28

Yexu caj sawv rov lug

(Mk. 16:1-10; Lk. 24:1-12; Yh. 20:1-10)

1Thaus dhau nub Xanpatau lawm, nub ib thaus kaaj ntug txoog Maivlag Mantala hab dua ib tug Maivlag txawm moog saib lub qhov ntxaa. 2Na cav ntuj txawm qeg tseeg quas nkawg heev. Tug Tswv ib tug tubkhai ntuj nqeg lug muab daim laag zeb dov tawm, tes txawm nyob tsawg sau daim laag zeb hov. 3Saib tug tubkhai hov mas zoo le tsag lig xub hab nwg cev tsoog tsho dawb paug le daus xwb daus npu. 4Cov tub rog kws zuv ntxaa ntshai tug tubkhai ntuj hov tshee quas nyo hab zoo yaam le tuabneeg tuag. 5Tug tubkhai ntuj txhad has rua cov quaspuj tas, “Tsw xob ntshai, kuv paub tas meb tuaj nrhav Yexu kws raug muab teem rua sau tug khaublig ntoo. 6Nwg tsw nyob ntawm nuav, nwg tub caj sawv lug lawm lawv le nwg tub has tseg lawd. Ca le lug saib lub chaw kws nwg pw. 7Hab maaj nroog moog has rua nwg cov thwjtim tas, ‘Nwg tub caj sawv huv qhov tuag rov lug lawm, nwg yuav ua mej ntej moog rua peg Kalilai. Mej yuav pum nwg hov ntawd.’ Nuav yog kuv has rua meb ntaag.” 8Ob tug txawm tawm huv lub qhov ntxaa sai sai ntshai hab zoo sab hab dha moog qha rua Yexu cov thwjtim. 9Na cav Yexu txawm ntswb ob tug hab has tas, “Nyob zoo lov?” Ob tug txawm lug ze tuav nkaus Yexu kwtaw pe hawm nwg. 10Yexu has rua ob tug tas, “Tsw xob ntshai, ca le moog has rua kuv cov kwvtij kuas moog rua Kalilai, puab yuav ntswb kuv hov ntawd.”
11Thaus cov quaspuj hov saamswm moog cov tub rog kws zuv lub ntxaa qee leej kuj moog rua huv nroog hab qha txhua yaam xwm kws tshwm lug rua cov pov thawj hlub. 12Thaus cov pov thawj hlub hab cov kev txwj quas laug tuaj ua ke sablaaj ua ke taag lawd puab txawm muab nyaj ntau ntsaws rua cov tub rog 13hab has tas, “Mej ca le has tas, ‘Thaus tsaus ntuj kws peb tsaug zug lawm Yexu cov thwjtim tuaj nyag nwg lub cev tuag coj moog lawm.’ 14Yog tug tswv xeev nov txug tej nuav, peb le maav nrug nwg has, tsw pub mej raug teeb meem.” 15Cov tub rog txawm txais cov nyaj hov hab ua lawv le puab qha. Mas zaaj nuav nchaa moog rua huv cov Yutai txug naj nub nwgnuav.

Yexu qha kuas ua nwg tej num

(Mk. 16:14-18; Lk. 24:36-49; Yh. 20:19-23; Tkh. 1:6-8)

16Kaum ib tug thwjtim txawm moog rua peg Kalilai moog txug lub roob kws Yexu has rua puab. 17Thaus puab pum Yexu puab pe hawm nwg, tassws muaj qee leej tseed ua xyem xyaav. 18Yexu txawm txaav lug ze hab has rua puab tas, “Fwjchim taag nrho sau ntuj hab huv nplajteb tub muab cob rua kuv lawm. 19Yog le nuav mej ca le moog coj txhua haiv tuabneeg lug ua kuv le thwjtim, hab muab puab ua kevcai raus dej huv leej Txwv, leej Tub hab Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv lub npe, 20hab qha kuas puab tuav rawv txhua yaam kws kuv tau qha rua mej lawd. Hab kuv naj nub yuav nrug nraim mej moog txug lub swjhawm kawg.”