25

Kaum tug hluas nkauj

1“Thaus txug nub ntawd Ntuj Ceeb Tsheej yuav pev zoo ib yaam le kaum tug hluas nkauj nqaa teeb moog tog tug nraug vauv. 2Muaj tswb tug ruag muaj tswb tug ntse. 3Cov kws ruag nqaa teeb kuas tsw nqaa roj moog. 4Cov kws ntse coj teeb hab coj fwj roj moog. 5Tug nraug vauv tuaj lig lig tes puab txawm ncaws daab ndub tsaug zug lawm.
6“Thaus ib taag mo, muaj suab hu has tas, ‘Tug nraug vauv tuaj lawm lauj! Ca le tawm moog tog nwg.’ 7Cov hluas nkauj hov suavdawg txawm sawv tseeg lug khu puab tej teeb xeeb. 8Cov kws ruag has rua cov kws ntse tas, ‘Thov faib mej le roj rua peb hab, vem peb tej teeb tub yuav tuag.’ 9Cov kws ntse teb tas, ‘Ntshai tsaam roj tsw txaus rua peb hab mej. Mej ca le moog yuav roj ntawm cov kws muag roj rua mej.’ 10Thaus puab cov tawm moog yuav roj lawd, tug nraug vauv txawm tuaj txug, mas cov kws npaaj txhwj lawd kuj tau nrug nwg moog rua huv rooj tshoob, tes lub qhov rooj txawm raug muab kaw lawm. 11Dhau ntawd tswb tug hluas nkauj ruag hov txawm lug mas has tas, ‘Yawm hlub, yawm hlub, thov qheb qhov rooj rua peb.’ 12Tug nraug vauv teb tas, ‘Kuv has tseeb rua mej tas, kuv tsw paub mej.’ 13Vem le nuav mej yuav tsum zuv tog, tsua qhov mej tsw paub tas yog nub twg hab yog teev twg.

Muab nyaj rua cov tub qhe

(Lk. 19:11-27)

14“Nub ntawd pev ib yaam le ib tug yawm kws yuav moog kev deb, nwg txawm hu nwg cov tub qhe lug cuag nwg hab muab nwg tej cuab txhaj cuab taam rua puab saib. 15Nwg muab tswb talaa rua ib tug, muab ob talaa rua ib tug hab ib talaa rua dua ib tug, muab rua txhua tug lawv le nyag tug peevxwm, tes nwg txawm moog lawm. 16Tug kws tau tswb talaa txawm coj cov nyaj hov moog ua laag ua luam taamswm mas tau tshaaj thawj tswb talaa. 17Ib yaam nkaus tug kws tau ob talaa kuj tau tshaaj thawj ob talaa hab. 18Tassws tug kws tau ib talaa txawm moog khawb qhov muab nwg tug lospaav le nyaj zais ca.
19“Dhau ntev loo, cov tub qhe hov tug lospaav txawm rov lug tshuaj saib tej nyaj txag hov puab swv le caag. 20Tug kws tau tswb talaa txaav lug hab coj tswb talaa kws yog tshaaj thawj lug has tas, ‘Yawm hlub, koj muab tswb talaa cob rua kuv. Saib maj, kuv tau tshaaj thawj tswb talaa hab.’ 21Tug lospaav has rua nwg tas, ‘Tug tub qhe zoo hab ncaaj nceeg, koj ua zoo lawm. Koj ua ncaaj rua tej yaam tsawg tsawg, kuv yuav tsaa koj saib tej yaam kws ntau heev. Koj ca le lug nrug kuv zoo sab xyiv faab.’ 22Tug kws tau ob talaa kuj txaav lug hab has tas, ‘Yawm hlub, koj muab ob talaa cob rua kuv. Saib maj, kuv tau tshaaj thawj ob talaa hab.’ 23Tug lospaav has rua nwg tas, ‘Tug tub qhe zoo hab ncaaj nceeg, koj ua zoo lawm. Koj ua ncaaj rua tej yaam tsawg tsawg, kuv yuav tsaa koj saib tej yaam kws ntau heev. Koj ca le lug nrug kuv zoo sab xyiv faab.’ 24Tug kws tau ib talaa kuj txaav lug hab has tas, ‘Yawm hlub, kuv yeej paub tas koj yog ib tug tuabneeg tswv tsaim, koj hlais tej qoob kws koj tsw tau cog hab sau tej kws koj tsw tau tseb. 25Kuv ntshai kuv txhad muab koj talaa nyaj zais rua huv aav lawm. Saib maj, koj talaa nyaj nyob nuav.’ 26Tug lospaav txawm teb nwg tas, ‘Nam tub qhe phem hab cis nkeeg, koj paub tas kuv hlais tej kws kuv tsw tau cog hab sau tej kws kuv tsw tau tseb lov? 27Yog le hov, tswm nyog koj coj kuv cov nyaj moog tso rua huv tsev ca nyaj, es thaus kuv rov lug kuv txhad tau kuv cov nyaj hab tau cov paaj. 28Yog le nuav ca le muab nwg ib talaa nyaj hov rhu moog rua tug kws muaj kaum talaa. 29Tsua qhov txhua tug kws muaj lawd yuav muab tsaav kuas muaj ntau nplua mag, tassws tug kws tsw muaj, txawm yog tej kws nwg muaj los yuav muab rhu ntawm nwg moog. 30Ca le muab tug tub qhe tsw tswm txaj hov laim tawm moog rua saab nrau kws tsaus ntuj nti, qhov ntawd yuav muaj kev quaj qes nav quas qawv.’

