5

Tus uas Vajtswv suav tias ncaj ncees

1Yog li ntawd, twb yog vim peb raug suav tias ncaj ncees vim yog qhov uas ntseeg, peb thiaj nrog Vajtswv sib hum xeeb vim muaj peb tus Tswv Yexus Khetos lawm. 2Ntawm Yexus peb thiaj nkag los rau hauv txojkev hlub uas peb los nyob no thiab peb khav txog qhov uas peb muaj vam tias yuav muaj feem tau Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab. 3Tsis tag li ntawd xwb, peb kuj khav txog qhov uas peb raug txom nyem vim peb paub tias kev txom nyem ua kom muaj siab ntev thev taus, 4thiab qhov uas muaj siab ntev thev taus yog muab peb sim ua tau zoo siv lawm, thiab qhov uas raug muab sim ntawd ua kom muaj siab vam, 5thiab yuav tsis plam txojkev vam ntawd vim Vajtswv siv Vaj Ntsuj Plig dawb huv uas nws twb pub rau peb lawm hliv Vajtswv txojkev hlub rau hauv peb lub siab.
6Thaum peb tseem qaug zog Khetos tuag this cov neeg phem raws li lub sijhawm uas teem tseg lawm. 7Qhov tseeb tsis tshua muaj leejtwg tuag this tus neeg ncaj ncees, tiamsis tej zaum yuav muaj ib tug yeem tuag this tus neeg zoo. 8Tiamsis Vajtswv ua nws txojkev hlub tshwm rau peb, yog qhov uas thaum peb tseem ua neeg muaj txim Khetos tuag this peb. 9Yog li ntawd, vim Yexus cov ntshav ua rau peb raug suav tias ncaj ncees lawm, mas loj dua li ntawd peb yeej yuav dim hauv Vajtswv txojkev npau taws vim muaj Yexus. 10Rau qhov thaum peb tseem ua yeeb ncuab rau Vajtswv, nws tus Tub txojkev tuag ua rau peb twb tau rov los nrog Vajtswv sib raug zoo. Loj dua li ntawd thaum peb nrog nws sib raug zoo lawm, qhov uas nws tus Tub ciaj sia nyob yuav cawm peb dim. 11Tsis yog li ntawd xwb, peb yuav khav rau hauv Vajtswv vim yog muaj peb tus Tswv Yexus Khetos ua tus uas ua rau peb rov nrog Vajtswv sib raug zoo.

Adas thiab Khetos

12Yog li no, lub txim tshwm los rau hauv lub ntiajteb yog tim tib leeg, thiab txojkev tuag tshwm los yog tim lub txim ntawd, thiab txojkev tuag kis mus rau ib tsoom neeg txhua tus vim yog neeg txhua tus ua txhaum muaj txim. 13Qhov tseeb lub txim muaj nyob rau hauv lub ntiajteb no ua ntej uas tsis tau muab txoj kevcai rau Mauxe, tiamsis qhov twg tsis muaj txoj kevcai kuj tsis suav tias muaj txim. 14Tiamsis txojkev tuag yeej kav kiag txij thaum Adas los txog Mauxe. Txawm yog cov uas tsis tau ua txhaum ib yam li Adas los txojkev tuag kuj kav rawv. Adas ua qauv txog tus uas yuav tom qab los.
15Tiamsis yam uas Vajtswv pub dawb dawb tsis thooj li qhov uas ua txhaum ntawd. Yog neeg coob coob tuag vim qhov uas ib tug ua txhaum, heev dua li ntawd Vajtswv txojkev hlub thiab yam uas Vajtswv pub dawb dawb ntawm ib tug los, uas yog los ntawm Yexus Khetos, kuj muaj nplua mias rau neeg coob coob. 16Yam uas Vajtswv pub dawb ntawd tsis thooj li tej kev txhaum uas ib tug ua ntawd, vim tias kev txiav txim rau tib zaug txhaum ntawd coj kev rau txim los, tiamsis yam uas pub dawb tom qab uas ua txhaum ntau zaus coj txojkev ncaj ncees los. 17Yog qhov uas ib tug ua txhaum ua rau txojkev tuag kav kiag ntawm tus ntawd los, heev dua li ntawd cov uas tau txais txojkev hlub nplua mias thiab txojkev ncaj ncees uas Vajtswv pub dawb, yuav tau txojsia ntawm ib tug uas yog Yexus Khetos thiab yuav kav mus li.
18Qhov uas ib tsoom neeg raug txim vim qhov uas ib tug ua txhaum xwb, mas qhov uas ib tug ua ncaj ncees yuav coj txojkev ncaj ncees uas pub txojsia los rau txhua tus ib yam nkaus. 19Qhov uas ib tug tsis mloog lus kuj ua rau ib tsoom neeg txhaum li cas, mas qhov uas ib tug mloog lus kuj ua rau ib tsoom neegt ncaj ncees tau ib yam nkaus. 20Txoj kevcai tshwm los ua rau kev txhaum tsav ntxiv zuj zus tuaj. Qhovtwg muaj kev txhaum tsav ntxiv zuj zus, Vajtswv txojkev hlub kuj muaj nplua mias tsav ntxiv rau qhov ntawd. 21Mas kev txhaum kav ua kom muaj kev tuag li cas, Vajtswv txojkev hlub thiaj kav ua kom tau txojsia ib txhis ntawm txojkev ncaj ncees hauv Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv ib yam li ntawd.