeg ncauj lug zoo sab phem. Tsua qhov puab nyam sawv ntsug thov huv tej tsev sablaaj hab tom tej kev tshuam rua tuabneeg pum. Kuv qha tseeb rua mej tas, puab tub tau puab le yeeb koob lawm. 6Tassws thaus koj thov Vaajtswv, ca le nkaag rua huv txaaj hab kaw rooj txaag es thov koj leej Txwv kws tsw muaj leejtwg pum, mas koj leej Txwv kws pum tej kws ua tuabywv yuav pub nqe zug rua koj.
7“Thaus mej thov Vaajtswv, tsw xob has rov has rais tuab lu qub yaam le lwm haiv tuabneeg ua, tsua qhov puab xaav tas has lug ntau ntau daab txhad noog. 8Mej tsw xob yoog le puab tsua qhov yaam kws mej cheem tsum mej leej Txwv tub paub ua ntej kws mej tsw tau thov lawm. 9Mej yuav tsum thov lawv le nuav.
  “ ‘Peb leej Txwv kws nyob sau ntuj,
   thov suavdawg fwm koj lub npe kuas dawb huv.
  10Thov ca koj lub tebchaws lug.
   Thov ca muaj lawv le koj lub sab nyam
  rua huv nplajteb ib yaam le muaj
   sau ntuj ceeb tsheej.
  11Thov pub tej zaub mov kws peb naj nub noj
   rua peb nub nua.
  12Thov koj daws peb lub txem
   ib yaam le peb zaam cov kws ua txhum rua peb.
  13Thov tsw xob coj peb moog raug kev swm sab,
   thov cawm peb dim tej kev phem.’
14“Yog mej zaam luas tej kev txhum, mej leej Txwv Ntuj yuav zaam mej tej kev txhum hab. 15Tassws yog mej tsw zaam luas tej kev txhum, mej leej Txwv yuav tsw zaam mej tej kev txhum hab.

Kev yoo mov

16“Thaus mej yoo mov, tsw xob ua ntsej muag mluag mlob yaam le cov tuabneeg ncauj lug zoo sab phem, vem puab ua puab ntsej muag mluag mlob sub luas txhad pum tas puab yoo mov. Kuv qha tseeb rua mej tas, puab tub tau puab le yeeb koob lawm. 17Tassws thaus koj yoo mov, koj yuav tsum muab roj ntaus taubhau hab ntxuav muag, 18sub luas txhad tsw pum tas koj yoo mov, tassws koj leej Txwv kws tsw muaj leejtwg pum, pum xwb, mas koj leej Txwv kws pum tej kws ua tuabywv yuav pub yeeb koob rua koj.

Nyaj txag sau ntuj

(Lk. 12:33-34)

19“Tsw xob khaws nyaj txag ca rua mej huv nplajteb, hov ntawd muaj kaab ntsaum hab xeb noj hab tub saab tho qhov tsev moog nyag. 20Tassws mej yuav tsum khaws nyaj txag ca rua mej sau ntuj ceeb tsheej, hov ntawd kaab ntsaum hab xeb tsw noj hab tub saab tsw tho qhov tsev moog nyag. 21Tsua qhov koj tej nyaj txag nyob hovtwg, koj lub sab yeej nyob hov ntawd.

Lub teeb

(Lk. 11:34-36)

22“Lub qhov muag yog lub teeb rua lub cev. Yog tas koj lub qhov muag nyob zoo, taag nrho koj lub cev kuj kaaj quas lug. 23Yog koj lub qhov muag tsw zoo, taag nrho koj lub cev yuav tsaus ntuj nti. Yog tas qhov kaaj huv koj tsaus nti lawm, mas yog tsaus ntuj nti kawg le lauj!

Vaajtswv hab nyaj txag

(Lk. 16:13, 12:22-31)

24“Tsw muaj leejtwg yuav ua qhev tau rua ob tug lospaav, tsua qhov nwg yeej yuav ntxub ib tug nyam ib tug, lossws yuav npuab ib tug saib tsw taug ib tug. Mej yuav ua Vaajtswv le qhev hab ua nyaj txag le qhev ua ke tsw tau.
25“Vem le nuav kuv has rua mej tas, tsw xob txhawj txug mej txujsa tas yuav muab daabtsw lug noj muab daabtsw lug haus, hab tsw xob txhawj txug mej lub cev tas yuav muab daabtsw lug naav. Txujsa tseem ceeb dua mov noj hab lub cev tseem ceeb dua tej tsoog tsho los tsw yog? 26Ca le saib tej naag noog sau nruab ntug, tub tsw tseb tsw hlais tsw sau lug ca rua huv txhaab los mej leej Txwv Ntuj tseed yug tej naag noog hov. Mej tsw tswm txaj dua tej naag noog lov? 27Mej cov muaj leejtwg txujkev txhawj yuav txuas tau nwg txujsa ntev ib tshwm ntxwv? 28Hab mej txhawj txug tej tsoog tsho naav ua daabtsw? Ca le tshuaj saib tej paaj lilij tom teb saib tuaj hlub le caag, tub tsw ua num hab tsw ntus ntaub. 29Tassws kuv has rua mej tas, txawm yog Xalaumoo naav nwg tej tsoog meej mom huvsw los tub zoo tsw cuag ib lub nyuas paaj ntawd. 30Tej nroj tsuag huv teb kws nyob nub nua xwb, pigkig tub yuav muab pov rua huv cub suavtawg, yog Vaajtswv tub pub rua naav le ntawd, mej cov kws kev ntseeg yau 'e, nwg yimfuab yuav pub rua mej naav los tsw yog?
31“Yog le ntawd, tsw xob txhawj has tas, ‘Yuav muab daabtsw noj?’ lossws ‘Yuav muab daabtsw haus?’ lossws ‘Yuav muab daabtsw naav?’ 32Tsua qhov lwm haiv tuabneeg yeej nrhav tej nuav huvsw. Mej leej Txwv Ntuj yeej paub lawm tas mej cheem tsum tej nuav huvsw. 33Tassws mej yuav tsum xub nrhav Vaajtswv lub tebchaws hab nwg txujkev ncaaj nceeg ua ntej, mas yuav muab tej nuav huvsw tsaav rua mej. 34Vem le nuav tsw xob txhawj txug pigkig tsua qhov pigkig yeej muaj kev txhawj rua pigkig lawm. Txhua nub le kev ceblaaj kuj txaus txhua nub lawm.”