Teem txem thaus kawg

31“Thaus Tuabneeg leej Tub nrug nwg tug fwjchim ci ntsaa ab hab cov tubkhai ntuj suavdawg nqeg lug, thaus hov nwg yuav nyob tsawg sau nwg lub zwm txwv kws muaj fwjchim ci ntsaa ab. 32Ib tsoom tebchaws suavdawg yuav raug sau zog tuaj ua ke rua ntawm nwg xubndag, mas nwg yuav muab puab cais ua ob paab ib yaam le tug yug yaaj cais cov yaaj tawm ntawm cov tshws. 33Nwg yuav muab cov yaaj tso nyob rua ntawm nwg saab xws, muab cov tshws tso nyob rua ntawm nwg saab phem. 34Thaus ntawd vaajntxwv yuav has rua cov kws nyob ntawm nwg saab xws tas, ‘Mej cov kws tau koob moov ntawm kuv leej Txwv ca le lug txais lub tebchaws kws tub npaaj tseg rua mej txwj thaus tswm lub nplajteb lug lawm ua mej tug. 35Vem thaus kuv tshaib mej pub rua kuv noj, thaus kuv nqhes dej mej pub kuv haus, thaus kuv ua qhua txawv ntsej muag mej hu kuv lug tsev, 36thaus kuv lab qaab mej muab rua kuv naav, thaus kuv muaj mob mej tuaj saib kuv, thaus kuv raug kaw huv tsev lojfaaj mej tuaj saib kuv.’
37“Mas cov tuabneeg ncaaj nceeg yuav teb nwg tas, ‘Tug Tswv, thaus twg peb pum koj tshaib es tau muab rua koj noj, lossws pum koj nqhes es muab rua koj haus? 38Thaus twg peb pum koj ua qhua txawv ntsej muag es tau hu koj lug tsev, lossws pum koj lab qaab es muab rua koj naav? 39Thaus twg peb pum koj muaj mob lossws raug kaw es tuaj saib koj?’ 40Vaajntxwv yuav teb puab tas, ‘Kuv has tseeb rua mej tas, qhov kws mej tau ua rua kuv cov kwvtij nuav ib tug twg kws miv dhau, kuj yog ua rua kuv lawm.’
41“Mas nwg yuav has rua cov kws nyob ntawm nwg saab phem tas, ‘Mej cov kws raug tsawm foom, ca le tswv ntawm kuv moog rua huv cub tawg kws kub ib txhws kws npaaj tseg ca rua daab Ntxwg Nyoog hab nwg cov tubkhai lawm. 42Tsua qhov thaus kuv tshaib mej tsw pub rua kuv noj, thaus kuv nqhes dej mej tsw pub kuv haus, 43thaus kuv ua qhua txawv ntsej muag mej tsw hu kuv lug tsev, thaus kuv lab qaab mej tsw muab rua kuv naav, thaus kuv muaj mob hab raug kaw huv tsev lojfaaj mej tsw tuaj saib kuv.’ 44Mas puab yuav teb nwg tas, ‘Tug Tswv, thaus twg peb pum koj tshaib lossws nqhes dej lossws ua qhua txawv ntsej muag lossws lab qaab lossws mob lossws raug kaw, es tsw ua koom rua koj?’ 45Nwg yuav teb puab tas, ‘Kuv has tseeb rua mej tas, qhov kws mej tsw tau ua rua cov nuav ib tug twg kws miv dhau, kuj yog tsw ua rua kuv lawm.’ 46Mas puab yuav tawm moog raug teem txem ib txhws tsw kawg, tassws cov ncaaj nceeg yuav tau txujsa ntev moog ib txhws tsw kawg.”